Analizy i badania

Możliwy dalszy wzrost rentowności

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,806 (wzrost o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,522 (wzrost o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,134 (wzrost o 18pb).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości w ślad za rynkami bazowymi. Uważamy, że wynikało to ze zwiększenia globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. W naszej ocenie było ono spowodowane rosn?cymi oczekiwaniami na normalizację polityki monetarnej w USA oraz ryzykiem politycznym zwi?zanym ze zbliżaj?cymi się wyborami prezydenckimi w tym kraju. W pi?tek do południa miała miejsce korekta, niemniej jednak popołudniowe wyższe od oczekiwań dane nt. PKB w USA oddziaływały w kierunku kontynuacji wzrostu rentowności polskich obligacji, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane z amerykańskiego rynku pracy. Mog? one w naszej ocenie oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. W kierunku lekkiego wzrostu rentowności na drugim końcu krzywej może również oddziaływać treść komunikatu po środowym posiedzeniu FED. Uważamy, że publikacja indeksu ISM w amerykańskim przetwórstwie, krajowe dane (wstępny szacunek inflacji, indeks PMI), a także dane ze strefy euro (wstępne szacunki PKB w III kw. oraz inflacji) nie spotkaj? się znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!