Analizy i badania

Na jakich warunkach warto zatrudniać kadrę IT?

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Specjaliści IT to aktualnie najbardziej poszukiwana grupa pracowników na rynku, która ze względu na </strong><strong>swoją pozycję dyktuje warunki współpracy pracodawcom. Oprócz wysokości wynagrodzenia oraz </strong></span></span><strong>możliwości rozwoju informatycy coraz więcej wagi przywiązują do formy zatrudnienia. Na jakich warunkach firmy mogą współpracować ze specjalistami IT i które z rozwiązań będą najbardziej optymalne również dla pracodawców?</strong></p>

>

Rynek pracy w branży IT oferuje wiele form współpracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Każda z tych grup ma swoje interesy, każda zwraca uwagę na inne aspekty, które narzuca im dana forma współpracy. W przypadku specjalistów IT bezsprzecznie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, zatem pozyskanie wysokiej klasy eksperta wymaga od pracodawców dużej elastyczności i to na wielu polach – wynagrodzenia, możliwości rozwoju, dodatkowych benefitów i właśnie możliwości wyboru formy współpracy. Coraz częściej doświadczeni specjaliści chc? pracować jako kontraktorzy, zatrudnieni tylko na czas konkretnego projektu, mieć możliwość wyboru pracodawcy, a nawet pracy jednocześnie nad kilkoma zleceniami od różnych firm, co daje im możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Znajomość dostępnych na rynku form współpracy pozwoli na wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników specjalizuj?cych się w IT, a także na optymalizację kosztów.  

Stałe zatrudnienie  

Umowa o pracę jest najbardziej popularn? form? zatrudnienia. Nie sprawdza się jednak w przypadku większości specjalistów IT, zwłaszcza tych z kilkuletnim doświadczeniem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że firmy oferuj?ce kandydatom umowę o pracę, mog? mieć problem z pozyskaniem bardzo doświadczonych specjalistów IT, ponieważ preferuj? oni samozatrudnienie b?dź inne formy współpracy, które zapewniaj? im niezależność. Poza tym, wynagrodzenia dla specjalistów IT pracuj?cych na umowie o pracę, ze względu na wysokie koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy, mog? być niższe nawet o 25-30% niż osób, które maj? własn? działalność.  

Umowę o pracę warto zaoferować młodym osobom, studentom ostatnich lat b?dź absolwentom kierunków informatycznych, którzy stawiaj? pierwsze kroki na rynku pracy. Zwykle, na pocz?tku kariery jest to korzystniejsze rozwi?zanie, ponieważ pozwala im skupić się na własnym rozwoju. Wszelkie aspekty zwi?zane z prowadzeniem działalności gospodarczej mog? zakłócić zdobywanie praktycznego doświadczenia w pierwszym miejscu pracy – komentuje Marek Mrozowski, Kierownik Działu Rekrutacji IT w IT LeasingTeam.  

Specjalista od projektu  

Jedn? z najbardziej elastycznych form współpracy ze specjalistami IT jest zatrudnianie kontraktorów na czas trwania określonego projektu w ramach tzw. body leasingu. Największ? zalet? body leasingu jest jego elastyczność, która najlepiej sprawdza się w przypadku pracy projektowej, ale jest stosowana także przy stałej współpracy. Czas trwania projektu może wynosić od kilku dni nawet do kilku lat. Dla kandydatów jest to ciekawa forma współpracy, ponieważ nie musz? oni współpracować z pracodawc? na stałe i mog? wybierać zlecenia, w które się angażuj?. Natomiast firma, znaj?c stawkę kandydata, może zaplanować budżet na cały projekt lub odwrotnie, do budżetu dobrać odpowiedniego specjalistę. Dużym ułatwieniem dla firm korzystaj?cych z tej formy zatrudnienia jest wsparcie partnera, wyspecjalizowanego w pozyskiwaniu i oddelegowywaniu pracowników na kontrakty. Warto porozmawiać z przedstawicielami kilku firm by porównać warunki współpracy, sposób rekrutacji a także warunki oferowane pracuj?cym kontraktorom. Do zadań takiej firmy należy m.in. dopasowanie i zrekrutowanie odpowiedniej osoby, załatwienie wszelkich formalności administracyjnych i rozliczeń, a co najważniejsze, zapewnienie natychmiastowego zastępstwa w przypadku choroby lub urlopu kontraktora.  

Dla partnera specjalizuj?cego się w oddelegowywaniu pracowników na kontrakty znalezienie zastępstwa nie stanowi problemu, ponieważ dysponuje własn? baz? freelancerów. W sytuacji zakończenia projektu, kontraktor kończy współpracę z danym pracodawc?, a firma nie ponosi kosztów zwi?zanych z zatrudnieniem osoby, dla której może nie mieć już więcej zadań do wykonania. Natomiast na czas trwania projektu ma do dyspozycji wysokiej klasy specjalistę z różnorodnym doświadczeniem projektowym, które byłoby trudne do zdobycia u jednego pracodawcy – uważa Małgorzata Zalewska, Kierownik Działu Sprzedaży w IT LeasingTeam.  

