Aktualności firm stowarzyszonych

Łódź w obliczu zmian na rynku nieruchomości

<p style="text-align: justify;">14 marca br., podczas Targów Nieruchomości MIPIM w Cannes we Francji, zaprezentowano raport ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI, przygotowany przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield we współpracy Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ. Publikacja opisuje miasto i potencjał rozwoju aglomeracji, liczne rewitalizacje oraz sektor nieruchomości komercyjnych. Wyniki raportu zostały zaprezentowane na stoisku Łodzi przez Zuzannę Krech, Negocjatora z działu powierzchni biurowych Cushman &amp; Wakefield oraz przedstawicieli miasta.</p>

>

Łódź, która powstała i rozwijała się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, może pochwalić się bogatymi tradycjami przemysłowymi. Na przełomie XIX i XX wieku aglomeracja ta przechodziła dynamiczny proces industrializacji, który ukształtował jej niepowtarzalny charakter. W ostatniej dekadzie miasto rozpoczęło proces rewitalizacji, realizuj?c wiele prac modernizacyjnych.

Najważniejszym terenem objętym działaniami rewitalizacji jest obszar Nowego Centrum Łodzi. To  jeden z  kluczowych elementów projektu rewitalizacji dzielnicy Śródmieście. W jego skład wchodz? między innymi zrewitalizowana była elektrownia EC1 oraz niedawno oddany do użytku dworzec kolejowy Łódź Fabryczna.

„Charakterystycznym elementem łódzkiego rynku biurowego jest udane poł?cznie nowoczesnych obiektów biurowych ze zrewitalizowanymi budynkami poprzemysłowymi, zabytkowymi pałacami oraz kamienicami, które tworz? unikalny charakter nowoczesnego miasta z bogat? tradycj? przemysłow?. Dzięki historycznie wysokiej aktywności deweloperów, która w 2017 roku wyniosła 74 000 mkw., całkowity zasób powierzchni biurowej w  Łodzi osi?gn?ł 437 800 mkw. Wraz z now? podaż?, której oddanie planowane jest w kolejnych dwóch latach, Łódź może stać się czwartym największym rynkiem regionalnym w Polsce, przed Katowicami i Poznaniem. Wysoka aktywność deweloperów w Łodzi jest odpowiedzi? na popyt, który przez ostatnie trzy lata utrzymywał się na średnim poziomie wynosz?cym około 63 000 mkw. rocznie”  – powiedział  Jan  Szulborski, konsultant w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, autor raportu.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się zwiększonej aktywności najemców, szczególnie z sektora BPO/SSC/ITO. Miasto stanowi alternatywę dla większych ośrodków, takich jak: Kraków, Wrocław czy Trójmiasto, dzięki wysokiej dostępności wykwalifikowanych kadr oraz niższym kosztom pracowniczym. Według danych ABSL, na pocz?tku 2017 roku w Łodzi zlokalizowanych było 70 centrów usług dla biznesu, zatrudniaj?cych ł?cznie 18  100 osób. Dodatkowo, miasto oferuje rozbudowan? bazę akademick?, w tym 21  uczelni, na których kształci się 76 400 studentów. Na tle innych miast regionalnych Łódź ci?gle charakteryzuje się wysok? dostępności? terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniow?, biurow?, czy hotelow?.

„Jednym z czynników zachęcaj?cych deweloperów do inwestowania w Łodzi jest niski wskaźnik nowoczesnej powierzchni biurowej na jednego mieszkańca. W 2017 roku kształtował się on na poziomie 0,6 mkw./osobę. Dla porównania w Warszawie wynosił on 3,1 mkw./os., a w Krakowie 1,5 mkw./os. To właśnie dzięki niskiemu nasyceniu miasta powierzchni? biurow? oraz rosn?cej aktywności najemców z sektora usług dla biznesu, deweloperzy coraz śmielej inwestuj? tu w nowe projekty. Najemcy, z kolei, doceniaj? zarówno dostępność zasobów ludzkich, wykwalifikowanych kadr oraz absolwentów, jak i stale powiększaj?cy się zasób powierzchni biurowych oraz proinwestycyjn? politykę miasta. Dodatkowym czynnikiem wpływaj?cym na wzrost zainteresowania Łodzi? s? działania miasta w zakresie rewitalizacji. Flagowy projekt miasta „Nowe Centrum Łodzi”, zakładaj?cy przebudowę obszaru o powierzchni 100 ha, zlokalizowanego wokół Dworca Łódź Fabryczna i EC1, zainteresował takich deweloperów jak Skanska Property Poland, Ghelamco, HB Reavis czy Profbud  – mówi  Jan  Szulborski, konsultant w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman  &  Wakefield.

W najbliższych latach będziemy obserwować kształtowanie się nowego wizerunku Łodzi, jako międzynarodowej metropolii, w której zachowano historyczn? tkankę miejsk? przy jednoczesnym realizowaniu planów zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zapewnieniu wysokiej jakości życia.

Raport ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI dostępny jest na stronie:  http://www.invest.lodz.pl/wgrane-pliki/raport-mipim-2018.pdf

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!