Aktualności firm stowarzyszonych

Megainwestycje: Kwatera Południowa Żelazny Most, KGHM Polska Miedź

Kwartał temu otwarto nowopowstałą Kwaterę Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”, należącego do KGHM Polska Miedź. Inwestycja czyni obiekt nie tylko największym, ale również najlepiej i najnowocześniej monitorowanym zbiornikiem składowania odpadów poflotacyjnych w Europie oraz jednym z największych na świecie. Istotnie, obiekt zajmuje przestrzeń o powierzchni 2 189 ha (1 580 przed rozbudową + 609 ha obszaru rozbudowanego). Dosłownie naszpikowano go najnowocześniejszymi systemami wczesnego wykrywania awarii oraz odkształceń.

Historia megainwestycji: KGHM Polska Miedź - Żelazny Most

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” to zbiornik, który znajduje się na Dolnym Śląsku. Konstrukcję stanowi jednolita, zamknięta w obwodzie zapora ziemna o łącznej długości przekraczającej 20 km i wysokości do 75 m. Pierwotny obiekt wybudowano w latach 1974 – 1977. Jego głównym zadaniem jest optymalne ekonomicznie gromadzenie odpadu powstającego w cyklu technologicznym związanym z flotacją rudy miedzi. Ze wstępnych planów wynikało, że w latach 2015 – 2016 nastąpi zakończenie wydobycia cennych metali, jednak nowoczesne technologie pozwalają dotrzeć do złóż nawet na głębokości poniżej 1 200 metrów. Dzięki nim KGHM Polska Miedź może kontynuować eksploatację przez kolejne dekady. Warunkiem było powiększenie zbiornika (OUOW) Żelazny Most, aby utrzymać ciągłość wydobywczą i gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki temu spółka zajmuje pozycję światowego lidera w wydobyciu cennych metali.

Żelazne zasady bezpieczeństwa

O skali przedsięwzięcia wydobywczego świadczy rozmiar Żelaznego Mostu – obiektu kluczowego do wydobycia tych cennych metali. Skalę inwestycji przybliżają porównania:

  • powierzchnia całkowita obiektu po rozbudowie wynosi 2 189 ha (1 580 + 609)
  • dla zobrazowania - to przestrzeń, która jest w stanie pomieścić aż 2 816 boisk piłkarskich lub
    1 300 000 pracowników biurowych;
  • z kolei całkowita objętość zbiornika wynosi aż 876 000 000 m³ - to objętość, która pomieściłaby
    14 600 000 cystern kolejowych lub 233 000 basenów olimpijskich.

System monitoringu geotechnicznego obiektu tworzą m.in. repery powierzchniowe, repery drenaży pierścieniowych, szczelinomierze, inklinometry, przepływomierze, sejsmometry i akcelometry.

 „Zrealizowany przez nas projekt był z jednej strony dla całego naszego zespołu wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie też nauką, dzięki której - jestem przekonany - będziemy mogli z powodzeniem współuczestniczyć w realizacji projektów z branży hydrotechnicznej” – wspomina Robert Wojciechowski, Dyrektor Regionu Zachodniego w SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce.

 

Grafika: SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, 2022

Żelazny Most jest najdokładniej monitorowanym w Europie i pilnie strzeżonym zbiornikiem odpadów poflotacyjnych. Dzięki nieustannej pracy ok. 3 500 punktów pomiarowych oraz 18 stanowisk sejsmicznych, obsługa błyskawicznie dowiaduje się nawet o najmniejszych potencjalnych zmianach w strukturze konstrukcji.

Zakres monitorowania obiektu i jego okolicy jest bardzo szeroki; jak podaje KGHM - specjalne systemy nieustannie analizują m. in.: „wielkość opadu atmosferycznego, badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, kontrolę osiadania powierzchni OUOW w oparciu o ustalone repery (znaczniki do pomiarów geodezyjnych), pomiar objętości wód odciekowych, monitoring sejsmiczny, powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, stanu zdrowotnego zwierząt, hałasu. Prowadzone jest również rozpoznanie geologiczne rejonu OUOW Żelazny Mostw ramach którego wykonywane są: badania terenowe, pobory prób do badań laboratoryjnych, badania geofizyczne w oparciu o otwory rozpoznawcze, sondowania statyczne, piezometry otwarte i strunowe, inklinometry, studnie drenażowe i odciążające, profile elektrooporowe.” To wszystko czyni Żelazny Most najnowocześniejszym zbiornikiem tego typu na świecie.

„Nadzór zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap 1 (Faza 1, 2, 3)” wymagał od naszych specjalistów nieustannego kontaktu z Zamawiającym i szczególnej czujności. Dzięki doskonale zorganizowanej współpracy projekt ukończono ponad pół roku przed planowanym terminem. To również bardzo ważna dla Polski inwestycja m.in. z uwagi na uwarunkowania geograficzne Żelaznego Mostu”– podsumowuje Mariusz Szmyd, Dyrektor Operacyjny w SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce.

  • Firma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu powyższego zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie zbiornika OUOW „Żelazny Most”..
  • Inwestycję zrealizowała firma Budimex.
  • Inwestycja została ukończona siedem miesięcy przed planowanym terminem ukończenia.

- - -

Nota dla Redakcji: 

Firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) istnieje w Polsce od ponad 30 lat i należy do francuskiej Grupy SUEZ. Zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji działając aktywnie poprzez konsulting strategiczny i inżynieryjny w sektorze ochrony środowiska, transportu oraz gospodarki komunalnej, budownictwa i przemysłu. SAFEGE Polska wspiera także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

SAFEGE Polska to własne biuro projektowe oraz 32 biura w Polsce i 200 stałych pracowników oraz kilkuset współpracowników - specjalistów w każdej dziedzinie inżynierii. Firma współpracuje z instytucjami publicznymi, klientami komercyjnymi, przemysłowymi, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi.

Kontakt dla Mediów:

Consulting | Biuro Prasowe

Mob.: +48 516 444 773

biuro.prasowe(@)suezpolska.pl

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
Eurocentrum Office Complex - Al. Jerozolimskie 134 - 02-305 Warszawa – PL

NIP: 1070000916 - REGON: 015739713 - KRS: 0000208465 - www.safege.pl

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre Cedex, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 EURO, działająca poprzez oddział: SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713 (dalej „Administrator”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem Administratora lub pod adresem e-mail: iod(@)suezpolska.pl we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego osoby, których dane pozyskiwane są: a) z ogólnodostępnych źródeł tj. np. Internet,  b) od podmiotów, w imieniu których występują (osoby wskazane do reprezentacji, pełnomocnicy, osoby wskazane do kontaktu), c) osoby, które nawiązują kontakt z Administratorem za pośrednictwem strony internetowej www.safege.pl, mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej: http://www.safege.pl/ochrona-danych-osobowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!