Podsumowanie wydarzeń

Lunch z mediacją

<p style="text-align: justify;"><strong>W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu imprez promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, poświęconych mediacjom gospodarczym. 22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie”, w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej  odbył się „Lunch z mediacją”. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani stosowaniem polubownych metod rozwiązywanie sporów w prowadzeniu biznesu. </strong></p>

>

„Lunch z mediacj?” otworzyła wicedyrektor Izby Francuskiej Joanna Jaroch-Pszeniczna, która powiedziała kilka słów o zaangażowaniu Izb Przemysłowo-Handlowych w promocję i rozwój mediacji.

Krzysztof Partyka, radca ministra w Ministerstwie Gospodarki, słowem wstępu opowiedział o pocz?tkach prac nad projektem „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” i ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów. Nadrzędnym celem Ministerstwa Gospodarki było zmniejszenie liczby spraw gospodarczych w s?dach, obniżenie kosztów rozwi?zywania sporów między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców a także popularyzacja alternatywnych metod rozwi?zywania sporów.

Rocznie wartość sporów w Polsce wynosi 50 miliardów złotych w sporach gospodarczych na podstawie danych z 2013 r., rozumiemy przez to koszty bezpośrednie, do których należ? opłaty s?dowe i koszty zastępstwa procesowego oraz koszty pośrednie takie jak np. zas?dzone odsetki, koszty kredytów, zatory płatnicze i utrata płynności finansowej, koszty należnego VAT, podatku dochodowego i wiele innych nie wliczaj?c do tego wartości utraconych korzyści.

„W głównej mierze do tematu mediacji podeszliśmy od strony ekonomicznej. Postanowiliśmy iść w dwóch kierunkach: wesprzeć mediację w kontekście instytucjonalnym i legislacyjnym. W tej chwili działaj? Centra Arbitrażu i Mediacji w sześciu miastach, ich zadaniem jest między innymi integracja środowiska m.in. sędziów, mediatorów prawników i przedsiębiorców, wokół tematu mediacji. Już po roku widzimy, że był to dobry pomysł, coraz więcej spraw wpływa do mediacji, do samych CAM-ów trafiło w tym roku ponad 700 spraw. CAM-y maj? przed sob? ważn? rolę do spełnienia.” – mówi Krzysztof Partyka.

Na temat ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi?zywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, opowiedziała Katarzyna Skrzek, radca prawny i główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, która brała czynny udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy. Mec. Katarzyna Skrzek wyjaśniła w jaki sposób nowa regulacja ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i wymieniła szereg wprowadzanych zmian o wymiarze proceduralnym, podatkowym i ekonomicznym, które powinny zachęcić przedsiębiorców do stosowania alternatywnych form rozwi?zywania konfliktów. Do najważniejszych z nich należ?: dokonywanie na każdym etapie procesu przez sędziego oceny czy sprawa może zostać zakończona polubownie i zachęcanie stron do mediacji, możliwość skierowania przez s?d stron do mediacji na każdym etapie postępowania s?dowego i więcej niż jeden raz w toku postępowania, wprowadzenie obowi?zku poinformowania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innej alternatywnej metody rozwi?zania sporu. Ponadto projekt wprowadza zwolnienie od opłaty s?dowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozas?dowej zawartej przed mediatorem oraz ułatwienie wyboru mediatora z publicznie dostępnej listy stałych mediatorów.

„Rozmawiaj?c o tej ustawie warto także wspomnieć, że prace nad ni? toczyły się w ścisłej współpracy z szerokim gronem partnerów społecznych, w szczególności środowiskiem mediatorów, jak również wybitnych teoretyków i praktyków prawa. Wsłuchiwaliśmy się - jako administracja - uważnie w głosy partnerów społecznych i dzięki temu możemy oddać do Państwa dyspozycji - mówi?c językiem biznesu - „dobry produkt”.”– dodała mec. Katarzyna Skrzek.

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, raca prawny, mediator, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w swojej prezentacji poruszyła bardzo ważne kwestie dotycz?ce roli prawnika w postępowaniu mediacyjnym i interesie klienta a także przedstawiła korzyści płyn?ce z mediacji.

„Rol? prawnika jest przede wszystkim wskazanie klientowi, wszelkich możliwych form rozwi?zania sporów. Nowoczesny prawnik wie, że rekomendowanie mediacji się opłaca: zarówno klientowi jak i kancelarii. Klient po wieloletnim procesie jest już tak wyczerpany emocjonalnie i niejednokrotnie finansowo, że często nie ma ochoty więcej ogl?dać swojego pełnomocnika procesowego. Natomiast klient, który rozwi?zał konflikt za pomoc? mediacji, czyli szybko i skutecznie, traktuje prawnika jak partnera w biznesie i wraca do niego po poradę odnośnie jego nowych przedsięwzięć biznesowych." – mówi Dr Ewelina Stobiecka.

W „Lunchu z mediacj?” wzięli udział mediatorzy Międzynarodowego Centrum Mediacji: Violetta Wysok, Joanna Bilecka i Sebastian Urban, którzy w rozmowach indywidualnych z uczestnikami spotkania opowiedzieli o przypadkach mediacyjnych, z którymi zetknęli się podczas wielu lat swojej praktyki. Po części oficjalnej eksperci odpowiadali także na liczne pytania uczestników spotkania.

Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach „Dzień bez konfliktu w biznesie” można znaleźć na stronie www.caim.gov.pl

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” s?: Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

***

KONTAKT:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY PR&MarComm
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O PROJEKCIE CENTRA MEDIACJI I ARBITRAŻU

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki zainicjowało Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, w ramach którego powołano w Polsce sześć regionalnych, działaj?cych wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM): w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Wśród Partnerów Projektu realizowanego przez Ministerstwo s? organizacje przedsiębiorców, izby gospodarcze i uczelnie wyższe. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwi?zywania sporów (ADR), w szczególności gospodarczych, poprzez podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach projektu CAM przewidziane jest ułatwienie dostępu do ADR, w szczególności do mediacji, poprzez uruchomienie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Centra będ? skupiały się na prowadzeniu mediacji pozas?dowej, z zachowaniem możliwości mediacji s?dowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwi?zywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obci?żeń zwi?zanych z postępowaniem s?dowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.

ZAKŁADANE EFEKTY: integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji zajmuj?cych się tematyk? ADR na własnym terenie, wzrost liczby mediacji w regionach, rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR – dzięki kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.

KORZYŚCI Z CAM: zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych s?dów powszechnych, przyspieszenie rozpoznawania spraw przez s?dy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, znacz?ce obniżenie kosztów rozwi?zywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, popularyzacja alternatywnych metod rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!