Analizy i badania

Newsletter podatkowy - 5 października 2018

<p style="text-align: justify;">W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu kilka projektów ustaw wprowadzających zmiany do przepisów o podatkach dochodowych (CIT i PIT). O planowanych zmianach informowaliśmy już Państwa w poprzednich biuletynach. Niemniej jednak, część projektów ostatecznie przyjętych przez rząd różni się na korzyść podatników od wstępnych założeń. Zmiany te pokrótce omawiamy poniżej.</p>

>

Ostateczna wersja nowelizacji będzie znana po zakończeniu procedury legislacyjnej w parlamencie. Zgodnie z założeniami, zmiany w podatkach dochodowych maj? wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

  • Złagodzenie przepisów dotycz?cych leasingu i użytkowania samochodów firmowych

Finalny projekt skierowany do Sejmu utrzymuje podwyższenie limitu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z obecnych 20 tys. euro do 150 tys. zł. Odrębny limit w wysokości 225 tys. zł będzie miał zastosowanie do samochodów osobowych będ?cych pojazdami elektrycznymi. Limity te nie będ? stosowane przy amortyzacji pojazdów przez przedsiębiorstwa leasingowe lub firmy typu rent a car, których wył?cznym lub głównym przedmiotem działalności będzie oddawanie samochodów osobowych do odpłatnego używania.

Powyższe limity w kwocie 150 tys. zł dla samochodów osobowych z silnikiem spalinowym i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych będ? stosowane przy ustalaniu kosztów podatkowych z tytułu opłat wynikaj?cych z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Przy czym, w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, powyższe ograniczenie będzie stosowane jedynie do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu.

Finalna propozycja rz?dowa zwiększa z proponowanych wcześniej 50 proc. do 75 proc. limit zaliczalnych do kosztów podatkowych wydatków zwi?zanych z korzystaniem z samochodu w przypadku, gdy nie jest on wykorzystywany wył?cznie do działalności gospodarczej. Możliwość zaliczenia do kosztów 100 proc. wydatków eksploatacyjnych będzie wymagać prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, analogicznej do stosowanej obecnie dla celów VAT.

Rz?d wycofał się z kontrowersyjnej propozycji, aby umowy leasingu zawierane przed końcem tego roku były rozliczane na obecnych zasadach tylko do końca 2020 r. Wycofana została również propozycja dotycz?ca stosowania nowych przepisów do umów zawieranych między dniem opublikowania nowelizacji a dniem jej wejścia w życie. Ostateczny projekt skierowany do Sejmu zakłada, że nowe przepisy obejm? tylko umowy zawarte po wejściu w życie zmian, czyli od 1 stycznia 2019 r. Natomiast wszystkie umowy leasingu samochodów osobowych zawarte przed t? dat? będ? rozliczane na obecnych zasadach. Obecne zasady rozliczeń nie będ? jednak stosowane, jeżeli istniej?ce umowy leasingu zostan? zmienione lub odnowione po 31 grudnia 2018 r.

  • Rozliczenie straty podatkowej

W projekcie nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT proponuje się wprowadzenie możliwości rozliczenia straty podatkowej poprzez jednorazowe odliczenie straty od dochodu z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następuj?cych pięciu latach podatkowych. Możliwość taka dotyczyłaby odliczenia straty do kwoty 5 mln zł. Jeżeli poniesiona strata będzie wyższa od 5 mln zł, wówczas nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu w pozostałych latach okresu pięcioletniego, przy czym kwota obniżenia w którymkolwiek roku nie będzie mogła przekroczyć 50% wysokości straty. Nowe zasady będ? miały zastosowanie do rozliczania strat powstałych pocz?wszy od roku podatkowego rozpoczynaj?cego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

