Analizy i badania

Nadal nie widać efektów programu Rodzina 500+

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 5,6% r/r wobec wzrostu o 2,0% w lipcu, co było powyżej naszej prognozy (4,3%) i konsensusu rynkowego (4,5%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w sierpniu o 7,8% r/r wobec wzrostu o 4,4% w lipcu. W kierunku przyspieszenia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim wyższe dynamiki w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (17,6% r/r w sierpniu wobec 1,9% w lipcu), "pozostałe” (0,9% wobec -8,4%) oraz "paliwa” (3,6% wobec 1,1%). Na poprawę sytuacji w handlu detalicznym wpłyn?ł głownie pozytywny efekt statystyczny zwi?zany z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych. Uważamy, że dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej w ograniczonym stopniu odzwierciedlaj? popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone s? bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniaj?cych poniżej 10 osób.  

Ze względu na obserwowany w ostatnim czasie wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, potencjał do dalszego silnego przyspieszenia sprzedaży detalicznej w kolejnych miesi?cach jest naszym zdaniem ograniczony (por. MAKROmapa z 12.09.2016). Dzisiejsze dane stanowi? lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,0% r/r w III kw. wobec 3,3% w II kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!