Analizy i badania

Najważniejsze zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span><strong>Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa gospodarczego, które mają wejść w życie w 2017 roku.</strong></span></span></span></span></p>

>

PRAWO KORPORACYJNE

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Poniżej najważniejsze zmiany:

 • Zwiększenie transparentności w przypadku wyst?pienia konfliktu interesów.

Ustawa nakłada na członka zarz?du obowi?zek ujawnienia sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami tego członka zarz?du lub osób mu bliskich. W obecnym stanie prawnym w przypadku wyst?pienia konfliktu interesów, członek zarz?du ma obowi?zek wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Zmiana polega więc na uzupełnieniu istniej?cego obowi?zku o dodatkowy obowi?zek ujawnienia przez członka zarz?du sprzeczności interesów w przypadku ich zaistnienia w stosunku do tego członka zarz?du lub osób wymienionych w przepisie oraz nadanie uprawnienia członkowi zarz?du do zaznaczenia tego w protokole. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności zarz?dzania spółkami kapitałowymi w warunkach wyst?pienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepsz? ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników i akcjonariuszy.

 • Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych.

Ustawa wprowadza ułatwienia w wykonywaniu uprawnień do zwoływania zgromadzeń wspólników i uzupełniania jego porz?dku obrad. Przede wszystkim w ustawie wyraźnie przes?dzono, iż uprawnieni wspólnicy, występuj?cy o zwołanie zgromadzenia wspólników, mog? równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porz?dku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania ż?daj?.

 • Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych.

Ustawa porz?dkuje kwestie ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz wskazuje termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. W obecnym stanie prawnym termin wypłaty dywidendy przez spółki publiczne na polskim rynku kapitałowym nie był uregulowany w przepisach powszechnie obowi?zuj?cego prawa. W ustawie zaproponowano zatem, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadaj?cy nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesi?ce od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licz?c od dnia dywidendy.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia  prawnego przedsiębiorców.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Poniżej najważniejsze zmiany:

 • Uregulowanie tzw. prokury ł?cznej niewłaściwej.

Ustawa przywraca pewność, co do możliwości udzielenia prokury umocowuj?cej jedynie do współdziałania z członkiem zarz?du (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Dotychczas bowiem, ustanawianie i działanie przez przedsiębiorców na podstawie prokury ł?cznej niewłaściwej wzbudzało szereg w?tpliwości. Ustawodawca postanowił je rozwiać i od 1 stycznia 2017 r. zaczn? obowi?zywać przepisy, zmierzaj?ce do zapewnienia przedsiębiorcom możliwie pełnej swobody co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury "mieszanej", tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarz?dzaj?cego (lub wspólnika osobowej spółki handlowej).

Nowe przepisy maj? zatem pozwalać na ustanowienie:

a) prokury samoistnej (art. 1094  ? 1 KC),

b) prokury ł?cznej upoważniaj?cej tylko do działania z innym prokurentem (art. 1094  ? 1 KC),

c) prokury ł?cznej, upoważniaj?cej do działania z innym prokurentem oraz dodatkowo z członkiem organu zarz?dzaj?cego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094  ? 1 i  ? 11 KC),

d) prokury swoiście ł?cznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarz?dzaj?cego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094  ? 11 KC).

 • Sobota jako ostatni dzień terminu na dokonanie czynności.

Ustawa doprecyzowuje kwestię obliczania terminów, które upływaj? w sobotę. Dotychczas w praktyce pojawiał się problem dotycz?cy tego, jakie znaczenie prawne w postępowaniu cywilnym ma koniec terminu przypadaj?cy w sobotę. Zaproponowana zmiana będzie miała ten skutek, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot?. Tak więc sobota uzyska kwalifikację alternatywnie tak? sam? jak dzień ustawowo wolny od pracy.

PRAWO PRACY

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Poniżej najważniejsze zmiany:

 • Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto.
 • Wprowadzenie obowi?zku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesi?cu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesi?c.

Niewypłacanie w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywn? od 1.000 do 30.000 zł.

Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług - musz? wynosić co najmniej 13 zł brutto.

 • Wprowadzenie obowi?zku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporz?dzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmuj?cy zlecenie lub świadcz?cy usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy j? sporz?dzać raz w miesi?cu. W przypadku, gdy strony nie ustal? sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmuj?cy zlecenie będzie samodzielnie wskazywał liczbę godzin w terminie poprzedzaj?cym wypłatę wynagrodzenia.