  • Exit tax

W skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji przepisów rz?d utrzymał propozycję wprowadzenia do ustawy o PIT i CIT tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia rezydencji podatkowej firm i osób fizycznych do innego kraju. Podstawowa stawka nowego podatku to 19 proc., przy czym w pewnych przypadkach stawka exit tax stosowana do osób fizycznych może wynosić 3 proc. W porównaniu z pierwotnym projektem, podatek ma obj?ć mniejszy kr?g podatników, ponieważ wartość przenoszonego maj?tku wolna od podatku zwiększono z 2 do 4 mln zł. Limit ten ma zastosowanie jednakże jedynie do osób fizycznych. Zmodyfikowany projekt przewiduje, że emigruj?ce z Polski osoby nie będ? musiały płacić podatku od swojego maj?tku, jeśli przed wyjazdem mieszkały w naszym kraju krócej niż pięć lat. Wprowadzono też możliwość zwrotu zapłaconego podatku, gdy emigrant wróci do kraju w ci?gu pięciu lat od wyjazdu. W przypadku exit tax od osób prawnych, przepisy nie przewiduj? analogicznego rozwi?zania.

  • Zwolnienie z CIT dochodów ASI

Nowym rozwi?zaniem będzie zwolnienie z CIT dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów albo akcji innej spółki. Warunkiem będzie posiadanie przez ASI przed zbyciem nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce przez okres co najmniej dwóch lat.

Ulga na złe długi w podatku VAT

W ubiegłym tygodniu rz?d przyj?ł także projekt zmian w przepisach wprowadzaj?cych uproszczenia dla przedsiębiorców. Jedn? ze zmian ma być modyfikacja jednego z warunków wymaganych do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w podatku VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik będzie mógł skorygować należny podatek VAT już po upływie 90 dni od daty płatności faktury, jeżeli w tym czasie dłużnik faktury tej nie zapłacił. Obecne regulacje umożliwiaj? korektę dopiero po upływie 150 dni od upływu terminu płatności. Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i ma ona mieć zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieści?galność zostanie uprawdopodobniona po 31 grudnia 2018 r.

Orzeczenia s?dów administracyjnych

  • Wydatki na społeczn? odpowiedzialność biznesu a koszty podatkowe

W dniu 26 września 2018 r. Naczelny S?d Administracyjny wydał wyrok w sprawie ujęcia w kosztach podatkowych wydatków zwi?zanych z realizowan? strategi? społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR). Podstaw? sporu s?dowego była interpretacja wydana przez fiskusa dla spółki zaangażowanej w realizację inwestycji budowlanej w Świnoujściu, zwi?zanej z terminalem skroplonego gazu. Ze względu na istotny wpływ inwestycji na otoczenie i życie mieszkańców, spółka zamierzała prowadzić tę inwestycję z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W zwi?zku z tym spółka zamierzała ponieść określone wydatki zwi?zane z realizowan? strategi? CSR, w tym dotycz?ce dofinansowania ważnych dla mieszkańców wydarzeń kulturalnych lub sportowych, wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, promowania działań proekologicznych, prowadzenia dialogu społecznego, etc.

W złożonym wniosku spółka prosiła o potwierdzenie, że całość planowanych przez ni? wydatków zwi?zanych ze strategi? CSR będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Jednakże organ podatkowy był odmiennego zdania i uznał, iż planowane wydatki stanowić będ? koszty reprezentacji, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28) ustawy o CIT, s? wył?czone z kosztów podatkowych. Takiego samego zdania był Wojewódzki S?d Administracyjny, który uznał wszystkie opisane we wniosku wydatki za zwi?zane z budowaniem wizerunku, które powinny być kwalifikowane do wydatków na reprezentację.

Z powyższym pogl?dem nie zgodził się Naczelny S?d Administracyjny i w wydanym wyroku (sygn. akt II FSK 2500/16) stwierdził, że niedopuszczalne jest wrzucenie wszystkich opisanych przez spółkę wydatków do jednej kategorii kosztów reprezentacji, które w całości s? wył?czone z kosztów podatkowych. NSA zaznaczył, że czym innym s? wydatki na dofinansowanie imprez rozrywkowych dla mieszkańców, a czym innym wydatki na kampanie społeczne i realizowanie dialogu ze społeczności? lokaln?. Uchylaj?c wyrok pierwszej instancji NSA nakazał indywidualn? ocenę poszczególnych wydatków opisanych przez spółkę pod k?tem zasadności uznania ich za wydatek o charakterze reprezentacji.

