Analizy i badania

Milenialsi w MŚP: im młodszy przedsiębiorca, tym częściej korzysta z IT oraz zaawansowanych technologii

<p style="text-align: justify;">EFL w badaniu „Milenialsi w MŚP. Pod lupą” zapytał przedsiębiorców z pokolenia Y o nowoczesne technologie, z jakich korzystają w swoich firmach. Blisko połowa wskazała na tradycyjne narzędzia jak sprzęt komputerowy, telefony, internet, co trzeci – na maszyny, zaawansowane programy i aplikacje, a co szósty – na technologie czerpiące z IT, m.in. nawigację, monitoring czy terminale płatnicze. Biorąc pod uwagę branże, z podstawowego IT najczęściej korzystają przedstawiciele firm usługowych. Natomiast z rozkładu odpowiedzi w podziale na grupy wiekowe wynika, że im młodszy właściciel przedsiębiorstwa, tym częściej korzysta z IT oraz zaawansowanych maszyn, aplikacji, programów.</p>

>

- Nowoczesne technologie daj? przedsiębiorstwom niezwykle efektywne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej. Z badań Konfederacji Lewiatan wynika, że „analogowe” firmy s? zdecydowanie bardziej zachowawcze niż „cyfrowe”, gdyż ich priorytetem jest przede wszystkim przetrwanie i utrzymanie się na rynku. Tymczasem wśród „cyfrowych” przedsiębiorstw przeważa nastawienie prowzrostowe – w tej grupie dynamiczny rozwój jest celem nadrzędnym. Najlepiej wśród nowinek technologicznych orientuj? się najmłodsi przedsiębiorcy, którym od dziecka towarzysz? Internet, telefony czy inne technologiczne gadżety. Widać to na przykładzie rynku e-commerce, który jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijaj?cych się, a którego uczestnikami s? w zdecydowanej większości milenialsi. Dlatego, cytuj?c jednego z naszych klientów Y, Mikołaja Golatowskiego, prezesa Follow – nie korzystać dziś z nowoczesnych technologii to grzech. One stanowi? nie tylko podstawowe narzędzie pracy, ale bardzo często s? głównymi produktami czy usługami firm – mówi  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

Nowe technologie w opinii milenialsa

EFL w badaniu „Milenialsi w MŚP. Pod lup?” poprosił przedsiębiorczych Y, aby sami sprecyzowali, co rozumiej? pod pojęciem nowoczesnych technologii nie czytaj?c możliwych odpowiedzi. Co ciekawe, 12 proc. badanych wskazało, że w pracy nie wykorzystuje nowoczesnych technologii, a kolejne 15 proc. odpowiedziało, że nie wie. Wśród pozostałych rzuca się w oczy tradycyjne rozumienie tego pojęcia. Blisko połowa wskazywała na wykorzystywanie w pracy sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i narzędzi internetowych – najczęściej maili. Blisko co trzeci korzysta ze specjalistycznych maszyn oraz zaawansowanych programów i aplikacji. Rzadziej wskazywano na technologie czerpi?ce z IT takie jak nawigacja (np. w traktorach), monitoring, karty automatyczne (np. wstępu) czy wreszcie terminale płatnicze.

Marta Jasiukiewicz, partner Translation Street, podkreśla, że nowe technologie pomagaj?, bo dzięki nim klienci maj? większe zaufanie i postrzegaj? firmę jako bardziej rzeteln? i bezpieczn?. –  Nowoczesne technologie wykorzystujemy do przechowywania danych, archiwizowania ich oraz do ochrony danych klientów – to dla nas podstawowa higiena. Mamy właściwe oprogramowanie, odpowiednio zabezpieczon? stronę, sieć i serwery oraz informatyków, którzy pomagaj? nam dbać o najwyższy standard tej ochrony  – mówi  Marta Jasiukiewicz.

Im młodszy, tym bardziej cyfrowy

Rozkłady odpowiedzi w podziale na trzy grupy wiekowe pokazuj? wyraźnie tendencję, że im młodszy przedsiębiorca, tym jest bardziej za pan brat z nowymi technologiami. Najczęściej z podstawowego IT korzystaj? milenialsi do 24 roku życia (63 proc.), a zdecydowanie rzadziej przedsiębiorcy od 31 do 37 roku życia – 44 proc. odpowiedzi. Również z zaawansowanymi maszynami, aplikacjami i programami bardziej zaznajomione s? najmłodsze Y, wśród których połowa korzysta z tego typu narzędzi technologicznych. W przypadku starszych kolegów-przedsiębiorców ten odsetek jest niższy i wynosi 29 proc. Najmłodsi rzadziej zaś korzystaj? z pochodnych IT, takich jak GPS, monitoring, terminale płatnicze.

