Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Materializuje się scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce zwiększy się w II kw. 2023 r. do -0,2% r/r wobec -0,3% w I kw., po czym w III kw. i IV kw. wzrośnie odpowiednio do 2,3% i 2,8%. Wyraźnemu ożywieniu wzrostu gospodarczego w II poł. br. będzie sprzyjać ożywienie konsumpcji wspierane przez spadającą inflację, a także wyższa dynamika inwestycji. W konsekwencji prognozujemy, że w całym 2023 r. PKB zwiększy się o 1,2% wobec wzrostu o 5,1% w 2022 r. Taka ścieżka wzrostu PKB jest spójna z naszym scenariuszem „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zakłada on, że choć tempo wzrostu gospodarczego w 2023 r. wyraźnie obniży się, to pozostanie ono dodatnie, a spowolnieniu aktywności gospodarczej nie będzie towarzyszyć znaczące zwiększenie bezrobocia. Prognozujemy, że w 2024 r. wzrost PKB przyspieszy do 3,1%.

Inflacja osiągnęła w lutym br. swoje maksimum lokalne i w ostatnich miesiącach obserwujemy jej stopniowy spadek wspierany przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, paliw i nośników energii, a także odnotowane w maju obniżenie inflacji bazowej. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja w 2023 r. spadnie do 11,8% r/r wobec 14,3% w 2022 r., a w 2024 r. obniży się do 4,9%. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany do końca 2023 r., a w 2024 r. stawki podatku będą stopniowo przywracane do pierwotnego poziomu (por. MAKROmapa z 06.02.2023).

Uważamy, że w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy i nadal wysoką inflacją presja płacowa w polskiej gospodarce pozostanie silna. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu wynagrodzeń jest również dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w 2023 r. (w styczniu i w lipcu), której skumulowany wzrost wyniesie 19,6% r/r. W konsekwencji prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie zmieni się w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. i wyniesie 12,1% r/r, a w 2024 r. spadnie do 7,5%.

Uważamy, że RPP zakończyła już cykl podwyżek stóp procentowych. Dla większości członków RPP argumentem na rzecz utrzymania przez RPP stóp procentowych na niezmienionym poziomie, mimo uporczywie wysokiej inflacji, jest obserwowane obecnie spowolnienie wzrostu PKB. W naszym scenariuszubazowym zakładamy, że pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi w I kw. 2024 r.

Prognozujemy, że na koniec 2023 r. kurs EURPLN wyniesie 4,54, a na koniec 2024 r. spadnie do 4,45. Czynnikami ograniczającymi przestrzeń do umocnienia złotego są wojna w Ukrainie, przeciągający się spór polskiego rządu z Komisją Europejską i oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed i EBC.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!