Analizy i badania

Możliwe zmiany w terminach przygotowania dokumentacji oraz składania CIT-TP / PIT-TP za 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z projektem Rozporządzenia[1]<a name="_ftnref1" href="https://accace.pl/zmiany-w-terminach-przygotowania-dokumentacji/#_ftn1"></a>, Minister Finansów zamierza wydłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowej, składania do urzędów skarbowych oświadczenia o sporządzeniu owej dokumentacji oraz dołączenia, do zeznania podatkowego, uproszczonego sprawozdania przez podatników zobowiązanych do spełnienia wymienionych obowiązków zgodnie z ustawami o PIT i CIT.</p>

>

Termin do sporz?dzenia i złożenia ww. dokumentów zostanie wydłużony do ostatniego dnia dziewi?tego miesi?ca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie – termin do złożenia zeznania podatkowego).

Przedłużenie omawianego terminu obejmuje obowi?zki powstałe w roku 2018 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

Co przemawia za wprowadzeniem takich zmian?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporz?dzenia, za wprowadzeniem zmian w obowi?zkach dokumentacyjnych przemawia fakt, że nowelizacja przepisów z 2017 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT po raz pierwszy nałożyła po stronie podatników duż? ilość obowi?zków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których dodatkowo termin realizacji przypada co do zasady na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego, podatnicy zobowi?zani do spełnienia ww. obowi?zków wskazuj? na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych zwi?zanych ze spełnieniem tych obowi?zków w ustawowym terminie. Podatnicy wskazuj? także, że istnieje duże ryzyko niewypełniania tych obowi?zków w terminie ze względu na wprowadzenie tych wymogów po raz pierwszy, a co za tym idzie krótki czas na dostosowanie się podatników i rynku do nowych, bardzo wysokich oczekiwań dokumentacyjnych. Dodatkowo, po stronie podatników pojawiaj? się coraz nowsze praktyczne w?tpliwości zwi?zane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania. Oprócz tego, podatnicy wskazuj? na szereg problemów natury technicznej utrudniaj?cych realizację zobowi?zań (m.in. problemy techniczne zwi?zane ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebęd?cych podatnikami podatku dochodowego).

W zwi?zku z powyższym, kieruj?c się zasad? uproszczenia systemu podatkowego oraz maj?c na względzie ważny interes podatników, zaproponowano wydłużenie o ok. pół roku terminów zwi?zanych ze spełnieniem ww. obowi?zków w zakresie cen transferowych.

Zmiany, proponowane przez ustawodawcę należy uznać za pozytywne, gdyż dadz? podatnikom więcej czasu na właściwe przygotowanie dokumentów dotycz?cych kwestii cen transferowych, których ilość i szczegółowość znacznie wzrosła w wyniku ww. nowelizacji.

[1] Rozporz?dzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporz?dzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej oraz doł?czenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania.

  

KONTAKT

Anna Zaj?c
Tax Consultant
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!