Aktualności firm stowarzyszonych

Nextlaw Labs wspólnie z Seedcamp szukają najlepszych prawniczych startupów technologicznych

<p style="text-align: justify;"><strong>Zainteresowane startupy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycyjne na stronie <a href="http://www.seedcamp.com/apply">www.seedcamp.com/apply</a> do 17 lipca 2016 r.</strong></p>

>

Nextlaw Labs, platforma współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnych, technologicznych rozwi?zań prawniczych uruchomiona przez kancelarię Dentons, podpisała umowę o współpracy z Seedcamp, funduszem kapitału zal?żkowego, nastawionym na współpracę z ambitnymi twórcami nowych przedsięwzięć biznesowych, na podstawie której wspólnie zaoferuj? wsparcie finansowe pocz?tkuj?cym prawniczym startupom technologicznym na całym świecie. Startupy, które zostan? objęte wsparciem Nextlaw Labs i Seedcamp, będ? mogły liczyć na szkolenia, wsparcie merytoryczne oraz kapitał inwestycyjny.  

Nextlaw Labs jest platform? globalnej współpracy w zakresie innowacji, zajmuj?c? się rozwojem, wdrażaniem oraz inwestowaniem w technologie, które maj? przeobrażać proces świadczenia usług prawniczych na świecie. Dentons jest głównym inwestorem i podmiotem wspieraj?cym to przedsięwzięcie, pomyślanym jako globalne laboratorium doświadczalne dla nowych produktów, usług i pomysłów, wymagaj?cych przetestowania, wprowadzenia na rynek i rozwinięcia do odpowiedniej skali.  

Funkcjonuj?cy od 2007 r. Seedcamp, wiod?cy fundusz kapitału zal?żkowego z siedzib? w Londynie, wsparł ponad 210 firm, reprezentuj?cych rozmaite branże na całym świecie, w tym Transferwise, Property Partner czy prawnicz? spółkę technologiczn? Apperio. Spółki wchodz?ce w skład portfela Seedcamp uzyskały jak dot?d ponad 380 mln USD dodatkowego finansowania na swoje potrzeby, a 14 z nich zostało przejętych przez m.in. AirBnB, BBVA czy GoPro.  

Na podstawie składanych wniosków wyłonione zostan? startupy, które uzyskaj? bezterminowy dostęp do platformy edukacyjnej Seedcamp oraz otrzymaj? merytoryczne wsparcie od prawników Dentons - największej firmy prawniczej na świecie. Przedstawiciele wybranych firm przejd? także dedykowane szkolenia z zakresu rozwoju biznesu i marki, a także pozyskiwania kapitału.  

Zależy nam na rozwoju działalności w Europie, któr? postrzegamy jako kluczowy rynek dla Nextlaw Labs i całego sektora technologicznych rozwi?zań prawniczych” - powiedział John Fernandez, Globalny Prezes Nextlaw Labs.  

To niezwykła szansa rozwoju naszej inicjatywy w zakresie wynajdywania i nawi?zywania relacji z najbardziej obiecuj?cymi spółkami z sektora technologicznych rozwi?zań prawnych na bardzo wczesnym poziomie ich rozwoju, na którym możemy je skojarzyć z wiod?cym europejskim funduszem kapitału zal?żkowego. Postrzegamy to jako naturalne partnerstwo, które wzmacnia pozycję i zasoby Nextlaw Labs oraz Seedcamp, umożliwiaj?c wspieranie kolejnych generacji startupów” – powiedział Dan Jansen, Dyrektor Generalny Nextlaw Labs.  

Rynek usług prawnych jest gotów na świeże, przyszłościowe pomysły startupów, które rzuc? wyzwanie tradycyjnym sposobom funkcjonowania. Korzystaj?c z najnowszych rozwi?zań technologicznych jesteśmy w stanie wygenerować znaczne oszczędności w zakresie czasu i kosztów po stronie kancelarii prawnych, firm i klientów. W ramach Seedcamp współpracujemy z najbardziej utalentowanymi założycielami startupów, pomagaj?c stworzonym przez nich firmom rosn?ć i kwestionować status quo. Jesteśmy dumni z nawi?zania partnerstwa z Nextlaw Labs, które umożliwi nam poszerzanie naszego portfolio inwestycyjnego o firmy z dynamicznie rozwijaj?cego się sektora technologicznych rozwi?zań prawnych” – powiedziała Reshma Sohoni, Partner-Założyciel Seedcamp.  

Zgłoszenia przyjmowane s? od 9 czerwca, a szczegółowe informacje dostępne s? na stronie internetowej www.seedcamp.com.

***

Dodatkowych informacji udziela:

Rohit Grover
Head of PR & Communications EMEA
rohit.grover(@)dentons.com, + 44 7879 440154

O Nextlaw Labs

Nextlaw Labs jest platform? globalnej współpracy w zakresie innowacji, koncentruj?c? się na rozwoju, wdrażaniu oraz inwestycjach w nowe technologie, które przeobraż? sposób świadczenia usług prawniczych na świecie. Nextlaw Labs jest autonomiczn? spółk? zależn? od Dentons, obecn? wirtualnie i fizycznie w centrach technologicznych na całym świecie. Poprzez strategiczne partnerstwa z wiod?cymi firmami technologicznymi, startupami, innymi akceleratorami biznesowymi oraz dostawcami usług prawnych, Nextlaw Labs inwestuje w najbardziej obiecuj?ce firmy, rozwijaj?c technologie, które w sposób fundamentalny zmieni? praktykę prawa, usprawniaj?c obsługę i rozwi?zania oferowane klientom.

www.nextlawlabs.com

O Seedcamp

Seedcamp jest kapitałowym funduszem zal?żkowym. Najbardziej ambitnym założycielom startupów oferujemy finansowanie w wysokości do 200 tys. EUR, a także bezterminowy dostęp do platformy edukacyjnej, służ?cej również do nawi?zywania kontaktów i pozyskiwania kapitału. Seedcamp został założony w 2007 r. przez Reshmę Sohoni, Saula Kleina oraz grono europejskich inwestorów aby pomagać europejskim startupom w zdobywaniu wiedzy i kapitału. Obecnie fundusz inwestuje w startupy na całym świecie i do tej pory wsparł ponad 200 spółek z najróżniejszych branż. Więcej informacji o funduszu dostępnych jest na stronie internetowej www.seedcamp.com, a aktualności dostępne s? na Twitterze (@seedcamp).

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!