Analizy i badania

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwośćdecyzji o rekonstrukcji rządu

<div style="text-align: justify;">Na jego czele stanął dotychczasowy minister rozwoju M. Morawiecki zastępując B. Szydło. Pozostałe zmiany w rządzie zostaną ogłoszone w styczniu. W naszej ocenie zmiana na stanowisku premiera poprawi efektywność zarządzania spółkami skarbu państwa, przyspieszy tempo uszczelnia nia systemu podatkowego oraz zwiększy prawdopodobieństwo wprowadzenia pracowniczych programów kapitałowych w 2018 r.</div>

>

Jednocześnie objęcie stanowiska premiera przez M. Morawieckiego zmniejsza ryzyko uchwalania regulacji niekorzystnych dla przedsiębiorców, w tym firm o udziale kapitału zagranicznego (M. Morawiecki jest autorem tzw. „Konstytucji dla biznesu”). W konsekwencji objęcie stanowiska premiera przez M. Morawieckiego będzie lekko pozytywne dla wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Niemniej jednak, bior?c pod uwagę dotychczasowy kluczowy wpływ M. Morawieckiego na politykę gospodarcz? rz?du, nie należy oczekiwać aby inicjowane przez niego korekty tej polityki były znacz?ce. Naszym zdaniem informacja o rekonstrukcji rz?du jest lekko pozytywna dla złotego i cen polskiego długu.

  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!