 • Wprowadzenie obowi?zku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat.

Daj?cy zlecenie ma obowi?zek przechowywania dokumentów określaj?cych sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzaj?cych ich liczbę przez okres trzech lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

UWAGA: Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed t? dat?, trwaj?cych w dniu wejścia ustawy w życie. W zwi?zku z tym, należy sprawdzić zgodność zawartych umów z nowymi przepisami i - w razie potrzeby – dokonać ich zmiany.

 • Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obecnie najniższe wynagrodzenie za pracę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2000 zł brutto.

UWAGA: Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość innych świadczeń, m.in. takich jak: maksymalna odprawa pieniężna przysługuj?ca pracownikom z tytułu rozwi?zania stosunku pracy z przyczyn innych niż te dotycz?ce pracownika, która wynosi 30000 zł (15-krotność minimalnej stawki), odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w wysokości nie niższej niż 2000 zł, odszkodowanie dla pracownika, który rozwi?zał umowę o pracę z powodu mobbingu w kwocie nie mniejszej niż 2000 zł, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju w wysokości 2000 zł.

 • Zniesienie podziału na „nowych” i „starych” pracowników.

W obecnym stanie prawnym pracownikom w pierwszym roku pracy przysługuje niższe wynagrodzenie minimalne – nie może być ono niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki nowelizacji, która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 roku, pracownicy otrzymaj? 100 proc. wynagrodzenia minimalnego już w pierwszym roku pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

 • Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniaj?cych mniej niż 50 osób z obowi?zku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Obecnie, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, ma obowi?zek tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Od 1 stycznia 2017 roku obowi?zek ten będzie dotyczył tylko pracodawców zatrudniaj?cych więcej niż 50 pracowników.

 • Wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia odwołania do s?du pracy.

Obecnie termin na wniesienie przez pracownika odwołania do s?du od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni. Od 1 stycznia 2017 roku zostanie on wydłużony do 21 dni. Termin na złożenie odwołania od rozwi?zania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na ż?danie nawi?zania umowy o pracę zostanie zaś wydłużony z 14 do 21 dni.

Nowelizacja spowodowana jest tym, że w praktyce dotychczasowe terminy okazywały się nieraz zbyt krótkie, by prawidłowo sformułować pozew, a ponadto często dochodziło do pomyłek ze względu na fakt, że długości dwóch terminów różniły się od siebie.

 • Złagodzenie obowi?zków dotycz?cych wydawania świadectwa pracy.

Co do zasady, każdy pracodawca jest obowi?zany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy w zwi?zku z rozwi?zaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Po nowelizacji obowi?zek ten nadal będzie istniał, jednak od ogólnej zasady wprowadzony zostanie wyj?tek. Gdy dojdzie do nawi?zania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ci?gu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, pracodawca będzie miał obowi?zek wydać pracownikowi świadectwo pracy dotycz?ce poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia tylko na wniosek tego pracownika.

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

 • Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniaj?cych mniej niż 50 osób z obowi?zku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Obecne przepisy stanowi?, że w przypadku, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, jest obowi?zana do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dzięki wprowadzanym zmianom, wymóg taki będzie dotyczył pracodawców zatrudniaj?cych powyżej 50 pracowników (liczbę zatrudnianych pracowników ocenia się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). Pracodawca zatrudniaj?cy mniej niż 50 pracowników nie ma obowi?zku tworzeni a ZFŚS, ale fakultatywnie może to zrobić.

NIERUCHOMOŚCI

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

W ramach tej ustawy znowelizowane zostan? przepisy prawa budowlanego.

Nowelizacja obejmuje dalsze ułatwienia w zakresie uzyskiwania zezwoleń. Od 1 stycznia 2017 r. nie trzeba będzie już zgłaszać do starosty budowy: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.; instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw.; suszarni kontenerowych do 21 mkw.

Skrócony zostaje również termin milcz?cej zgody urzędu z 30 do 21 dni. Będzie można także zmieniać projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa. Dopuszczalny zakres zmian w projekcie nie może przekroczyć 2%. (Na dzień 29 grudnia 2016 r. ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta.)