Outsourcing kadry IT  

Kolejn? form? współpracy jest outsourcing kompetencji IT do zewnętrznej firmy wyspecjalizowanej w danym obszarze. Jest to rozwi?zanie stosowane zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach. W zależności od profilu firmy i wielkości działu IT, na zewn?trz możemy wydzielić jeden lub kilka obszarów kompetencyjnych np. helpdesk, testy, development dotycz?cy technologii, w której się nie specjalizujemy.

W małej firmie może się to sprowadzać do wynajęcia zewnętrznej firmy oferuj?cej usługi wsparcia IT (helpdesk). W praktyce jest to obsługa IT uzależniona od potrzeb użytkowników, polegaj?ca na kilkudniowej obecności w firmie oddelegowanego specjalisty. Natomiast w przypadku dużej firmy może to być sztab kilkudziesięciu osób oddelegowanych tylko na jej potrzeby. Współpraca w ramach świadczonych usług przeważnie ma charakter stały, a dostawca rozliczany jest z efektów wykonywanych prac, jej jakości i niezawodności.  

Praktyki pracodawców  

Jeszcze kilka lat temu pracodawcy zdecydowanie preferowali zatrudnianie na etat wszystkich pracowników, wł?cznie z działami IT. Obecnie ta sytuacja wygl?da inaczej. Zdecydowana większość firm w działach IT zatrudnia na etacie osoby na stanowiskach menedżerskich oraz administratorów. Z innych form zatrudnienia natomiast, najczęściej korzystaj? developerzy i testerzy, ze względu na specyfikę ich pracy. Firmy korzystaj? z body leasingu i outsourcingu pracowników IT, ponieważ mog? skupić się na swojej podstawowej działalności. Wybranie odpowiedniego partnera do współpracy jest kluczowe by faktycznie współpracować z najlepszymi specjalistami wykonuj?cymi usługi wysokiej jakości za atrakcyjn? stawkę. Model współpracy należy dobierać indywidualnie i dopasowywać do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw.  

Najlepsze rozwi?zanie dla pracownika  

Specjaliści IT maj? duże wymagania wobec swoich przyszłych pracodawców i ceni? sobie swobodę. Najważniejsze, aby podchodzić do nich indywidualnie, wysłuchać potrzeb i jeżeli firma ma tak? możliwość, zaakceptować preferowan? przez informatyków formę zatrudnienia. Pracodawcy, którzy mog? zaoferować elastyczne formy współpracy, s? lepiej oceniani przez potencjalnych kandydatów.  

Preferowana przez kandydata forma zatrudnienia bardzo często zależy od jego obecnej sytuacji zawodowej b?dź prywatnej. Zazwyczaj specjaliści IT maj? wybór pomiędzy prac? na stałe, w ramach umowy o pracę, a samozatrudnieniem w przypadku freelancerów. Na stałe zatrudnienie decyduj? się osoby, którym zależy na długiej i stabilnej współpracy. Nie s? one zainteresowane ci?głym poszukiwaniem nowych projektów. Takie osoby zazwyczaj nawi?zuj? współpracę z pracodawc? na minimum 2-3 lata.  

Na samozatrudnienie najczęściej decyduj? się osoby, które lubi? pracować projektowo i ceni? sobie swobodę w doborze zleceń i wykonywaniu pracy. Umożliwia im to również uczestnictwo w kilku projektach jednocześnie i pracę nawet dla kilku firm. Niew?tpliwie, taki charakter pracy to szansa na zdobycie wielu, różnorodnych doświadczeń. Osoby pracuj?ce jako freelancerzy wykonuj? konkretne zadanie lub projekt w ustalonym z pracodawc? czasie. Angażuj? się w projekt, ale nie s? przywi?zane do firm – twierdzi Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

Szukaj?c najlepszego modelu zatrudnienia kadry IT, warto porównać różne formy współpracy, poznać ich plusy i minusy. Pozwoli to na świadome podjęcie decyzji odnośnie oferowanych specjalistom IT form współpracy. Takie działanie może nie tylko podnieść atrakcyjność firmy jako pracodawcy, ale także zoptymalizować koszty jej działalności.

***  

IT LeasingTeam realizuje usługi w zakresie pozyskiwania i dostarczania firmom wysokiej klasy specjalistów i kadry zarz?dzaj?cej w obszarze IT. Spółka oferuje gotowe rozwi?zania typu Fixed Price, usługi outsourcingowe Team Leasing oparte na modelu Time & Material oraz rekrutację i dobór personelu na zasadach Permanent Recruitument.

IT LeasingTeam jest części? Grupy Kapitałowej LeasingTeam.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

IT LeasingTeam na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!