Analizy i badania

Motywuj pracowników bez podatkowych ograniczeń

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial,serif;"><strong>Dzień Kobiet, święta wielkanocne, jubileusze – każda z tych okazji jest doskonała na docenienie pracowników i wdrożenie programu motywacyjnego.</strong></span></p>

>

Korzystnym podatkowo rozwi?zaniem, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, s? karty przedpłacone. Obdarowany wykorzysta tak? kartę w ulubiony przez siebie sposób i przy okazji nie zapłaci podatku dochodowego, natomiast pracodawca nie rozliczy jej jako płatnik PIT. Jeśli firma kupuje karty przedpłacone dla zatrudnionych osób, uwzględni ten wydatek w kosztach uzyskania przychodów. Zasada ta dotyczy osób zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia czy o dzieło. Z przepisów podatkowych – ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej PIT) i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej CIT) – wynika, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie wydatki, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio zwi?zane z przychodami, jeżeli zostan? prawidłowo udokumentowane, z wyj?tkiem kosztów ustawowo wył?czonych z kosztów. Zasady te maj? także zastosowanie do wydatków ponoszonych przez pracodawców na karty dla pracowników, np. podarunkowe. Szczegółowe rozliczenie zakupu takich kart będzie uzależnione od źródła ich finansowania.

Fundusz socjalny

Gdy pracodawca pokryje zakup kart dla pracowników ze środków funduszu socjalnego, będzie musiał pamiętać, że ich wartość przydzielona każdej zatrudnionej w firmie osobie musi zostać ustalona na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart o jednakowej wartości, np. 100 zł. Gdyby tak się stało, fiskus w przypadku kontroli zakwestionuje taki wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł. Jeśli warunki przyznawania świadczeń finansowanych z funduszu zostan? prawidłowo wypełnione – m.in. przy przekazywaniu świadczeń będzie zachowane kryterium socjalne – taki prezent nie będzie oskładkowany. W przeciwnym wypadku kontrolerzy ZUS będ? ż?dali zapłaty zaległych składek.

Środki obrotowe

Jeśli zakup kart przedpłaconych jest sfinansowany ze środków obrotowych spółki, wydane na ten cel kwoty można uj?ć w kosztach. Pracodawcy musz? tylko pamiętać o spełnieniu pewnych warunków ustawowych. Wydatek pomniejszy przychody przedsiębiorstwa, jeśli:

  • ma on zwi?zek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu,
  • zostanie faktycznie poniesiony,
  • jest właściwie udokumentowany.

Podarunek bez PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.u. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy zwi?zków zawodowych, ł?cznie do wysokości nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniaj?cych do wymiany na towary lub usługi. Warunków do zastosowania ulgi nie spełniaj? bony podarunkowe uprawniaj?ce do ich wymiany w sklepach, ponieważ nie s? ani świadczeniem o charakterze rzeczowym, ani powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Karty przedpłacone s? zaś form? świadczenia pieniężnego uprawniaj?cego do ulgi w PIT.

Dowiedz się więcej: kartypodarunkowe.edenred.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!