Analizy i badania

Milenialsi zdecydują czy producenci dóbr luksusowych będą osiągać dalsze wzrosty sprzedaży

<p style="text-align: justify;">W minionym roku obrotowym (zakończonym najpóźniej 30 czerwca 2015 r.) wyniki sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych wyniosły 222 mld dolarów, wobec 214,2 mld dolarów osiągniętych rok wcześniej. Autorzy trzeciej edycji raportu Deloitte „Global Powers of Luxury Goods 2016. Disciplined innovation” wyjaśniają, że uwaga firm z tego sektora powinna zwrócić się przede wszystkim ku Milenialsom i turystom zagranicznym, którzy wkrótce mogą stanowić główne grupy ich klientów. Aby tak się jednak stało producenci dóbr luksusowych muszą nauczyć się ograniczyć ryzyko związane z aktywnością w mediach cyfrowych.</p>

>

Wzrost sprzedaży w minionym roku obrotowym w branży dóbr luksusowych wyniósł 3,6 proc. Rok wcześniej było to 8,2 proc. Mimo tego gorszego wyniku należy odnotować, że aż trzy czwarte firm obecnych w zestawieniu zanotowało wzrost sprzedaży, a 39 spółek miało wyższe przychody niż rok wcześniej. W przypadku 45 firm wynosiły one ponad miliard dolarów. „Przychody ze sprzedaży osi?gane przez stu największych producentów dóbr luksusowych na świecie w dalszym ci?gu wykazuj? tendencję wzrostow?, mimo licznych trudności o charakterze ekonomicznym. Widoczne s? również rozbieżności w wynikach finansowych firm. Większa liczba graczy osi?gnęła dwucyfrowe wzrosty i rentowność sprzedaży, czemu towarzyszyła jednocześnie rosn?ca liczba spółek, których sprzedaż uległa równie dużym spadkom” – mówi  Magdalena Jończak, Partner w Dziale Konsultingu Deloitte.

Średni zysk netto dla całego TOP 100 wyniósł 11,4 proc. Średnia wartość sprzedaży przypadaj?ca na jedn? spółkę sięgnęła 2,2 mld dolarów, a żeby znaleźć się w zestawieniu trzeba było osi?gn?ć przychody na poziomie co najmniej 191 mln dolarów (wysokość przychodów firmy na setnym miejscu).

Jak zauważaj? eksperci Deloitte minęła właśnie połowa „dekady zmian” w branży dóbr luksusowych. Pierwsze pięć lat tego okresu do roku 2015 należało do konsumentów chińskich i zapocz?tkowało zastosowanie technologii cyfrowych na niespotykan? dot?d skalę. Kolejne lata maj? upłyn?ć pod znakiem dyscypliny. Zmianie ulegnie najprawdopodobniej wiele kluczowych obszarów otoczenia zewnętrznego – od ewolucji nawyków zakupowych konsumentów, poprzez integrację różnych kanałów sprzedaży oraz wprowadzenie bardziej złożonych modeli biznesowych, intensyfikację podróży zagranicznych i zwiększenie znaczenia konsumentów z pokolenia Milenialsów. Wszystkie te czynniki otwieraj? nowe możliwości przed podmiotami prowadz?cymi działalność w branży dóbr luksusowych.

Szczególne znaczenie dla wzrostu tego sektora będ? miały jednak przede wszystkim zachowania konsumentów z pokolenia Y, którzy w porównaniu do innych pokoleń spędzaj? znacznie więcej czasu online, używaj?c do tego różnych urz?dzeń cyfrowych. „Milenialsi s? bardzo wymagaj?cy, a jednocześnie mówi się o nich, że najważniejsza jest dla nich równowaga pomiędzy prac? a życiem prywatnym, a to wi?że się z tym, że nie stawiaj? na pierwszym miejscu kariery zawodowej. Dla producentów dóbr luksusowych oznacza to tyle, że najważniejsza dla nich rosn?ca grupa klientów może zarabiać mniej niż przedstawiciele innych generacji. Firmy z tego sektora musz? więc zabiegać ze zdwojon? sił? o klientów nie do końca lojalnych i nieprzywi?zuj?cych się do konkretnych marek” – wyjaśnia  Magdalena Jończak.

Milenialsi s? też grup?, która coraz więcej podróżuje. Tymczasem 40 proc. przychodów ze sprzedaży produktów luksusowych stanowi? wydatki zagranicznych turystów. W ci?gu ostatnich dziesięciu lat wartość ta wzrosła o średnio 8 proc. rocznie, podczas gdy wzrost średniej sprzedaży ogółem na rynku dóbr luksusowych w tym samym czasie wynosił 6 proc. W tym kontekście należy zwrócić uwagę przede wszystkim na podróżnych z rynków wschodz?cych. W samych tylko Chinach mieszka 400 mln Milenialsów.

