Analizy i badania

Lekkie przyspieszenie wzrostu płac w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 7,7% r/r z 7,6% w październiku, kształtując się powyżej naszej prognozy (7,1%) i konsensusu rynkowego (7,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie o 6,3% r/r wobec 5,7% w październiku.</p>

>

W naszej ocenie przyspieszenie nominalnego wzrostu płac w listopadzie było zwi?zane głównie z efektami niskiej ubiegłorocznej bazy dla wynagrodzeń w górnictwie (w listopadzie ub. r. roczna dynamika wynagrodzeń w dziale "górnictwo i kopalnictwo” spadła do -4,2% r/r wobec 6,6% w październiku) i tym samym miało w znacznym stopniu charakter przejściowy. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy.

Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z któr? w kolejnych miesi?cach trwałe przyspieszenie wzrostu płac jest mało prawdopodobne, a ich roczna dynamika będzie się kształtować w okolicach 7%. Silnym wsparciem dla tego scenariusza jest sygnalizowany w badaniach koniunktury spadek presji płacowej w przedsiębiorstwach. Ponadto, czynnikami ograniczaj?cymi wzrost płac będ? efekty wysokiej bazy dla wynagrodzeń w górnictwie, wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczaj?ce wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz niepewność dotycz?ca losów ustawy znosz?cej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność), któr? Trybunał Konstytucyjny uznał w listopadzie za niezgodn? z Konstytucj?. Przestrzeń dla wzrostu płac będzie również ograniczana przez wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zwi?zku z silnym wzrostem cen energii elektrycznej (por. MAKROmapa z 8.10.2018).

Efekty bazy obniżyły dynamikę zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w listopadzie o 5,1 tys. m/m wobec wzrostu o 2,4 tys. w październiku. Ze względu na efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy (w listopadzie ub. r. odnotowano zaskakuj?co silny wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym o 17,2 tys.) roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się do 3,0% wobec 3,2% w październiku. Czynnikami ograniczaj?cymi wzrost zatrudnienia w listopadzie były, podobnie jak w poprzednich miesi?cach, coraz silniej oddziałuj?ca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników oraz procesy restrukturyzacyjne w niektórych branżach (oddziałuj?ce w kierunku zmniejszenia liczby etatów). Procesy te będ? realizowane w celu zwiększenia mocy wytwórczych poprzez zastępowanie pracochłonnych technik produkcji technikami kapitałochłonnymi, co umożliwi wzrost produktywności. Oczekujemy, że w zwi?zku z oddziaływaniem wymienionych wyżej czynników w najbliższych miesi?cach roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie się stopniowo obniżać. Jest to zgodne z naszym scenariuszem zakładaj?cym stopniowy spadek dynamiki liczby pracuj?cych poza rolnictwem w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 10.12.2018).

Ryzyko w górę dla dynamiki konsumpcji w IV kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zwiększyła się w listopadzie do 9,5% r/r wobec 9,0% w październiku i 8,4% w III kw. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. br. (4,7% r/r wobec 4,8% w III kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!