Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars: wzrost roczny na poziomie 15.9% oraz kluczowa fuzja w Chinach

<p style="text-align: justify;">Grupa Mazars zakończyła rok obrotowy 2014-2015 z wynikiem 1,252 miliarda euro. Jest on o 15,9% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składa się na niego wzrost organiczny na poziomie 6%, 6% wzrost zewnętrzny – w szczególności dzięki fuzji z niemiecką firmą audytorsko-doradczą Roever Broenner Susat na początku 2015 roku – oraz różnice w kursach walut na poziomie 3,9%.  </p>

>

W grudniu 2015 roku, Mazars sfinalizował fuzję z chińsk? firm? audytorsk? ZhongShen ZhongHuan, celem stworzenia firmy oferuj?cej pełen pakiet usług i zdolnej do obsługiwania klientów w 77 krajach. Wyj?tkowy model zintegrowanego partnerstwa Mazars sprawdzał się w Chinach już od 1997 roku, a tegoroczna fuzja pozwoliła firmie na kontynuowanie dostarczania wyj?tkowej wartości na chińskim rynku usług audytorskich i doradczych.

Fuzja ta poł?czy ponad 1800 specjalistów, wliczaj?c 83 partnerów z 15 biur w całych Chinach kontynentalnych. Jako uznany lider na rynku usług dla instytucji finansowych (szczególnie w sektorze bankowym i ubezpieczeń), Mazars w ci?gu dwóch najbliższych lat poł?czy swoj? wiedzę z zasięgiem firmy ZhongShen ZhongHuan, by przygotować się na następn? obowi?zkow? rotację audytorów w bankach. Nowa grupowa struktura jedynego w swoim rodzaju zintegrowanego partnerstwa oferuje specjalistom niezliczone możliwości rozwoju oraz zapewnia wysok? wartość zarówno obecnym, jak i nowym klientom, dzięki silniejszym zespołom i biurom we wszystkich dużych miastach w Chinach.

Fuzja ta zapewni Mazars także dalsze wzmacnianie swojej pozycji w krajach szybko rozwijaj?cych się na wszystkich kontynentach oraz następuje po fuzjach w Niemczech, Australii, Mozambiku i Cyprze w 2015 roku.

Philippe Castagnac, Dyrektor Zarz?dzaj?cy i Prezes Zarz?du Grupy Mazars, ogłosił, że "po wł?czeniu ważnej struktury niemieckiej w 2015 roku, ten zabieg w Chinach przyczyni się nie tylko do zwiększenia obecności i możliwości Mazars, ale jest również zobowi?zaniem do dalszego rozwoju w jednej z wiod?cych gospodarek na świecie.

Dzięki partnerstwu z Mazars, firma ZhongShen ZhongHuan będzie w stanie zapewnić znacznie lepsz? obsługę chińskim klientom d?ż?cym do internacjonalizacji, w szczególności dużym klientom z sektora publicznego oraz projektom inwestycyjnym w ramach polityki „Jeden pas i jedna droga”.

Jeśli spojrzymy w przyszłość, fuzja Mazars w Chinach i Zhongshan Zhonghua to dopiero pocz?tek. Wyj?tkowy model partnerstwa przyci?ga coraz więcej organizacji i zespołów, co prowadzi do większej liczby rozwojowych projektów w 2016 roku”, wyjaśnia pan Huang, Prezes Zarz?du Zhongshen Zhonghuan.

Pan Zhang Liwen, Główny Księgowy ZhongShen ZhongHuan, został powołany do Zarz?du Grupy Mazars. Pan Shi Wenxian, Główny Partner ZhongShen ZhongHuan, został powołany do Rady Nadzorczej Grupy Mazars.

***

O Mazars
Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2016 roku Mazars działa w 77 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur. Korzystamy z fachowej wiedzy 17  000 specjalistów doradzaj?c przedsiębiorstwom – dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju.
www.mazars.pl
www.linkedin.com/company/mazars-in-poland
www.twitter.com/mazarsgroup

Kontakt

Ketchum
Laurène Wale – +33 1 53 32 56 30
laurene.wale@ketchum.fr

Mazars w Polsce
Renata Stefanowska - +48 22 25 55  200
r.stefanowska@mazars.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!