Analizy i badania

Newsletter podatkowy Hogan Lovells - interpretacje organów podatkowych

<p style="text-align: justify;">Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 27 czerwca 2018 r. interpretację nr 0114-KDIP2-2.4010.218.2018.1.AM dotyczącą sposobu liczenia limitu kosztów podatkowych z tytułu finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c Ustawy o CIT.</p>

>

Z pocz?tkiem bież?cego roku do Ustawy o CIT wprowadzono w art. 15c nowe zasady tzw. cienkiej kapitalizacji. Zgodnie z tym przepisem, nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczaj?cej 30% EBITDA danego podatnika (liczonej dla celów podatkowych) podlega wył?czenia z kosztów uzyskania przychodów. Limitu tego nie stosuje się jednak do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym kwoty 3 miliony złotych.

Na gruncie tej regulacji powstała w?tpliwość, czy powyższy limit powinien być liczony jako kwota 3 miliony złotych plus 30% podatkowej EBITDA, czy też w taki sposób, iż 30% EBITDA jest już zawarte w kwocie 3 miliony złotych.

Dyrektor KIS w wyżej wskazanej interpretacji (jak również we wcześniejszej interpretacji z 4 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.138.2018.1.AM) opowiedział się za tym drugim sposobem interpretacji, który jest niekorzystny dla podatników. W sytuacji zatem, gdy kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie przekracza progu 3 miliony złotych, wówczas cała kwota tej nadwyżki nie podlega wył?czeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o wyliczony limit 30% podatkowej EBITDA. Natomiast w przypadku, gdy kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekracza wskazany próg 3 miliony złotych, wówczas z kosztów podatkowych wył?cza się koszty finansowania dłużnego, w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% podatkowej EBITDA.

Przykładowo, jeżeli 30% EBITDA danego podatnika wynosi 4,5 miliona złotych, to każde przekroczenie kwoty nadwyżki kosztów finansowania ponad tę kwotę powoduje wył?czenie wartości przekroczenia z kosztów podatkowych. W tym przypadku nieprawidłowe byłoby podejście, iż limit kosztów podatkowych wynosi 3 miliony złotych (kwota wolna) plus 4,5 mln zł (kwota 30% EBITDA). Natomiast, jeżeli 30% podatkowej EBITDA wynosiłoby przykładowo 2 miliony złotych, wówczas ewentualna nadwyżka kosztów finansowania dłużnego do wysokości 3 milionów złotych podlegałaby zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

W konsekwencji, w ocenie organu podatkowego, limit zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego nie znajdzie zastosowania w przypadku:

  • wyst?pienia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w roku podatkowym w kwocie do 3 mln zł albo
  • wyst?pienia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w kwocie wyższej niż 3 miliony złotych, ale nieprzewyższaj?cej 30% podatkowej EBITDA.


Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.comZbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
    
hoganlovells.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!