Analizy i badania

Lokalizacje centralne znów popularne wśród deweloperów

<p style="text-align: justify;"><strong>Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield zaprezentowała szóstą edycję raportu Skyline Tracker, podsumowującego aktywność deweloperską na rynku powierzchni biurowych w Warszawie.</strong></p>

>

Aktywność deweloperów nie słabnie

Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku zasoby powierzchni biurowej w Warszawie osi?gnęły wartość 4,75 mln m kw. Zdecydowana większość (ok. 75%) zlokalizowana jest strefach Ścisłe Centrum i Obrzeża Centrum oraz Południe Górne i Południowy Zachód.

Pomimo rosn?cej stopy pustostanów, która pod koniec pierwszego kwartału 2016 roku wyniosła 14,1% i była o blisko 7,5 p.p. wyższa od wartości z 2011 roku, analitycy obserwuj? trend zwiększonej aktywności deweloperów, która przekłada się na wysokie wartości podaży. Sytuacja ta może utrzymać się przez kolejne 3–4 lata i będzie regulowana wielkości? popytu oraz tempem absorpcji nowoczesnej powierzchni biurowej. W latach 2012–2015 ukończono 1,12 mln m kw. powierzchni, co stanowiło blisko 24% całkowitych zasobów stolicy. Od stycznia do maja br. oddano do użytku projekty o powierzchni ponad 170  tys. m kw., a w budowie jest jeszcze ok. 700 tys. m kw. (wielkość zbliżona do wartości notowanej w ci?gu ostatnich kilku lat). Duża część budynków – ok. 240  tys. m kw. – znajduje się na ostatnim etapie realizacji, obejmuj?cym prace wykończeniowe oraz proces odbioru. Kolejne 220  tys. m kw. powierzchni to niedawno rozpoczęte projekty, w których obecnie trwaj? prace ziemne.

– Bior?c pod uwagę dane płyn?ce z rynku oraz zapowiedzi deweloperów, szacujemy, że do końca 2016 roku pozwolenie na użytkowanie może otrzymać ok. 270  tys. m kw., co ł?cznie z powierzchni? już zrealizowan? w ci?gu pierwszych miesięcy tego roku daje roczn? podaż na poziomie 440  tys. m  kw. Jest to zdecydowanie najwyższa wartość notowana do tej pory na rynku warszawskim, gdzie średnia z ostatnich czterech lat to niespełna 280  tys. m kw. – mówi Katarzyna Lipka, Associate Director z Działu Doradztwa i Badań Rynkowych firmy Cushman & Wakefield. – Najemcy utrzymaj? siln? pozycję negocjacyjn?, a właściciele budynków będ? musieli zmierzyć się z jeszcze większ? konkurencj? oraz presj? na spadek czynszów, zwłaszcza w przypadku mniej nowoczesnych biurowców w drugorzędnych lokalizacjach – dodaje.

W 2017 roku planowane jest oddanie do użytku ok. 330  tys. m kw. powierzchni, natomiast w 2018 roku – kolejnych ok. 260  tys. m kw. Ukończenie niektórych inwestycji może jednak ulec opóźnieniu w przypadku niesprzyjaj?cej sytuacji na rynku najmu.

Nowe lokalizacje na biurowej mapie stolicy

Przewidywana dynamika wzrostu podaży w poszczególnych strefach biurowych (procentowa zmiana wielkości zasobów do końca 2019 roku w porównaniu do stanu obecnego) wskazuje, że najszybciej rozwijaj?cymi się obszarami s? Północ (wzrost o 50%), Obrzeża Centrum (39%), Zachód (37%) oraz Ścisłe Centrum (36%).

Najniższy procentowy przyrost zasobów przewidywany jest w strefach Południe Dolne (rejon wzdłuż południowej części ulicy Puławskiej) oraz Południe Górne (rejon Mokotowa). Ta ostatnia, mimo spadku dynamiki aktywności deweloperskiej, w perspektywie kolejnych 4–5 lat pozostanie największ? dzielnic? biznesow? w Warszawie.

– Wyraźnie widać zmianę preferencji deweloperów co do lokalizacji projektów. Obserwujemy wzrost popularności dzielnic centralnych oraz obszarów położonych przy ich granicach. Jesteśmy świadkami tworzenia się nowych dzielnic biznesowych, np. w okolicach Ronda Daszyńskiego i Dworca Gdańskiego, wyróżniaj?cych się bardzo dobr? dostępności? komunikacyjn?. Strefy te s? coraz częściej wybierane zarówno przez firmy, które do tej pory lokowały swoje biura z dala od centrum, jak i te z Centralnego Obszaru Biznesowego – mówi Richard Aboo, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych firmy Cushman & Wakefield. – Decyduj?ce znaczenie dla przyszłych wartości stóp pustostanów i stawek czynszów w poszczególnych dzielnicach biznesowych będ? miały tempo wzrostu firm oraz preferencje najemców dotycz?ce lokalizacji i aspektów kosztowych – dodaje.

SKYLINE TRACKER WARSZAWA – WIOSNA 2016 >>>

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Do pobrania

Download raport_skyline_tracker_pl.pdf  (PDF • 6 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!