Jeżeli marki luksusowe chc? pozyskać młodych klientów, musz? dotrzymywać kroku zmianom technologicznym i stale unowocześniać swoje produkty, nie trac?c przy tym ich unikatowego charakteru. „Aktywności producentów dóbr luksusowych w mediach cyfrowych poświęcono już wiele uwagi, ale to nie spowodowało, że znaleźli oni pomysł na to, jak powinni w nich funkcjonować. Wci?ż wi?że się to dla nich z dużym ryzykiem reputacyjnym. Tymczasem granica pomiędzy e-commerce a mediami społecznościowymi zaciera się i firmy z tego sektora nie mog? pozostać wobec tego faktu obojętne. Internet pozwala na dotarcie do naszego klienta i lepsze poznanie go. Zamożni konsumenci s? aktywnymi użytkownikami Internetu. Zarz?dzanie mark? luksusow? w Internecie wymaga wyjścia poza ramy estetyczne, zbudowania marki, która oferuje konsumentom dodatkow? wartość  –  rozrywkow?, edukacyjn?, czy użyteczn?” – mówi  Justyna Skorupska, lider e-commerce, Deloitte.

W raporcie wymieniono kilka firm z tej branży, które rozwijaj? nie tylko swoje sklepy internetowe, ale również inwestuj? w produkty, należ?ce do segmentu tzw. inteligentnej odzieży. S? to m.in. Swarovski, Hermes, który współpracuje z Apple czy Tag Heuer.

Eksperci Deloitte wskazuj?, że źródłem wzrostu dla producentów dóbr luksusowych s? rynki wschodz?ce, choć jednocześnie największymi graczami w tym sektorze pozostaj? kraje europejskie: Włochy (29 firm w zestawieniu), Szwajcaria (11) oraz USA (14). Producenci z Włoch odpowiadaj? jednak za zaledwie 17 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr luksusowych, gdyż s? to przede wszystkim dużo mniejsze firmy rodzinne, w których średnia wartość sprzedaży dóbr luksusowych wynosi 1,3 mld dolarów. Największy udział w sprzedaży maj? firmy francuskie (23,5 proc.) oraz amerykańskie (19,5 proc.). Jednak największy wzrost rok do roku zanotowały firmy z Wielkiej Brytanii (o 11,1 proc.)

W minionym roku obrotowym pierwsze miejsce wśród 100 największych producentów dóbr luksusowych ponownie zaj?ł francuski koncern LVMH, w którego portfolio znajduj? się m.in. Louis Vuitton czy Marc Jacobs. Umocnił się on na pozycji lidera, również dzięki udanym akwizycjom. Na podium znaleźli się także producenci m.in. biżuterii i zegarków Compagnie Financiere Richemont oraz koncern kosmetyczny Estée Lauder. Pierwsza dziesi?tka zanotowała mniejszy wzrost przychodów niż TOP 100, który wyniósł 2 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim słabsze wyniki chińskiej firmy Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, która w zestawieniu spadła z czwartego miejsca na siódme.

W raporcie znalazło się także podsumowanie TOP 20, grupuj?ce najszybciej rozwijaj?ce się firmy w tej branży pod względem tempa wzrostu przychów. W tym roku miejsce dotychczasowego lidera (Michael Kors Holdings) zajęła firma Kate Spade & Company, której przychody w ci?gu roku wzrosły o 48,7 proc., a w latach 2012-2014 o 54,7 proc.

W zestawieniu TOP 100 największych producentów dóbr luksusowych na świecie pojawiło się w tym roku dziewięć nowych firm. Najwięcej spółek w zestawieniu to producenci ubrań i butów (38 firm), ale największy wzrost sprzedaży zanotowali producenci torebek i akcesoriów (o 9,3 proc.).

Raport analizuje również transakcje na rynku M&A w sektorze dóbr luksusowych. Eksperci Deloitte wskazuj?, że miniony rok finansowy podobnie jak rok wcześniej pod względem liczby i wartości transakcji nie był tak udany jak poprzednie lata. W tym czasie tylko trzy transakcje osi?gnęły wartość wyższ? niż 500 mln dolarów. Największ? z nich był zakup za 583 mln dolarów przez Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. firmy Dudalina S.A.

O raporcie „Global Powers of Luxury Goods 2016. Disciplined innovation”

Raport skupia się na czterech szeroko pojmowanych kategoriach dóbr luksusowych: ekskluzywnej odzieży, torebkach  i akcesoriach, biżuterii i zegarkach oraz kosmetykach i perfumach. W raporcie nie uwzględnia się luksusowych samochodów, podróży i obsługi turystycznej, łodzi i jachtów, sztuki i kolekcjonerstwa oraz luksusowych win, wódek i koniaków.Dowiedz się więcej, pobierz PDF.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!