Analizy i badania

Nastawienie EBC coraz bardziej gołębie

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC. W komunikacie po posiedzeniu utrzymany został zapis, zgodnie z którym EBC oczekuje że „stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2019 r., w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie”.

Należy zwrócić uwagę, ze w marcu EBC wyraźnie zrewidował w dół swoje prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego i inflacji w latach 2019-2021 w strefie euro (por. wykres). Zgodnie z przedstawioną wówczas projekcją cel inflacyjny EBC nie zostanie osiągnięty w horyzoncie prognozy. Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu prezes EBC M. Draghi wyrażał się jeszcze bardziej pesymistycznie niż w marcu o perspektywach makroekonomicznych obszaru wspólnej waluty. Podobnie jak inni członkowie Rady Prezesów dostrzega on osłabienie wzrostu gospodarczego, w tym mniejszą presję inflacyjną. Prezes EBC dopuszcza scenariusz wystąpienia recesji w strefie euro, jednak na razie uważa on, że prawdopodobieństwo materializacji takiego ryzyka jest bardzo niskie. Niemniej jednak zwrócił on uwagę, że EBC jest gotowy do działania, jeśli sytuacja makroekonomiczna będzie tego wymagała.

Tym samym wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC w ubiegłym tygodniu potwierdził zmianę nastawienia banku centralnego zasygnalizowaną już w marcu – odejście od stopniowej normalizacji polityki pieniężnej w strefie euro (realizowanej od czerwca 2018 r.) w stronę możliwości dalszego jej złagodzenia. Pierwszym z elementów łagodzących politykę monetarną jest planowane uruchomienie trzeciej rundy programu TLTRO (targeted longer-term refinancing operations). Program TLTRO polega na udzielaniu bankom komercyjnym długoterminowych pożyczek mających na celu pobudzenie akcji kredytowej. Szczegółowe informacje o warunkach nowej serii TLTRO zostaną ogłoszone na jednym z najbliższych posiedzeń (oczekujemy, że w czerwcu). Stawki zastosowane w nowej rudzie programu będą uwzględniać wnikliwą ocenę mechanizmu transmisji polityki pieniężnej przez kanał bankowy oraz przyszłe kształtowanie się perspektyw gospodarczych.

Podczas konferencji M. Draghi zwrócił uwagę, że EBC rozważy także, czy utrzymanie korzystnego oddziaływania ujemnych stóp procentowych na gospodarkę nie wymaga złagodzenia ich ewentualnych efektów ubocznych dla funkcji pośredniczącej banków. Uważamy, że jest to nawiązanie do ewentualnego wprowadzenia rozwiązania polegającego na zróżnicowaniu (tiering) poziomu oprocentowania (względem ujemnej stopy depozytowej), jakim obciążane są banki komercyjne przy lokowaniu środków w banku centralnym. M. Draghi zwrócił jednak uwagę, że na razie Rada Prezesów nie dyskutowała na temat ewentualnego wprowadzenia takiego rozwiązania. Zapytany, czy ewentualne wprowadzenie takiego środka pozwoliłoby EBC na utrzymywanie stopy depozytowej na ujemnym poziomie przez dłuższy czas lub dalsze obniżki stóp procentowych, M. Draghi zaznaczył, że trudno obecnie powiązać te elementy ze sobą i będzie wymagało to pogłębionej analizy po stronie banku centralnego.

Zakładając, że ewentualne zróżnicowanie poziomu oprocentowania, jakim obciążane są banki komercyjne przy lokowaniu środków w banku centralnym doprowadzi do zwiększenia efektywnej stopy depozytowej o 0,1 pkt. proc. to wpływ takiego działania EBC na wynik sektora bankowego w strefie euro będzie ograniczony. Szacujemy, że przyczyni się ono do zwiększenia łącznego wyniku banków komercyjnych o ok. 1,9 mld EUR (1,8% zysku netto z 2017 r.). Oznacza to, że efekty zastosowania takiego narzędzia będą miały ograniczony wpływ na kapitały banków i akcję kredytową. Zatem takie rozwiązanie będzie oddziaływało na warunki makroekonomiczne głównie poprzez kanał sygnalizacji polityki pieniężnej („niskie/niższe stopy procentowe przez dłuższy czas”). Należy jednak zwrócić uwagę, że podobny rezultat EBC może osiągnąć przez odpowiednią modyfikację forward guidance.

Wydźwięk konferencji po kwietniowym posiedzeniu EBC stanowi wsparcie dla naszego scenariusza polityki pieniężnej w strefie euro (pierwsza podwyżka stóp dopiero w połowie 2021 r.). Nie możemy wykluczyć scenariusza dalszych obniżek stóp procentowych w strefie euro (w przypadku zróżnicowania oprocentowania środków banków komercyjnych lokowanych w EBC), ale w obecnych warunkach dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w taki sposób będzie miało naszym zdaniem ograniczony wpływ na wzrost gospodarczy i inflację w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!