Analizy i badania

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w Polsce

<p style="text-align: justify;">W styczniu br. odnotowano nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w Polsce, która wyniosła 56 mln EUR wobec deficytu na poziomie 1005 mln EUR w grudniu ub. r. Przyczyną zwiększenia salda na rachunku obrotów bieżących była silna poprawa salda obrotów towarowych (o 1654 mln EUR wyższe niż w grudniu).</p>

>

W przypadku pozostałych pozycji rachunku obrotów bież?cych odnotowano zmniejszenie sald. Dynamika eksportu zmniejszyła się w styczniu do 5,7% r/r wobec 6,6% w grudniu ub. r., a dynamika importu spadła do -1,5% r/r wobec 10,7% w grudniu. Silne obniżenie dynamiki importu w znacznym stopniu wynikało z efektu wysokiej bazy sprzed roku oraz spadku wartości importowanej ropy naftowej ze względu na obniżenie jej cen na światowych rynkach. Spadek dynamiki importu nie sygnalizuje zatem naszym zdaniem wyraźnego spowolnienia popytu wewnętrznego. Oczekujemy, iż w najbliższych kwartałach prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w obszarze wspólnej waluty, w szczególności w Niemczech, będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki polskiego eksportu. Styczniowe dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w I kw. br. nast?pi nieznaczna poprawa salda obrotów bież?cych w relacji do PKB (skumulowana wartość za 4 kwartały).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!