  • Kolejne wyroki w sprawie paliwa do aut służbowych

W kolejnych wyrokach wydanych w dniu 27 i 28 września (sygn. akt odpowiednio II FSK 2430/16 oraz II FSK 2654/16) Naczelny S?d Administracyjny potwierdził stanowisko wyrażone w swoim precedensowym orzeczeniu z 10 lipca br. (sygn. akt II FSK 1185/16), iż zryczałtowany przychód naliczany pracownikowi za korzystanie z samochodu firmowego do celów prywatnych obejmuje także koszty paliwa. Oznacza to, iż, oprócz miesięcznego ryczałtu za prywatny użytek pojazdu firmowego (wynosz?cego 250 zł w przypadku samochodów o pojemności do 1,6 l. oraz 400 zł w przypadku samochodów z większym silnikiem), pracodawca nie ma obowi?zku ustalania dodatkowego przychodu pracownika z tytułu pokrywanych przez pracodawcę kosztów paliwa. Jak podkreślił s?d, w praktyce może wyst?pić sytuacja, iż koszt zatankowanego do samochodu paliwa może przekraczać w ujęciu miesięcznym kwoty ryczałtowej wartości przychodu uzyskiwanego przez pracownika. Jednakże, ze względu na sposób sformułowania przepisów ustawy o PIT normuj?cych powyższe kwestie, brak jest obecnie możliwości naliczania pracownikom dodatkowego przychodu z tytułu kosztów paliwa. Art. 12 ust. 2 ustawy o PIT stanowi bowiem, że pracownik uzyskuje przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zatem przychód ten obejmuje wszystkie świadczenia warunkuj?ce możliwość korzystania z pojazdu, w tym również i koszt paliwa zakupionego do samochodu.

  • Grunt niezabudowany dla celów podatku VAT

W wyroku z 26 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1272/16) Naczelny S?d Administracyjny rozstrzygn?ł kwestię, czy grunt, na który zachodzi nieistotny element budynku wybudowanego na s?siedniej działce, powinien być uznany dla celów opodatkowania VAT za grunt zabudowany, czy niezabudowany.

Orzeczenie dotyczyło gruntu gminy, na który to grunt zachodził ganek budynku należ?cego do s?siada. Gmina złożyła wniosek o interpretację celem wyjaśnienia, czy dla potrzeb sprzedaży grunt ten powinien być traktowany jako zabudowany, czy niezabudowany.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że nieruchomość należy uznać za zabudowan?, pomimo tego, że budynek należy do s?siada i że na grunt gminny nachodzi jedynie niewielka jego część. Jednakże, zarówno Wojewódzki S?d Administracyjny we Wrocławiu, jak i NSA w wyżej wskazanym wyroku, przedstawiły stanowisko odmienne stwierdzaj?c, iż dla potrzeb transakcji przedmiotowy grunt powinien być uznany za grunt niezabudowany, który gmina może sprzedaż bez podatku VAT (nie był to grunt przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu przepisów VAT). Podstaw? konkluzji NSA był charakter elementu budynku znajduj?cego się na przedmiotowym gruncie. S?d uznał bowiem, iż ganek nie jest istotnym elementem budynku i może on być wybudowany bez pozwolenia na budowę. W świetle uzasadnienia s?du, można przypuszczać, iż orzeczenie mogłoby być inne, gdyby na grunt nachodziła część kluczowych elementów konstrukcyjnych s?siedniego budynku, maj?ca istotne znaczenie. Dlatego też, ustalenie, czy w podobnych stanach faktycznych grunt należałoby uznać za zabudowany lub niezabudowany, wymaga szczegółowej analizy charakteru naniesień budowlanych, z uwzględnieniem również innych wyroków wydanych przez s?dy administracyjne.