Kodeks urbanistyczno-budowlany

W dalszym ci?gu trwaj? prace nad przyjęciem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Kodeks ma składać się z sześciu ksi?g, tworz?cych całość, która zawiera rozwi?zania z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innych ustaw, które reguluj? sprawy inwestycji drogowych czy kolejowych. Kodeks ma całościowo regulować formalności procesu inwestycyjnego. Ma też wprowadzić lepsze narzędzia ochrony ładu przestrzennego - uspójnić proces planowania przestrzennego i proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu zostanie wyeliminowanych wiele problemów interpretacyjnych.

Głównymi celami kodeksu s?:

 • skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;
 • przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzeni? oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;
 • efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Obecny etap prac to konsultacje publiczne.

POZOSTAŁE

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

W kwestiach środowiskowych znowelizowana została ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy wchodz?ce w życie od 1 stycznia wprowadzaj? kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych. Wynios? one od 500 zł do miliona. Będzie je nakładał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Nowelizacja wydłuża w postępowaniu środowiskowym minimalny czas konsultacji ze społeczeństwem z 21 do 30 dni.

USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozas?dowym rozwi?zywaniu sporów konsumenckich

Wchodzi w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ustawa wdraża do polskiego porz?dku prawnego przepisy dyrektywy w sprawie ADR (alternatywnych metod rozwi?zywania sporów) w sporach konsumenckich. Ma ona na celu umożliwienie szybszego, prostszego i tańszego rozstrzygania konfliktów między przedsiębiorcami i konsumentami.

Ustawa znajdzie zastosowanie do sporów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a konsumentami z krajów Unii Europejskiej wynikaj?cych z zawieranych między nimi umów sprzedaży, jak również innych umów konsumenckich. Do pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich będ? uprawnione jedynie podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (podmioty uprawnione).

Dla przedsiębiorców wprowadzenie konsumenckich postępowań ADR wi?zać się będzie m.in. z licznymi obowi?zkami informacyjnymi.

Projekt nowego rozporz?dzenia europejskiego w sprawie współpracy organów ochrony konsumentów

 • Konsumenci korzystaj?cy z towarów i usług oferowanych online coraz częściej decyduj? się na zakupy w sklepach zagranicznych. W zwi?zku z tym, zaczęły pojawiać się problemy z egzekwowaniem przepisów dotycz?cych ochrony konsumentów w relacjach międzynarodowych. Odpowiedzi? na te trudności jest rozporz?dzenie (2016/0148 COD) przedstawione przez Komisję Europejsk?, maj?ce na celu ujednolicenie ustawodawstw europejskich.
 • Należy zwrócić uwagę na rozwi?zania dotycz?ce tzw. minimalnych uprawnień organów (czyli uprawnień, w które wyposażony ma być każdy organ w zakresie dochodzenia i egzekwowania przepisów prawnych) oraz mechanizmów wzajemnej pomocy. Katalog uprawnień minimalnych jest bardzo szeroki – obejmuje m.in. uprawnienie do dokonywania zakupów testowych oraz posługiwanie się metod? „tajemniczego klienta”. Natomiast mechanizm wzajemnej pomocy obejmuje wnioski o udzielenie informacji oraz wnioski o podjęcie środków służ?cych egzekwowaniu prawa Dzięki tym rozwi?zaniom, jeden właściwy organ może zwrócić się do innego właściwego organu w innym państwie członkowskim z wnioskiem o podjęcie środków służ?cych egzekwowaniu prawa.

Prace nad ustaw? dotycz?c? RODO (Ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych)

 • Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018 r.
 • Zmiany nakładaj? nowe obowi?zki na administratorów danych – m.in. takie, jak obowi?zek niezwłocznego zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, obowi?zek zawiadamiania podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, a także obowi?zek dokonywania oceny zagrożeń dla praw i wolności podmiotów danych już w fazie projektowania nowego rozwi?zania technicznego czy organizacyjnego. Dojdzie natomiast do znacznego ograniczenia obowi?zków dokumentacyjnych.
 • Podmiotom danych zostan? przyznane nowe uprawnienia. Zmieni? się też zasady nadzoru nad zapewnieniem ochrony danych osobowych.
 • Prawodawca unijny przewidział możliwość stosowania administracyjnych kar pieniężnych, które będ? mogły zostać nałożone na administratorów danych oraz na podmioty przetwarzaj?ce dane na zlecenie.

