Analizy i badania

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował opinię nt. polskiej gospodarki

<p style="text-align: justify;">MFW wskazał m. in., że wzrost gospodarczy w Polsce jest wyraźnie wyższy niż w krajach o zbliżonym poziomie rozwoju. Istotnym długookresowym czynnikiem ryzyka dla niego są jednak pogarszające się perspektywy demograficzne.</p>

>

W raporcie podkreślono również, że osłabienie niektórych instytucji oraz ekspansywna polityka fiskalna prowadzona przez polski rz?d może doprowadzić do pogorszenia nastrojów inwestorów zagranicznych i mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w długim okresie. Zgodnie z raportem MFW, dodatkowymi czynnikami ryzyka dla finansów publicznych s? również plany rz?du dotycz?ce obniżenia wieku emerytalnego oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku. Ponadto zagrożenie dla stabilności systemu finansowe stanowi? plany przewalutowania kredytów nominowanych we frankach szwajcarskich. Wydźwięk przedstawionego przez MFW raportu jest zbliżony do ostatniej oceny wiarygodności kredytowej Polski dokonanej przez agencję Moody`s (por. MAKROmapa z 16.05.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!