Aktualności firm stowarzyszonych

Minister Finansów wydał korzystną interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

18 września 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która stanowi powrót do zarzuconej kilka lat temu korzystnej praktyki stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawione rozumienie regulacji okazuje się być korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Pozytywne aspekty interpretacji

Minister Finansów powtórzył, w ślad za ugruntowaną praktyką interpretacyjną, że do potraktowania części wynagrodzenia pracownika jako honorarium autorskiego niezbędne jest:

  1. powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał,

wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika - twórcy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty praktyczne stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów, do których odniósł się Minister Finansów:

  • wypłata honorarium lub jego części za dany utwór może nastąpić przed powstaniem utworu (np. w dacie podpisania umowy);
  • możliwe jest, aby pracodawca uwzględniał koszty autorskie również przy wypłacie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie, czy też na zwolnieniu lekarskim, gdyż wynagrodzenie to również może mieć charakter częściowej wypłaty należnego honorarium;
  • koszty uzyskania przychodów w 50% wysokości mogą mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego honorarium, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy;
  • pracodawca nie ma obowiązku korekty kwoty wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy, jeśli stosunek pracy ustanie, a utwór nie powstanie. W takim wypadku konieczność prawidłowego rozliczenia PIT spoczywa na pracowniku;
  • strony umowy mogą przyjąć zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia, z tym że wypłacie honorarium musi towarzyszyć przeniesienie prawa do utworu. Przykładowo, jeżeli 70% czasu pracy pracownika stanowił czas pracy twórczej, to można uznać, że 70% jego wynagrodzenia za prace stanowiło honorarium i do tej części można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem powiązania wypłaty honorarium z powstałym utworem lub utworami. Innymi słowy Minister Finansów zgodził się, że wartość utworu można powiązać z czasem spędzonym przez pracownika nad jego tworzeniem;
  • w odniesieniu do programów komputerowych, aby móc zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, umowa o pracę musi zawierać wyłączenie stosowania art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim, czyli pracodawca nie może nabywać praw do stworzonych przez pracownika programów komputerowych automatycznie, z mocy samego prawa.  Stworzenie programu komputerowego i następcze przeniesienie do niego praw na pracodawcę umożliwi zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Wątpliwości wynikające z interpretacji

Minister Sprawiedliwości odniósł się do możliwości kalkulacji honorarium w oparciu o czas pracy, jednak na próżno szukać w interpretacji wyjaśnienia co do innych sposobów wyodrębnienia honorarium z wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wypłacanie honorarium pracownikowi przy zastosowaniu innego przelicznika niż czas pracy lub sposób określenia wartości utworów może nadal budzić wątpliwości podatników i organów podatkowych.

Minister Finansów nie odniósł się również precyzyjnie do zapłaty za utwór nieukończony na skutek np. odejścia pracownika. Co prawda stwierdził, że 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się także do przeniesienia prawa do utworów nieukończonych, jednak nie odpowiedział na wątpliwości podatników, czy na wysokość wypłacanego honorarium powinien mieć wpływ stan zaawansowania prac nad utworem.

Wnioski wynikające z analizy opisanej interpretacji są mimo wszystko pozytywne. Minister Finansów rozwiał niektóre wątpliwości przychylając się do stanowiska i potrzeb zarówno podatników, jak i płatników. Pozostawienie niektórych kwestii niewyjaśnionych lub niedostatecznie wyjaśnionych może jednak nadal skłaniać płatników do uzyskania potwierdzenia prawidłowości stosowanych rozliczeń w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

***

Kontakt:

 

andrzej.debiec(@)hoganlovells.com

 

 

 

 

dorota.walerjan(@)hoganlovells.com

 

 

zbigniew.marczyk(@)hoganlovells.com

 

joanna.fiema@hoganlovells.com

 

 

jan.starybrat(@)hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!