Analizy i badania

Menedżerowie branży motoryzacyjnej spodziewają się zwiększenia sprzedaży w ciągu następnych 6 m-cy

<p style="text-align: justify;"><strong>Jak wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 82/100 punktów. Z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych wynika, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i przychodów firm motoryzacyjnych. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach.</strong></p>

>

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 62% menedżerów firm dystrybuuj?cych oraz 75% menedżerów firm produkuj?cych pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecn? sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu do pierwszej edycji badania przeprowadzonego na przełomie kwietnia i  maja br. wskaźnik nastrojów w grupie firm produkcyjnych spadł o 4 punkty i wyniósł 85/100 pkt. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm dystrybucyjnych pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie – 79 pkt.  

Pozytywne nastroje zarówno menedżerów firm dystrybuuj?cych, jak również producentów pojazdów oczywiście ciesz?, zwłaszcza, że od naszego ostatniego badania utrzymuj? się na względnie stabilnym poziomie. Nie należy jednak zapominać o problemach branży, które w dłuższej perspektywie 2-3 lat mog? nieco obniżyć obecny wskaźnik. Chodzi o coraz trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu motoryzacyjnego, przez co rosn? i będ? rosły koszty pracy    mówi  Jakub Faryś, prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Stabilna sytuacja w branży motoryzacyjnej

Przedstawiciele producentów, jak i dystrybutorów w branży motoryzacyjnej s? optymistyczni w  kwestii prognoz na  najbliższy rok. Około 30% z nich uznało, że w ci?gu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – twierdzi 58% menedżerów z  firm produkcyjnych i 55% z  firm dystrybucyjnych.  

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewaj? się również większych zmian sytuacji gospodarczej w kraju. Blisko 50% dystrybutorów i 54% producentów twierdzi, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ci?gu następnych 12 miesięcy.

Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych zwiększ? sprzedaż i przychody

Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych wskazali, że w ci?gu następnych 6 miesięcy zwiększ? sprzedaż (42%), przychody (28%), a także poziom eksportu (19%). Co więcej, firmy produkcyjne deklaruj?, że poziom zatrudnienia (26%) oraz nakłady inwestycyjne (21%) utrzymaj? na obecnym poziomie.  

Producenci pojazdów pozostaj? optymistyczni w kwestii przyszłej sytuacji firmy. Żadna z badanych firm nie zadeklarowała, że w ci?gu następnych 6 miesięcy spodziewa się spadku poziomu sprzedaży, eksportu b?dź dochodów. Wśród dystrybutorów nastroje s? podobne – blisko 60% menedżerów firm dystrybuuj?cych pojazdy i części samochodowe deklaruje, że ich firmy w ci?gu następnych 6 miesięcy zwiększ? poziom sprzedaży. 41% z nich uważa, że zwiększ? się również przychody sieci  – mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Nowe regulacje prawne i koszty pracy wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Aż 65% producentów pojazdów wśród największych wyzwań dla branży w ci?gu następnych 6  miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazły się koszty pracy (60%), natomiast połowa respondentów wskazała na problemy z dostępem do kadr o wysokich kwalifikacjach.  

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest przede wszystkim dostęp do pracowników technicznych (71%), koszty pracy (58%), a także, podobnie jak w pierwszej grupie, nowe regulacje prawne (58%).

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  lub  pzpm.org.pl  

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w listopadzie 2017 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarz?dzaj?cej firm motoryzacyjnych na temat bież?cej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i  akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 53 respondentów.  

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!