Analizy i badania

Najsilniejszy spadek pogłowia krów od 2000 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w czerwcu br. wyniosło 10,24 mln sztuk (-12,0% r/r). Utrzymujący się w ostatnich kwartałach silny spadek pogłowia trzody chlewnej, szczególnie w przypadku prosiąt oraz loch prośnych wynikał ze znaczącego obniżenia opłacalności produkcji żywca wieprzowego.</p>

>

W naszej ocenie w II kw. br. rynek wieprzowiny wszedł we wzrostow? fazę cyklu świńskiego (por. AGROmapa z 07.09.2016). W efekcie w lipcu br. opłacalność produkcji trzody chlewnej, mierzona relacj? cen żywiec/pasza wyniosła 3,46, kształtuj?c się na najwyższym poziomie od grudnia 2011 r. Uważamy, że silna poprawa opłacalności znajdzie w najbliższym czasie odzwierciedlenie w odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Czynnikiem ryzyka dla takiej oceny jest ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ognisk ASF w Polsce.  

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie bydła w czerwcu br. wyniosło 5,94 mln sztuk (-0,4% r/r). W porównaniu do czerwca 2015 r. zwiększyło się pogłowie ciel?t (+3,6%) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat (+3,1%), co sygnalizuje utrzymuj?ce się zainteresowanie hodowl? bydła opasowego. Z kolei pogłowie krów w wieku powyżej 2 lat zmniejszyło się o 4,6% r/r, co jest jego najsilniejszym spadkiem w czerwcu od 2000 r. Silna redukcja pogłowia krów była w naszej ocenie efektem znacz?cego pogorszenia opłacalności produkcji mleka. Uważamy, że w ostatnich miesi?cach globalny rynek mleka wszedł we wzrostow? fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016) i w najbliższych kwartałach można oczekiwać zmniejszenia tempa spadku pogłowia krów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!