Analizy i badania

Lipcowa inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI nie zmieniła się w lipcu w porównaniu do czerwca i wyniosła 2,0% r/r, kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (1,9%).</p>

>

Szybszy wzrost cen paliw, wolniejszy wzrost cen żywności

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) była wyższa dynamika cen paliw, która zwiększyła się w lipcu do 18,0% r/r wobec 15,2% w czerwcu, co wynikało z niskiej ubiegłorocznej bazy (w lipcu ub. r. ceny paliw spadły o 1,7% m/m). Wpływ szybszego wzrostu cen paliw został skompensowany przez niższ? dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, która wyniosła 2,0% r/r w lipcu wobec 2,7% w czerwcu. W kierunku wolniejszego wzrostu cen żywności oddziaływały niższe roczne dynamiki w większości kategorii (m.in. "mięso”, "mleko, sery i jaja”, "oleje i tłuszcze” oraz "owoce”). W przeciwnym kierunku oddziaływało wyższe tempo wzrostu cen warzyw, co mogło być efektem proinflacyjnego oddziaływania tegorocznej suszy. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesi?cach 2018 r. dynamika cen żywności ulegnie dalszemu obniżeniu, a w IV kw. ukształtuje się ona na nieznacznie ujemnym poziomie.

Stabilizacja inflacji bazowej potwierdza brak presji inflacyjnej

Niższa inflacja bazowa (czyli inflacja CPI po wył?czeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii) według naszych szacunków nie zmieniła się w lipcu w porównaniu do czerwca i wyniosła 0,6% r/r. Utrzymuj?ca się niska inflacja bazowa świadczy o braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesi?cach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu inflacji bazowej, która osi?gnie 0,9% r/r w IV kw. Wzrost ten będzie zwi?zany z rosn?c? presj? kosztow? i popytow? wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? w 2018 r. inflacja wyniesie średniorocznie 1,6% wobec 2,0% w 2017 r.

PKB zgodny z oczekiwaniami rynku

Zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez GUS, tempo wzrostu gospodarczego w II kw. wyniosło 5,1% r/r wobec 5,2% w I kw. br., tym samym kształtuj?c się zgodnie z oczekiwaniami rynnowymi i nieznacznie poniżej naszej prognozy (5,2%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych obniżyła się do 0,9% w II kw. z 1,6% w I kw. Opublikowane przez GUS dane s? wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniaj?ce informacje dotycz?ce jego struktury zostan? opublikowane pod koniec miesi?ca.

Naszym zdaniem w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał niższy wkład zmiany zapasów (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz niższa dynamika konsumpcji (sygnalizowana przez dane o sprzedaży detalicznej za okres kwiecień-czerwiec br.). Z kolei czynnikiem dynamizuj?cym wzrost gospodarczy w II kw. był najprawdopodobniej wyższy niż w I kw. wkład eksportu netto wynikaj?cy z silniejszego przyspieszenia eksportu niż importu. Uważamy, że drugim czynnikiem wspieraj?cym wzrost gospodarczy w II kw. były inwestycje ogółem, za których przyspieszenie odpowiadały inwestycje przedsiębiorstw.

Uważamy, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu gospodarczego wykaże lekk? tendencję spadkow?, głównie ze względu na spadek kontrybucji eksportu netto zwi?zany z przyspieszeniem popytu krajowego, a w rezultacie również importu. Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0% r/r wobec 4,6% w 2017 r. (por. MAKROmapa z 30.07.2018).

Dzisiejsze dane o lipcowej inflacji i wzroście gospodarczym w II kw. s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!