Analizy i badania

Minimalny spadek wartości Barometru Carrefour

<p style="text-align: justify;">Wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej w lipcu wyniosła -1,0 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca, wskazanie Barometru spadło o 0,5 punktu. Był to pierwszy spadek wartości Barometru po czterech następujących po sobie miesiącach wzrostu. Spadek ten traktować należy jako korektę trendu wzrostowego. W nadchodzących miesiącach spodziewać się należy kontynuacji wzrostów i przekroczenia wartości neutralnej (zero punktów), co oznaczać będzie, że koniunktura znalazła się w korzystnej fazie.</p>

>

Na zmianę wartości Barometru negatywnie wpływały następuj?ce jego składowe: pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej. Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost wartości bież?cego wskaźnika ufności konsumenckiej, wzrost dynamiki liczby pracuj?cych w sektorze przedsiębiorstw, spadek wskaźnika inflacji oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika, pomimo odnotowanego spadku, świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Wartość Barometru od sześćdziesięciu siedmiu miesięcy, a więc od ponad pięciu i pół roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego (czyli zera), co stanowiło odbicie dominacji negatywnych czynników w gospodarce. Utrzymanie się w najbliższych miesi?cach trendu wzrostowego sprawi jednak, że stan ten się zmieni.

Potwierdzaj? to dostępne na rynku prognozy makroekonomiczne. Poprawiaj?ca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesi?cach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru. Według zaktualizowanych prognoz IBnGR, tempo wzrostu PKB w 2014 roku przyspieszy do 3,5 procent. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osi?gaj?c wartość 3,6 procent w ostatnich trzech miesi?cach roku. Tempo takie, chociaż wyższe od prognozowanego jeszcze niedawno, trudno uznać jednak za zadowalaj?ce, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osi?ganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006-2008. Podobnych wyników w najbliższych latach nie należy zreszt? się spodziewać, chociaż w roku 2015 tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do poziomu 3,8 procent.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne s? prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osi?gnie wartość 3,0 procenta, co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012-2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 2,6 procent w pierwszym, do 3,3 procent w czwartym. W 2015 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego zwiększyć się powinno do 3,5 procent. Warto również odnotować, że po dwóch latach spadków, odwróc? się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR, nakłady inwestycyjne zwiększ? się w 2014 roku o 8,8 procent.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazuj?cym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniaj? się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazuj? niekorzystna koniunkturę konsumencka, a powyżej – korzystn?.

Grupa Carrefour

Obecna w 34 krajach jest drugim największym detalist? na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365 000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!