Analizy i badania

Londyn po raz kolejny zdominował aktywność IPO w Europie. Brak poprawy na giełdzie w Warszawie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 8 października 2018 r. – </strong><strong>Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 3,9 mld euro – to spadek o 53% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (8,3 mld euro). Niemal połowa debiutów i środków pozyskanych z IPO przypadła na giełdę w Londynie. W Warszawie w minionym kwartale odnotowano jedynie 4 oferty o łącznej wartości 8 mln euro – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. </strong></span></p>

>

W III kwartale 2018 r. w Polsce miały miejsce 4 pierwotne oferty publiczne (IPO) – z czego tylko jedna na rynku głównym GPW, a trzy na alternatywnym rynku NewConnect. Na rynku głównym zadebiutowała spółka Silvair (maj?ca polskie korzenie amerykańska firma zajmuj?ca się tworzeniem oprogramowania w  obszarze internetu rzeczy). Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 20,1 mln zł. Z kolei ł?czna wartość IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect wyniosła 12,6 mln zł - największ? ofertę o wartości 6,5 mln zł przeprowadziła spółka Creepy Jar (wydawca i dystrybutor gier wideo). Na rynku alternatywnym zadebiutowała także spółka Medinice zajmuj?ca się sprzedaż? produktów medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii (wartość IPO wyniosła 4,9 mln zł) oraz spółka Passus będ?ca dostawc? rozwi?zań IT (wartość oferty 1,3 mln zł).  

Aktywność w zakresie IPO w Warszawie jest po trzech kwartałach najsłabsza od 2003 roku i po raz kolejny jedna z najmniejszych w Europie. Sprawa GetBacku i jej skutki zamroziły w tym roku polski rynek, i tak dotknięty już niskimi wycenami, spadaj?c? płynności? oraz ci?gł? niepewności? dotycz?c? przyszłości OFE. Przyjęta przez Sejm ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest na pewno pozytywnym sygnałem, ale nie będzie miała istotnego realnego wpływu na rynek w krótkim okresie - napływ środków z PPK to raczej kwestia kolejnych lat. Poprawę sytuacji na giełdzie mogłaby przynieść większa międzynarodowa oferta (taka jak np. rozważany debiut Smyk Holding, którego prospekt złożony został już w KNF). Bior?c jednak pod uwagę nawet taki pozytywny impuls, mówimy tu o wpływie na rynek IPO w nieco dalszej perspektywie - na debiut w ostatnim kwartale maj? w praktyce szanse emitenci, których projekty emisyjne zostały już złożone w KNF, a takich jest zaledwie kilka. Znacz?ca aktywność w zakresie IPO może więc nast?pić nie wcześniej niż w II kwartale 2019 r.” – mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2018 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość IPO w Europie wyniosła 3,9 mld euro i spadła w minionym kwartale (w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r.) aż o 4,4 mld euro. Odnotowano 64 debiuty (wobec 76 w trzecim kwartale 2017 r.). W analizowanym okresie miała miejsce jedna mega oferta (IPO o wielkości przekraczaj?cej 1 mld euro) przeprowadzona we wrześniu na giełdzie w Szwajcarii – IPO spółki SIG Combibloc Group AG (1 708 mln euro). Drugim największym IPO była oferta spółki Amigo Holdings Plc (407 mln euro, debiut na giełdzie w Londynie), a trzecim – IPO Tritax EuroBox plc (339 mln euro, giełda w Londynie).  

Aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku od 2008* r.  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014  

*Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

Geopolityczne zawirowania oraz letnia przerwa spowolniły aktywność w trzecim kwartale, w efekcie wartość IPO w Europie osi?gnęła najniższy poziom od 2 lat. Perspektywy na IV kwartał wygl?daj? dość optymistycznie, zmienność rynku utrzymuje się na niskim poziomie, a na europejskich rynkach oczekiwanych jest co najmniej kilka mega ofert (IPO o wartości przekraczaj?cej 1 mld euro). Z drugiej strony, słabe notowania po debiucie niektórych spośród ostatnich emitentów, jak też istotna niepewność dotycz?ca wyników negocjacji ws. Brexitu, mog? zniechęcić spółki planuj?ce IPO do zamknięcia transakcji przed końcem roku” – podsumowuje Tomasz Konieczny, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC.

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2017.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1  lipca do 30 września 2018 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

***  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczaj? naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje.
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!