Analizy i badania

“Mój mąż jest z zawodu dyrektorem”, czyli w jakim kierunku idą menadżerowie

<p style="text-align: justify;"><em>„Mój mąż jest z zawodu dyrektorem” brzmiało zdanie w starej polskiej komedii. Żart, który do dziś bywa obecny w tle wielu rozmów, przedstawiał niegdysiejsze nastawienie do osób zajmujących stanowiska kierownicze. Od tamtego czasu ich stereotyp uległ zmianie. Stanowisko menadżerskie nadal uznawane jest za kwintesencję sukcesu zawodowego, jednak obecnie wiadomo, że awans na nie wiąże się nie tylko ze zdobyciem odpowiedniego stażu czy doświadczenia, ale również połączeniem wielu kompetencji miękkich. Ich zdobycie i prawidłowe wykorzystanie jest prawdziwą sztuką. Kim jest prawdziwy lider i co decyduje o tym jakim jest menadżerem? </em><em></em></p>

>

Warszawa, 25 sierpnia 2015 r. – Prawdziwym menadżerem nie uczyni nazwa stanowiska, a właściwa postawa i świadomość odpowiedzialności zwi?zanej z pełnion? rol?. Brzmi łatwo, jednak w praktyce zdecydowanie takie nie jest. Misj? każdej funkcji liderskiej powinno być  nie tylko realizowanie celów ogólnofirmowych, ale również indywidualne dbanie o rozwój swoich podwładnych. Największym wyzwaniem każdego  menadżera jest bowiem efektywne zarz?dzanie potencjałem nie tylko biznesowym ale głównie   ludzkim. Lider to przede wszystkim ten, który nigdy nie zapomina o podwładnych, pamiętaj?c że to ludzie buduj? i małe firmy i największe na  świecie korporacje. Z t? świadomości? idzie w parze umiejętność wydobycia zdolności swoich podwładnych. Ich dalszego rozwoju oraz właściwego nimi zarz?dzania. W dobie narastaj?cego niedoboru talentów, kiedy poszukiwani pracownicy staj? się coraz cenniejsz? wartości? do pozyskania i zatrzymania w firmie, ta część kompetencji menadżerskich zyskuje na znaczeniu.

Na naszym rynku wci?ż pokutuje stereotyp menadżera, który lubi trzymać wszystko siln? ręk? i jest za mało otwarty na partnersk? rozmowę, – komentuje Agnieszka Jędrejek, ekspert agencji zatrudnienia ManpowerGroup. Profil ten jest obecny  głównie wśród wielu polskich firm. Zaciera się natomiast w większych przedsiębiorstwach, w których ramy zachowania i budowania relacji często s? ukształtowane odgórnie przez kulturę z której dana organizacja się wywodzi. Styl zarz?dzania w dużej mierze zależy  od tego jaka kultura organizacyjna  stoi za liderem, zatem w przypadku firm międzynarodowych kontrasty mog? być znacz?ce.  Dla przykładu struktura azjatycka jest mocno hierarchiczna, co przekłada się na sposób zarz?dzania i kontaktu na linii szef-podwładni. Z kolei skandynawska kultura organizacyjna, opiera się na partnerskich relacjach i otwartym dialogu, niezależnie od pełnionej roli czy poziomu stanowiska. To zwykle trend w dobrym kierunku, bo bardziej nastawionym na dialog z pracownikiem i rozwój jego potencjału. Tak? postawę podtrzymujemy też w ManpowerGroup, widz?c jakie efekty w zarz?dzaniu ona przynosi. Bez w?tpienia jednak na obecnym rynku pracy typowy polski szef to taki który po prostu stara się sobie radzić z tym co ma i przejawia duż? kreatywność w poszukiwaniu rozwi?zań,  – dodaje przedstawiciel ManpowerGroup.     

Ważn? kompetencj? poszukiwan? u kandydatów na menadżerów jest innowacyjność. Umiejętność ta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, niezależenie od sektora, w który działa dana firma czy konkretnego szczebla menadżerskiego. Jej wykorzystanie zależy nie tylko od chęci danej osoby, ale i skali organizacji w której działa, a także rangi decyzyjności w obrębie danej roli kierowniczej. W przypadku menadżerów zatrudnionych w dużych, dobrze rozwiniętych strukturach korporacyjnych, może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności i optymalizację procesów a tym samym bezpośrednio przyczynić do zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku mniejszych organizacji menadżerowie pozbawieni s? wsparcia w postaci transferów wiedzy ze struktur globalnych, gdzie dobre praktyki i standardy działania miały okazje rozwijać się przez lata. Twarde realia rynkowe stawiaj? przed nimi wyzwania zwi?zane z konieczności? samodzielnego generowania wysokich wyników przy bardzo ograniczonych zasobach, zarówno ludzkich jak i narzędziowych. Tu również innowacyjność staje się konieczności? i główn? skuteczn? metod? działania na co dzień.

Wyzwaniem na stanowiskach menadżerskich jest również umiejętne poł?czeniu miękkich i twardych kompetencji, wysoka presja psychiczna, odpowiedzialność za wynik firmy z jednej, a konieczność sprawowania opieki nad podległymi ludźmi z drugiej strony, których oczekiwaniom również należy sprostać. Znacz?cy wpływ na kształt firmy, niezależnie od jej wielkości wraz z konieczności? sprostania tak wielu oczekiwaniom, przekłada się na otrzymywane na stanowiskach kierowniczych zarobki.    

Wynagrodzenia menadżerów mog? kształtować się bardzo różnie w zależności od szeregu czynników, jak np. zróżnicowanie obowi?zków, odpowiedzialność na poziomie operacyjnym, posiadane kwalifikacje, wielkość i złożoność zarz?dzanego zespołu,  ale i sektor działania firmy, – wyjaśnia Agnieszka Jędrejek. – Średni szczebel menadżerski w międzynarodowych korporacjach to z reguły wynagrodzenia w granicach od 10  000 do 15 000 zł brutto. W przypadku wyższych stanowisk dyrektorskich wypłacane kwoty s? wyższe, a ich wielkość zależy głównie od poziomu decyzyjności w organizacji i jej branży. Inna stawka wyliczona jest dla dyrektora działu a inna dla dyrektora całego departamentu, z którego funkcj? wi?że się znacznie większa odpowiedzialność. Istotnym elementem  wynagrodzeń menadżerskich s? również systemy   premiowe, które mog?  być rozliczane w systemie procentowym lub stanowić nawet kilkakrotność rocznego wynagrodzenia, – wyjaśnia ekspert ManpowerGroup.

Efektywne kierownictwo to często klucz do sukcesu, jednak coraz bardziej przewartościowuje  się definicja słowa „efektywność”. W dzisiejszych czasach nie chodzi już o to, by  w sprawny sposób wyrabiać tzw. „normę”, ale aby wyprzedzać trendy i być kilka kroków do przodu.   Świadomość tego trendu doprowadziła do nadejścia  „Ery człowieka”   gdzie największ? i najbardziej poszukiwan?   wartości? s? ludzie, ich możliwości i potencjał.

***  

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 45 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.    

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!