Analizy i badania

Nabycie przedsiębiorstwa a planowanie podatkowe

<p style="text-align: justify;">W trakcie transakcji nabycia przedsiębiorstwa, zainteresowany akwizycją podmiot powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposob przeprowadzić ją, aby z podatkowego punktu widzenia transakcja inwestycyjna odpowiadała jego potrzebom biznesowym oraz umożliwiała zaplanowanie jej potencjalnego zakończenia. Inwestor powinien rownież rozważyć kwestię odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z przejęciem danego przedsiębiorstwa. W szczegolnym bowiem przypadku może się zdarzyć, że inwestor będzie odpowiadał za długi podatkowe poprzedniego właściciela do czasu upływu okresu przedawnienia tych zobowiązań.</p>

>

W zależności od tego, co jest przedmiotem zainteresowania potencjalnego inwestora, transakcja może dotyczyć przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez nabycie kontrolowanego pakietu udziałów w danym przedsiębiorstwie (tzw. share deal) lub też transakcja nabycia dotyczy wył?cznie poszczególnych aktywów, grupy aktywów, wyodrębnionego zespołu składników maj?tkowych i niemaj?tkowych przedsiębiorstwa (tzw. asset deal). Możemy również mówić o podejściu mieszanym, w którym inwestor nabywa pakiet kontrolny udziałów w spółce, przy jednoczesnym przejęciu kontroli nad poszczególnymi aktywami lub pasywami spółki.

Z perspektywy inwestora, właśnie ten ostatni przypadek zasługuje na uwagę, gdyż potencjalnie może prowadzić do lepszego ustrukturyzowania transferu dochodów do właścicieli niż w przypadku nabycia samych udziałów w danym przedsiębiorstwie.

Z reguły, bowiem w momencie nabycia przedsiębiorstwa, jest ono niedokapitalizowane - albo poprzedni właściciel zwiększał poziom długu podporz?dkowanego, albo też poszukiwał finansowania zewnętrznego. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z niedokapitalizowanym i znacznie zadłużonym przedsiębiorstwem, przejęcie kontroli poprzez zakup części udziałów tego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym przejęciu kontroli nad zobowi?zaniami przedsiębiorstwa może stanowić o alternatywnym sposobie wykorzystania przyszłych dochodów generowanych przez to przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to, bowiem w zwi?zku z generowaniem nadwyżek finansowych będzie mogło przeznaczyć te nadwyżki w pierwszej kolejności na spłatę zaci?gniętych zobowi?zań, a dopiero potem na wypłatę dywidendy.

Z perspektywy aktualnych przepisów prawa podatkowego (w szczególności obowi?zuj?cych przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji oraz zasady ochrony praw nabytych dla zobowi?zań zaci?gniętych przed 1 stycznia 2015 roku), zdecydowanie korzystniejsze jest przejęcie wierzytelności przysługuj?cych wierzycielom przedsiębiorstwa, innym niż bezpośredni właściciele, od których następuje zakup udziałów. W takiej sytuacji, ograniczenia prawne w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę tego finansowania nie powinny mieć zastosowania.

Jednocześnie, odpowiednia strukturyzacja ceny nabycia pakietu kontrolnego udziałów w przedsiębiorstwie, z równoległym przejęciem istniej?cych, wymagalnych wierzytelności przysługuj?cych wobec tego przedsiębiorstwa, pozwala na efektywne podatkowo dokapitalizowanie spółki kontrolowanej, w tym w ramach konwersji długu na kapitał zakładowy tego przedsiębiorstwa. Ale to już temat na kolejn? dyskusję.

Nabycie przedsiębiorstwa a planowanie podatkowe

Do pobrania

Download Nabycie-przedsiebiorstwa-a-planowanie-podatkowe.pdf  (PDF • 695 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!