Analizy i badania

Newsletter podatkowy Hogan Lovells - orzeczenia sądów administracyjnych

<p style="text-align: justify;">W dniu 10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok potwierdzający, iż zryczałtowany przychód naliczany pracownikowi za korzystanie z samochodu firmowego do celów prywatnych obejmuje także koszty paliwa.</p>

>

Wyrok dotyczy interpretacji wprowadzonych w 2015 r. do Ustawy o PIT przepisów dotycz?cych ustalania po stronie pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia wynikaj?cego z wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a Ustawy o PIT, przychód uzyskiwany przez pracownika z tego tytułu ustalany jest w miesięcznej wysokości wynosz?cej 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm ? oraz 400 zł – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm ?.

Na gruncie tej regulacji pojawiły się w praktyce spory między podatnikami i fiskusem odnośnie kwestii, czy wskazana wartość zryczałtowanego przychodu z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego pokrywa także koszty paliwa do tego samochodu, które pokrywane s? przez pracodawcę. Zdaniem fiskusa, koszty paliwa nie s? ujęte w ryczałcie i powinny być dodatkowo doliczane do przychodów pracownika.

W powołanym orzeczeniu NSA zanegował podejście fiskusa i potwierdził, że ustawowy ryczałt obejmuje także koszty paliwa. Orzeczenie to potwierdza dotychczasow?, korzystn? dla podatników, linię interpretacyjn? stosowan? przez wojewódzkie s?dy administracyjne. Co istotne, wyrok NSA jest pierwszym wyrokiem s?du wyższej instancji potwierdzaj?cym korzystne dla podatników stanowisko.

Wyrok WSA w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego korzystania z logo

W wyroku z 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/ Po 378/18; wyrok nieprawomocny) Wojewódzki S?d Administracyjny w Poznaniu zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji podatkowej, iż nieodpłatne korzystanie z logo grupy kapitałowej skutkuje uzyskaniem przez podatnika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

W stanie faktycznym będ?cym przedmiotem sprawy polska spółka należ?ca do międzynarodowej grupy kapitałowej zajmuj?cej się działalności? produkcyjn?, umieszczała logo należ?ce do grupy na terenie swojej siedziby, jak również w dokumentach stosowanych przez tę spółkę. Korzystanie przez spółkę z logo wynikało z polityki grupowej, w której każdy z podmiotów należ?cych do grupy, działaj?cych na całym świecie, wykorzystywał to logo w swojej działalności. Konieczność taka została narzucona przez podmiot dominuj?cy oraz przez politykę grupy, w której każdy z jej podmiotów musiał spełniać wysokie rygory jakościowe we wszystkich obszarach działalności, a logo grupy spełnienie tych standardów w praktyce potwierdzało. Wnioskodawca nie zawarł z podmiotem dominuj?cym żadnej umowy na korzystanie z logo, ani też nie uiszczał płatności z tego tytułu.

W wydanym wyroku s?d uznał za zasadne stanowisko organu podatkowego, iż wnioskodawca otrzymuje świadczenie w postaci prawa do korzystania z renomowanego znaku towarowego. Wartości? takiego świadczenia jest korzyść wynikaj?ca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za prawo do korzystania z tego znaku towarowego. Wartość ta stanowi po stronie spółki przychód podlegaj?cy opodatkowaniu.


Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.comZbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
    
hoganlovells.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!