Analizy i badania

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w Polsce

<p style="text-align: justify;">W kwietniu już czwarty miesiąc z rzędu odnotowano nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w Polsce, która wyniosła 1138 mln EUR wobec 1938 mln EUR w marcu.</p>

>

Obniżenie nadwyżki na rachunku obrotów bież?cych wynikało z niższych sald na rachunkach dochodów pierwotnych, obrotów towarowych i usług (odpowiednio o 558 mln EUR, 547 mln EUR i 42 mln EUR niższe niż marcu). W przeciwnym kierunku oddziaływało natomiast wyższe saldo dochodów wtórnych (o 347 mln EUR wyższe niż w marcu). Utrzymuj?ce się dodatnie saldo na rachunku dochodów wtórnych wynikało, podobnie jak w marcu, ze znacz?cego napływu środków z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (1 293 mln EUR). Dynamika eksportu zmniejszyła się w kwietniu do 8,7% r/r wobec 13,7% w marcu, a tempo wzrostu importu spadło do 8,0% r/r w kwietniu wobec 9,8% w marcu. Odnotowana w I kw. br. wysoka wartość relacji salda obrotów bież?cych do PKB będzie oddziaływała w kierunku wzrostu skumulowanej wartości tego wskaźnika w całym 2015 r. Ponadto, oczekiwany nieujemnego wkładu eksportu netto do PKB we wszystkich kwartałach br. W konsekwencji, w całym 2015 r. spodziewamy się nieznacznej nadwyżki na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (0,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!