Analizy i badania

Maleje podaż atrakcyjnych aktywów inwestycyjnych w Europie

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego kwartalnego wskaźnika European Fair Value Index, opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield i uwzględniającego 123 europejskie rynki nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych, wynika, że w pierwszym kwartale 2018 roku dwanaście rynków zmieniło kategorię na wyższą i tyle samo na niższą oraz zmniejszyła się podaż atrakcyjnych aktywów inwestycyjnych.</p>

>

Na podstawie opatentowanej metody obliczeń, dla każdego rynku ustalana jest tzw. wartość realna, która wskazuje na odpowiedni? kompensację ryzyka zwi?zanego z nabyciem najbardziej atrakcyjnych nieruchomości przy zachowaniu pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego. W pierwszym kwartale 2018 roku rynki niedoszacowane stanowiły niecałe 19% wszystkich uwzględnionych we wskaźniku  European Fair Value index. Sektor logistyczny jest wci?ż najbardziej atrakcyjny – 46% rynków sklasyfikowano jako niedoszacowane, a tylko jeden jest przeszacowany.

Moskwa należy do najbardziej niedoszacowanych rynków w Europie – zajęła pierwsze i drugie miejsce z uwagi na niedoszacowanie odpowiednio aktywów handlowych i biurowych. Pierwsz? pi?tkę zamykaj? kolejno Dublin (sektor logistyczny), Budapeszt (sektor handlowy) i Lizbona (sektor logistyczny).

Główne rynki biurowe, w tym w Londynie, Wiedniu i Stambule, zostały uznane za przeszacowane, ponieważ stopy kapitalizacji obniżyły się na nich do najniższego poziomu w historii. Dodatkowo, dalsza kompresja stóp kapitalizacji jest już mało prawdopodobna, a dla wielu rynków prognozuje się nieznaczny wzrost stawek czynszu.

Ponadto z opublikowanego raportu wynika, że Europa Środkowo-Wschodnia nadal charakteryzuje się zrównoważon? liczb? rynków wycenianych według wartości realnej i niedoszacowanych. Z kolei Niemcy oraz kraje Beneluksu i nordyckie maj? tylko kilka rynków niedoszacowanych.

Riccardo Pizzuti, starszy analityk, dział prognozowania w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział: „Wyniki naszej analizy potwierdzaj?, że znajdujemy się obecnie w późnej fazie cyklu, a wiele rynków nieruchomości uznaje się za przeszacowane. Rynki nadal jednak oferuj? możliwości inwestycyjne, które uzależnione s? od strategii inwestorów, ale ogólnie rzecz bior?c podaż aktywów niewłaściwie wycenianych zmalała.

Po rekordowym czwartym kwartale, w którym wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 112 mld euro, dostępność atrakcyjnych produktów inwestycyjnych coraz bardziej się zmniejsza na całym kontynencie europejskim – cykl ekonomiczny wchodzi w fazę dojrzał?. Wskutek tego w pierwszych trzech miesi?cach bież?cego roku zainwestowano w Europie zaledwie 49 mld euro, czyli najmniej w ujęciu kwartalnym od 2014 roku.

Rynki nieruchomości logistycznych w Dublinie i Lizbonie znalazły się wśród pięciu najbardziej niedoszacowanych. Szczególnie portugalska gospodarka rozwija się dynamicznie, a towarzyszy temu wzrost konsumpcji, inwestycji i eksportu. Wartość eksportu wzrosła w ubiegłym roku do najwyższego poziomu od dekady i trend ten utrzymuje się również w 2018 roku. Przewidujemy dalsz? kompresję stóp kapitalizacji w prognozowanym okresie wynikaj?c? z dużego wolumenu transakcji inwestycyjnych oraz coraz większego popytu na rynkach najmu.

Prognozujemy dalszy spadek stóp kapitalizacji na wybranych rynkach w 2018 roku ze względu na utrzymuj?c? się rywalizację wśród inwestorów o aktywa wysokiej jakości. Jednak wraz ze wzrostem rentowności obligacji rz?dowych pod koniec bież?cego roku zmniejszy się względna atrakcyjność lokowania kapitału w nieruchomościach”.

Mark Freeman, MRICS, Partner, dyrektor działu Wycen i Doradztwa, Cushman & Wakefield, Polska, dodaje: „Warto podkreślić, że wartość wskaźnika Fair Value Index za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 42%, czyli tyle samo, co w pierwszym kwartale 2016 roku. Świadczy to o zaawansowanej fazie cyklu na rynku nieruchomości. Europa Środkowo-Wschodnia nadal wyróżnia się zrównoważon? liczb? rynków wycenianych według wartości realnej i niedoszacowanych”.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!