Analizy i badania

Najemnik na wojnie czy strategiczny doradca klienta w dobie kryzysu? Uwaga prawnicy procesowi: nowy obowiązek wynikający z KPC

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">1 stycznia weszła w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.</p>

>

To także szansa dla prawników, którzy mog? w ten sposób doprowadzić do zakończenia sporu klienta w sposób najbardziej efektywny, posiadaj?c przy tym pełn? kontrolę nad wypracowywanym porozumieniem. Ustawa wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz zachęt ekonomicznych.

Do najistotniejszych zmian w ramach KPC należy m.in. wprowadzenie obowi?zku poinformowania w pierwszym piśmie procesowym, tj. w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub próbę innej alternatywnej metody rozwi?zania sporu.

Oznacza to, że jeszcze przed złożeniem pozwu prawnik reprezentuj?cy swojego klienta powinien tak? próbę podj?ć. Wbrew pozorom mediacja nie oznacza dla prawnika mniej pracy. Przygotowanie do procesu mediacji, reprezentacja klienta w trakcie mediacji, redagowanie i negocjowanie zapisów wypracowanej ugody a także ostateczne zatwierdzenie ugody przez s?d - to tylko część zadań jakie stoj? przed prawnikiem rzetelnie podchodz?cym do swoich obowi?zków jako profesjonalny pełnomocnik. Warto zwrócić uwagę, że pomoc klientowi w procesie mediacji pozas?dowej jest skoncentrowana w czasie i trwa zazwyczaj tyle, ile sam proces mediacyjny, a sama obsługa na tym etapie jest bardziej intensywna i zorientowana na wypracowanie (z zaistniałego konfliktu) wartości dodanej dla klienta.

Daje to prawnikowi możliwość większej koncentracji nad spraw? klienta i jej skuteczne doprowadzenie do końca w krótszym czasie niż tradycyjny proces s?dowy, w sposób bardziej efektywny biznesowo. Co istotne, prawnik w tym procesie to nie „najemnik na wojnie” a strategiczny doradca w czasie kryzysu. Ta nowa rola jak? może przyj?ć prawnik może mieć wymierne korzyści dla jego relacji z klientem. Zazwyczaj bowiem wzrasta poziom satysfakcji klienta a relacja tak skutecznego prawnika z klientem może tylko pozytywnie wróżyć na przyszłość, któr? prawnik wspólnie ze swoim klientem kształtuje w procesie mediacji. Wojna zawsze generuje straty i ma swoje ofiary, z kryzysu natomiast, można wyjść niejednokrotnie obronn? ręk?. W nowych regulacjach takiemu scenariuszowi sprzyjać będzie także sędzia, który według nowych zapisów KPC dokonywać będzie na każdym etapie procesu oceny czy sprawa może zostać zakończona polubownie i nakłaniać będzie strony do mediacji.

Kolejne regulacje, istotne z tego punktu widzenia, to także uwolnienie od opłaty s?dowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozas?dowej zawartej przed mediatorem. Tu prawnik może wygenerować dla klienta realne zyski w postaci zaoszczędzenia chociażby 5 % wartości przedmiotu sporu, które klient musiałby wydać składaj?c pozew. Warto przy tym pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem a zatwierdzona (w tym wypadku bez kosztowo) przez s?d ma tak? sam? moc jak wyrok s?du.

Nowe regulacje niew?tpliwie uświadomi? niejednemu przedsiębiorcy, iż rozwi?zanie sporu w drodze polubownej ułatwia prowadzenie działalności i pozwala kontynuować współpracę pomiędzy kontrahentami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie s?dowym.

Prawnik jako doradca klienta musi także podj?ć ważn? decyzję co do miejsca, w którym można podj?ć tak? próbę polubownego, pozas?dowego rozwi?zania sporu, o której to próbie później (w razie jej niepowodzenia) musi poinformować s?d. Niew?tpliwie potrzeba instytucji, ośrodków mediacji, które w sposób profesjonalny s? w stanie rozwi?zać konflikt powstały pomiędzy przedsiębiorcami. W tym celu między innymi działa w Warszawie Międzynarodowe Centrum Mediacji dedykowane rozwi?zywaniu sporów gospodarczych, działaj?ce przy międzynarodowych bilateralnych izbach przemysłowo-handlowych (www.mcm.org.pl).

Autor: Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w KancelariiTaylor Wessing w Warszawie, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

***

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,
Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!