Inicjatywa powołania specjalnego s?du ds. własności intelektualnej

 • Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że istnieje potrzeba utworzenia w ramach s?downictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych do spraw z zakresu prawa własności przemysłowej i powi?zanych z nimi spraw dotycz?cych nieuczciwej konkurencji, w zwi?zku z czym, podjęło decyzję o ich utworzeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje stworzyć odrębne wydziały w s?dach okręgowych. Nie zdecydowano jeszcze czy do kognicji tych s?dów należałyby również sprawy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że w ci?gu kilku miesięcy pojawi? się szczegółowe informacje w tej kwestii.

Prace nad nowelizacj? ustawy o grach hazardowych

 • Po drugim czytaniu nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zmniejszenie "szarej strefy" w obszarze gier hazardowych, Sejm podj?ł decyzję o przesłaniu tych dokumentów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zasadniczym celem projektu nowelizacji wspomnianej ustawy jest zmniejszenie „szarej strefy” w zakresie gier hazardowych, w szczególności na automatach oraz w Internecie. Zmiany zwiększyłyby także ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Wzrostowi uległyby też wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie monopolu państwa na gry na automatach organizowane poza kasynami.

PODATKI

VAT

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadza nowe warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni. Konsekwentnie, uzyskanie zwrotu VAT w tym terminie będzie utrudnione. Poza tym rozszerzony został katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obci?żenia m.in. o usługi budowlane świadczone przez podwykonawców. Od 1 stycznia 2017 roku wchodz? także w życie przepisy wprowadzaj?ce dodatkowe zobowi?zanie podatkowe w zwi?zku z nierzetelnym rozliczeniem VAT. Informacje podsumowuj?ce będ? mogły być składane wył?cznie za okresy miesięczne za pomoc? środków komunikacji elektronicznej. Od przyszłego roku niektórzy podatnicy będ? również zobligowani do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Ustawa wprowadza nowe przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT oraz wyrejestrowania z VAT. Limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT wzrasta ze 150.000 zł do 200.000 zł. Ustawodawca przedłużył obowi?zywanie 23% i 8% stawki VAT do końca 2018 roku.

W zwi?zku z zamiarem uszczelnienia systemu poboru VAT, zaostrzeniu ulegn? również kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym za wystawianie tzw. „pustych” faktur.

CIT

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport, przychodem będzie wartość przedmiotu wkładu a nie jak dotychczas wartość nominalna obejmowanych udziałów. W zwi?zku z t? zmian? zniesione zostaje ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości pocz?tkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy spółki.

Rozszerzony zostaje również zakres obowi?zków w odniesieniu do cen transferowych, m.in. wchodzi w życie obowi?zek sporz?dzenia dokumentacji grupowej dla podmiotów działaj?cych w grupie kapitałowej.

Część spółek będzie mogła skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku CIT.

Nowelizacja wprowadziła definicję rzeczywistego właściciela (tzw. klauzula beneficial owner) dla potrzeb stosowania zwolnienia z podatku u źródła. W rezultacie, podmiot otrzymuj?cy należności licencyjne lub odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem.

Doprecyzowany zostaje katalog dochodów, które będ? uznawane za uzyskane przez nierezydentów na terytorium Polski.

Od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji, które można opłacać bez pośrednictwa rachunku bankowego będzie wynosił 15.000 zł a nie 15.000 euro jak dotychczas. Przekroczenie tego limitu w transakcjach gotówkowych uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Poniżej najważniejsza zmiana:

 • Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy mog? prowadzić KPiR

Ustawa przewiduje podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mog? prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 EUR obecnie do 2 000 000 EUR.

Dalsze losy ustawy o podatku handlowym

 • Senat zaakceptował bez poprawek zawieszenie obowi?zywania podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to zwi?zanie z faktem, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie obowi?zuj?cego w Polsce podatku od handlu detalicznego, wzywaj?c Polskę do jego zawieszenia. Podniesiono zarzuty, że podatek ten może faworyzować mniejsze sklepy, a takie działanie może zostać uznane za pomoc publiczn?. W konsekwencji, Ministerstwo Finansów zawiesiło pobór podatku w dotychczasowej formie oraz rozpoczęło prace nad projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły.

Materiał opracowali eksperci z Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie:

Przemysław Walasek, Sylwester Żydowicz, Krystian Stanasiuk, Olav Nemling, Katarzyna Matusiak, Katarzyna Kochanowska, Olga Gerlich, Anna Dzik, Marcin Zimny, Marcin Sroga

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!