Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Mniejsza intensywność procesów restrukturyzacyjnych wspiera dynamikę zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 0,4% r/r w kwietniu z 0,5% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (0,2%). W porównaniu w marcem zatrudnienie zwiększyło się w kwietniu o 7,5 tys. osób. Wśród głównych działów najsilniejszy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (-1,0% r/r kwietniu wobec -0,8% w marcu) i budownictwie (-1,1% wobec -1,7%), czyli działach w których w ostatnim czasie obserwowane było nasilenie procesów restrukturyzacyjnych. Podtrzymujemy naszą ocenę, że szczyt procesów restrukturyzacyjnych jest już za nami i skala redukcji zatrudnienia w ujęciu rocznym w kolejnych miesiącach będzie się zmniejszać (por. MAKROmapa z 08.05.2023).

Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -1,8% r/r w kwietniu wobec -2,5% w marcu i -2,5% w I kw. Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (-1,0% r/r w II kw. wobec -3,5% w I kw.). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z kwietniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!