Analizy i badania

Mediacje gospodarcze nowa jakość w biznesie od 1 stycznia 2016 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Rozwiązania ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w  życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.</strong></p>

>

CEL USTAWY

Celem nowych przepisów jest przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obci?żeń zwi?zanych z postępowaniem s?dowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie. Takie rozwi?zanie umożliwia zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.   Co nowego zaproponował ustawodawca?

NOWE ROZWIĄZANIA

Zmiany dotycz? trzech wymiarów: proceduralnego, ekonomicznego oraz podatkowego. Wprowadzone s? również regulacje dotycz?ce kwalifikacji mediatorów stałych. Niezwykle ważny dla biznesu jestfakt, iż wśród nowych rozwi?zań s? także zachęty podatkowe. Ustawa wprowadza także szereg zmian w procedurze cywilnej, w tym w zakresie kosztów s?dowych i pozwala na zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez s?d do wydatków s?dowych. Zmianie ulegaj? także niektóre opłaty s?dowe zwi?zane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Wszystkie rozwi?zania zaproponowane w ustawie maj? przede wszystkim skłaniać strony do podejmowania prób polubownego rozwi?zywania sporu zamiast kierowania sprawy do s?du.

ZMIANY PROCEDURALNE

 1. Wprowadzenie obowi?zku poinformowania w pierwszym piśmie procesowym, tj. w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innej alternatywnej metody rozwi?zania sporu lub informowanie o przyczynach ich niepodjęcia.
 2. Zachęcanie przez s?d stron do mediacji i pouczanie o możliwości ugodowego rozwi?zania sporu a także skierowanie na spotkanie informacyjne.
 3. Koordynatorzy ds. mediacji działaj?cy w s?dach okręgowych.
 4. Dokonywanie na każdym etapie procesu przez sędziego oceny czy sprawa może zostać zakończona polubownie i nakłanianie stron do mediacji.
 5. Skierowanie przez s?d do mediacji na okres do 3 miesięcy.
 6. Niewliczanie czasu trwania mediacji do czasu trwania postępowania.
 7. Utworzenie list stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesa S?du Okręgowego.   A także określenie wymogów niezbędnych do wpisu na listę stałych mediatorów.
 8. Zobowi?zanie mediatora do niezwłocznego ujawniania stron okoliczności, które mog? wzbudzić w?tpliwości co do jego bezstronności.
 9. Umożliwienie mediatorowi zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona się temu sprzeciwi.
 10. Skrócenia terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku s?du polubownego z trzech do dwóch miesięcy.

ZMIANY EKONOMICZNE

 1. Uwolnienie od opłaty s?dowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozas?dowej zawartej przed mediatorem.
 2. Uwzględnianie przez s?d przy ustalaniu kosztów procesu nakładu pracy profesjonalnego pełnomocnika w d?żeniu do polubownego rozwi?zania sporu.
 3. Możliwość zwolnienia od kosztów mediacji s?dowej osób ubogich.
 4. Rezygnacja z pobierania opłaty od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację.
 5. Możliwość obci?żenia strony kosztami powstałymi wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji wywołanymi jej niewłaściwym i niesumiennym zachowaniem.
 6. Wyprowadzenie opłaty stałej (40 zł) od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 100 000 zł.
 7. Wprowadzenie opłaty stałej (300 zł) od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach w sprawach niemaj?tkowych oraz w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 zł.

ZMIANY PODATKOWE

 1. Ustawa wprowadza możliwość rozliczania faktury koryguj?cej i innych dokumentów koryguj?cych w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bież?cym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uci?żliwości w stosunku do dzisiejszego obowi?zku dokonywania korekty wstecz.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie arbitrażu. Tutaj nowe rozwi?zania dotycz? m.in. wprowadzenia jednoinstancyjności prowadzonych w s?dach powszechnych spraw o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków krajowych s?dów polubownych oraz postępowań ze skarg o uchylenie wyroku s?du polubownego (tzw. postępowania postarbitrażowe),

KOMENTARZ

Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie   podsumowuje:

„Warto zauważyć, że problem przewlekłych i kosztownych procesów gospodarczych dotyka wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w tym także inwestorów. Tego rodzaju sprawy to niejednokrotnie złożone, kompleksowe procesy, rujnuj?ce współpracę pomiędzy stronami i paraliżuj?ce ich aktywność biznesow?. Rozwi?zanie sporu w drodze polubownej ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i pozwoli kontynuować współpracę pomiędzy firmami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie s?dowym.”

Opracowała: Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms, Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

  

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!