Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars ogłasza wzrost przychodów o 12,8% i przyspiesza tempo rozwoju międzynarodowego

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa, zintegrowana firma audytorsko-doradcza Mazars kontynuuje swój wzrost. Na początku stycznia do grupy Mazars dołączyły biura w dwóch nowych krajach - Kolumbii i Ugandzie. Obecnie grupa prowadzi działalność w 86 krajach i terytoriach zależnych. Grupa zamierza osiągnąć przychody w wysokości ponad 2 miliardów euro do roku 2020 w stosunku do 1,5 miliarda euro obecnie.</p>

>

Paryż, 20 lutego 2018  

Mazars, międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizuj?ca się w audycie, doradztwie, księgowości, podatkach i usługach prawnych poinformowała, że w roku finansowym 2016-2017Więcej na temat...1 osi?gnęła przychody w wysokości 1,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 12,8%Więcej na temat...2 względem zeszłego roku. Ten wzrost odzwierciedla 5,5% wzrost organiczny i 7,0% wzrost zewnętrzny. Na tak dobry wynik grupy złozył się m.in. efekt integracji chińskiej firmy ZhongShen ZhongHuan, która miała miejsce pod koniec 2015 roku. W ci?gu roku 2016-2017 grupa rozszerzyła działalność o nowe kraje, takie jak Bułgaria, Cypr, Kosowo, Mozambik i Tanzania. Wzmocniła również swoj? obecność w Szwecji.  

W ci?gu ostatnich 4 lat przychody grupy wzrosły w sumie o 45%. Międzynarodowy rozwój grupy znacznie przyczynił się do tego wzrostu. Potwierdza to fakt, że przychody grupy poza Europ? wzrosły z 27% w roku finansowym 2012-2013 i wynosz? obecnie 34% całkowitych przychodów grupy. Stało się tak dzięki znacznemu wzmocnieniu obecności Mazars w Afryce, Ameryce Północnej i Azji.  

Od niedawna Mazars w Chinach zalicza się do 10 największych firm w sektorze audytu i doradztwa. Zrobienie takiego dużego kroku na przód stało się możliwe dzięki umowie o partnerstwie podpisanej w sierpniu zeszłego roku między Zhongshan Yataï i firm? Zhongshen Zhonghuan, która doł?czyła do grupy w grudniu 2015 roku.

- Szybsze tempo wzrostu odnotowane w roku finansowym 2016-2017 potwierdza dynamikę rozwoju Mazars utrzymuj?c? się od kilku lat. Odzwierciedla również nasz? ambicję bycia uznanym za wiod?c? międzynarodow? organizację. - Niedawne rozszerzenie naszej działalności pozwoliło nam wzmocnić nasz? wiedzę, jak również zdolność obsługiwania klientów na całym świecie - mówi Philippe Castagnac, Prezes Zarz?du Grupy Mazars.  

Zmiany na świecie  

Zgodnie z podejściem Mazars w kwestii rozszerzania swojego modelu zintegrowanej sieci biur partnerskich, Mazars kontynuuje wzmacnianie swojej obecności na wszystkich kontynentach. Pocz?wszy od 1 stycznia 2018 roku grupa wł?czyła dwie firmy współpracuj?ce z dwóch nowych krajów, Kolumbii i Ugandy, do zintegrowanej międzynarodowej sieci partnerów. Przez ostatnie kilka tygodni Mazars finalizował operacje zewnętrznego wzrostu we Włoszech, w Holandii, Singapurze, Szwecji i USA.  

Mazars posiada obecnie biura w 86 zaintegrowanych krajach i terytoriach zależnych. Ta międzynarodowa grupa liczy ponad 20 000 specjalistów, w tym 980 partnerów (z których 77 zostało mianowanych w 2017 roku), w 300 biurach na całym świecie. Firma audytorsko-doradcza o unikalnej w branży audytorskiej strukturze potwierdza swój cel na 2020: osi?gnięcie przychodów w wysokości przekraczaj?cej 2 miliardy euro i ponad 25 000 pracowników.  

Coraz większy nacisk na doradztwo, dane i innowację  

- Audyt, na którym Mazars zbudował swoj? renomę, jest dziś jednym z tych zawodów, które musz? się przeobrazić na skutek cyfrowej rewolucji, nowych oczekiwań klientów i zmian w przepisach. Jesteśmy na progu nowej ery w naszej działalności i transformacja jest naszym głównym priorytetem - wyjaśnia Hervé Hélias, Dyrektor Generalny Grupy i Partner Zarz?dzaj?cy Mazars we Francji.  

Z myśl? o realizacji z sukcesem ambitnych planów rozwoju w tym zmieniaj?cym się sektorze, grupa wzmacnia swoj? wiedzę, korzystaj?c między innymi z postępów w dziedzinie technologii i cyfryzacji. Dzięki zaoszczędzeniu czasu na niektórych zadaniach, technologia powinna umożliwić poświęcanie więcej uwagi na działania o wyższej wartości dodanej. Ponadto Mazars stawia sobie podwójny cel: zwiększenie skuteczności i znaczenia naszych interakcji z klientami oraz sprawienie, by usługi doradztwa miały większy udział w przychodach, korzystaj?c ze znacz?cego wzrostu, który miał miejsce w ostatnich latach. Przychody z usług doradztwa stanowi? obecnie 55% całkowitych przychodów grupy.  

Grupa podjęła już kroki w kierunku transformacji: w lipcu nominowała Claire Cizaire jako Dyrektora ds. Technologii i Innowacji, tym samym daj?c dowód zaufania Generacji Y. Na jesieni Mazars zakupił francuski start-up Zettafox specjalizuj?cy się w analizie danych. Jest to strategiczny zakup dla wewnętrznego przeobrażenia spółek grupy, który pozwoli wzbogacić ich ofertę usług. Grupa zorganizowała kilka „hackathonów” w celu umożliwienia przemyśleń na temat przyszłości audytu. Te działania uzupełniaj? programy otwartych innowacji i inkubatorów start-upów, które grupa wdrożyła w ci?gu ostatnich kilku lat.  

KONTAKT  

Mazars
Marie Coudié - Head of International Brand Communication
+ 33 (0)1 49 97 46 70 – marie.coudie(@)mazars.com  

Mazars w Polsce
Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35 - r.stefanowska(@)mazars.pl    

***

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Więcej na temat...1Okres obrotowy zakończony 31 sierpnia.

Więcej na temat...2Z wył?czeniem skutków różnic kursowych -1,6%

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!