Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Najszybszy w historii spadek realnych płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 10,3% r/r wobec 13,9% w listopadzie, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (12,4%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w grudniu o 5,4% r/r wobec spadku o 3,1% w listopadzie. Tym samym był to ich najsilniejszy spadek w historii danych, którymi dysponujemy (od 1999 r.).

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku silnego spowolnienia wzrostu nominalnych wynagrodzeń był efekt wysokiej bazy sprzed roku. Z tego względu spadek dynamiki wynagrodzeń miał szeroki zakres sektorowy. Dane o strukturze wzrostu płac w grudniu wskazują, że za zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika w przetwórstwie przemysłowym (8,5% r/r w grudniu wobec 11,1% w listopadzie), w dziale „handel; naprawa pojazdów samochodowych” (6,7% wobec 11,7%), kategorii „informacja i komunikacja” (6,9% wobec 13,5%) oraz „górnictwie i wydobywaniu” (15,9% wobec 35,8%). Dzisiejsze dane są spójne z naszą oceną, zgodnie z którą, mimo utrzymującej się wysokiej presji płacowej, w warunkach rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz oczekiwanego przez nas spowolnienia wzrostu gospodarczego roczna dynamika wynagrodzeń będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym.

Dane o zatrudnieniu również negatywnie zaskoczyły

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,2% r/r w grudniu z 2,3% w listopadzie, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (2,3%). Zatrudnienie zmniejszyło się o 2,8 tys. w ujęciu miesięcznym. Spadek zatrudnienia w grudniu nie jest sytuacją nietypową, jednak na szczególną uwagę zasługuje relatywnie silne obniżenie liczby etatów w przetwórstwie przemysłowym (o 8,5 tys.). Trudno wnioskować na podstawie danych z jednego miesiąca, jednak może to być efekt przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, co wcześniej sygnalizował już grudniowy wskaźnik PMI (por. MAKROmapa z 2.01.2023).

Spadek konsumpcji w IV kw. 2022 r.?

Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia oraz silniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na obniżenie realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -3,3% r/r w grudniu wobec -0,9% w listopadzie. Przeciętnie w IV kw. 2022 r. fundusz płac zmniejszył się o 2,0% r/r wobec wzrostu o 0,6% w III kw. Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą realnego spadku dynamiki konsumpcji (o 2,0% r/r w IV kw. wobec spadku o 0,9% w III kw.). Precyzyjniejsza ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z grudniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane w poniedziałek.

Uważamy, że dzisiejsze słabsze od oczekiwań dane są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!