Najbardziej technologiczne s? firmy usługowe i z największymi obrotami

W ujęciu branżowym, z podstawowego IT najczęściej korzystaj? przedstawiciele firm usługowych (63 proc.) oraz produkcyjnych (52 proc.). Z maszyn oraz zaawansowanych technologii, programów i aplikacji najchętniej korzysta natomiast branża IT – 52 proc. Co zrozumiałe, widać wyraźnie, że dla tej branży podstawowe IT nie jest zaliczane do nowoczesnych technologii, gdyż jedynie 48 proc. wskazało, że mogłoby używać internetu, maili czy komputerów. Firmy niekorzystaj?ce z nowoczesnych technologii najczęściej można znaleźć wśród podmiotów handlowych (27 proc.).

Bior?c pod uwagę obroty maj?tku firmowego milenialsów, z internetu oraz sprzętu elektronicznego najczęściej korzystaj? firmy o najwyższych obrotach, czyli powyżej 5 mln zł – 67 proc. One też najczęściej używaj? maszyn, zaawansowanych technologii, programów i aplikacji – 33 proc. Korzystanie z pochodnych IT najczęściej deklaruj? przedstawiciele firm o obrotach do 1 mln zł.

Strona i profil społecznościowy nie w każdej firmie

W dobie powszechnego dostępu do internetu z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorstw postrzega swoj? stronę internetow? jako narzędzie marketingowe. W 2016 r. własn? www dysponowało 67 proc. przedsiębiorstw. Im większa firma, tym częściej ma stronę – wśród dużych przedsiębiorstw ten odsetek wyniósł 91,8 proc., a wśród małych – 62 proc.https://secure.netpr.pl/#_ftn1[1]

Obok witryny firmowej, ważnym kanałem utrzymywania relacji z klientami oraz pracownikami, s? media społecznościowe. Z raportu PARP wynika, że ponad jedna czwarta przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r. korzystała przynajmniej z jednego z mediów społecznościowych. W większości przypadków wykorzystywane s? serwisy społecznościowe, w mniejszym stopniu blogi i portale umożliwiaj?ce udostępnianie multimediów. Uwzględniaj?c wielkość organizacji, najchętniej z mediów społecznościowych korzystały firmy duże – 54,4 proc.

Siódmy raz pod lup?

Raport „Milenialsi w MŚP. Pod lup?”  jest siódmym z kolei opracowaniem z serii „Pod lup?”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lup?”, 2011), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lup?”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lup?”, 2013), czwarte – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lup?”, 2014), pi?te – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lup?”, 2015). Natomiast ubiegłoroczny, szósty, przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP w Polsce („Inwestycje w MŚP. Pod lup?”, 2016).

Raport, oparty m.in. na badaniach firm, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o specyfikę milenialsów jako przedsiębiorców z obszaru MŚP, także w zestawieniu z obrazem poprzedniego pokolenia X. Opiera się na badaniach zleconych przez EFL S.A. niezależnemu podmiotowi (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny i psychologiczno-społeczny dotycz?cy procesów zwi?zanych ze zmian? pokoleniow? w polskiej gospodarce.

Pokolenie Y, czyli milenialsów, określaj? ramy czasowe, w których się urodzili. S? to lata 1980-2000.

Metodologia badania:

Badanie „Milenialsi w MŚP. Pod lup?” zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm z sektora MŚP prowadzonych przez milenialsów, dobranych w sposób losowo-kwotowy. Przebadano przedsiębiorców z pokolenia Y ze wszystkich województw z następuj?cych branż: budownictwo, handel, hotele i gastronomia, ICT, produkcja, rolnictwo i przetwórstwo, transport, usługi. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 9 osób, tyle samo mali przedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 49 osób, a 20 proc. średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie.

Ogólnopolska próba uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor finansowy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) w lipcu i sierpniu 2017 roku.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  O stanie sektora małych i średnich firm w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2017, www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 297 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!