  • Sprzęt komputerowy jako urz?dzenie przemysłowe dla celów podatku u źródła

W wyroku z 5 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1154/16) Naczelny S?d Administracyjny stwierdził, iż sprzęt komputerowy można uznać za urz?dzenie przemysłowe jedynie wtedy, gdy jest składnikiem maj?tku pełni?cym pomocnicz? funkcję w ramach ci?gu działań mechanicznych służ?cych do masowej produkcji towarów.

Powyższy wyrok dotyczył interpretacji podatkowej w zakresie podatku u źródła od należności za korzystanie z urz?dzenia przemysłowego. Zgodnie z ustaw? o CIT, należności takie wypłacane odbiorcy z innego kraju podlegaj? w Polsce podatkowi w wysokości 20%, który może być jednak obniżony lub wył?czony na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, iż czynsz płacony za najem sprzętu komputerowego od niemieckiej spółki podlega podatkowi u źródła z uwagi na to, iż sprzęt taki, w ocenie fiskusa, stanowi urz?dzenie przemysłowe. Należy przy tym wskazać, iż ustawa o CIT nie zawiera definicji tego określenia, st?d też jest ono niekiedy przedmiotem odmiennych stanowisk organów podatkowych i s?dów. Sytuacja taka zaistniała także w niniejszej sprawie, gdyż NSA uznał, iż pomimo tego, że komputery kieruj? prac? różnych urz?dzeń, to należy przyj?ć, że spółka używała komputerów jako sprzętu biurowego, a nie jako urz?dzeń pełni?cych pomocnicze funkcje w ramach procesu przemysłowego, rozumianego jako ci?g działań mechanicznych służ?cych do masowej produkcji towarów.

Z tych względów NSA uznał, iż sprzęt komputerowy wykorzystywany do celów biurowych nie stanowi urz?dzenia przemysłowego, przez co należności za korzystanie z niego nie s? opodatkowane podatkiem u źródła.

Interpretacje podatkowe

  • Podatkowa EBITDA dla celów limitowania kosztów finansowania dłużnego oraz usług niematerialnych

W dniu 23 sierpnia 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualn? (nr 0114-KDIP2-2.4010.285.2018.1.SO) wyjaśniaj?c? w?tpliwości dotycz?ce sposobu ustalania tzw. podatkowej EBITDA dla celów ustalenia limitu kosztów podatkowych z tytułu finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT) oraz kosztów świadczeń niematerialnych nabywanych od podmiotów powi?zanych (art. 15e ustawy o CIT). W?tpliwości powstały na gruncie sformułowania obu przepisów, ponieważ w pierwszym z nich ustawodawca posługuje się określeniem "przychodów o charakterze odsetkowym", natomiast w odniesieniu do limitu dotycz?cego kosztów usług niematerialnych, ustawodawca posługuje się pojęciem "przychody z tytułu odsetek".

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wyjaśnił, iż ze względu na odmienne sformułowanie obu przepisów, nie można im nadawać takiego samego znaczenia. Zastosowane w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT pojęcie „przychody z tytułu odsetek” oznacza, że w przepisie tym, jako element kalkulacji kosztów wył?czonych z kosztów uzyskania przychodów, zostały wskazane jedynie odsetki, ponieważ konkluzja taka wynika z literalnego brzmienia omawianego przepisu. W tym przypadku nie należy brać pod uwagę "przychodów o charakterze odsetkowym", które zostały zdefiniowane w art. 15c ust. 13 ustawy o CIT jako przychody z odsetek oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadaj?ce kosztom finansowania dłużnego (np. prowizje) i które maj? zastosowanie wył?cznie do ustalania limitu kosztów podatkowych z tytułu finansowania dłużnego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!