Analizy i badania

Leasing Europejski w EFL

<p style="text-align: justify;">EFL dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi od roku 2005 do końca czerwca 2018r zawarł łącznie 93 480 umów Leasingu Europejskiego o łącznej wartości 8,97 mld zł. Leasing Europejski, który został stworzony w oparciu o uzyskane od międzynarodowych instytucji finansowych niskooprocentowane pożyczki, wyróżnia się niższymi od standardowej oferty kosztami oferty leasingowej.</p>

>

Dla kogo Leasing Europejski?

Oferta Leasingu Europejskiego skierowana jest do małych,średnich firm, natomiast nie obejmuje ona podmiotów nieprowadz?cych działalności gospodarczej (np. administracji publicznej czy fundacji). Kryterium dostępności wyklucza firmy prowadz?ce działalność w kilku branżach  https://secure.netpr.pl/#_ftn1[1], ale w praktyce, beneficjentami Leasingu Europejskiego jest zdecydowana większość podmiotów z sektora MŚP. Zainteresowanie finansowniem inwestycji za pomoc? Leasingu Europejskiego s? głównie przedsiębiorcy działaj?cy w branży transportowej, handlowej oraz w sektorze przetwórstwa.  

Co można sfinansować?

Oferta Leasingu Europejskiego dotyczy środków trwałych, o wartości nie przekraczaj?cej równowartości 12,5 mln EUR. W ramach programu można finansować między innymi: samochody osobowe używane, samochody dostawcze do 3,5 T oraz używane pojazdy ciężarowe, maszyny i urz?dzenia budowalne, meble. Przedsiębiorcy mog? także nabyć sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wykorzystywane w działalności gospodarczej.

„Obserwujemy  znacz?cy wzrost udziału Leasingu Europejskiego w ogólnej sprzedaży leasingu EFL. Produkt skierowany jest bowiem do mikro i małych przedsiębiorców, którzy według ostatnich danych Zwi?zku Polskiego Leasingu stanwoi? blisko 72 proc. (71,6) wszystkich klientów firm leasingowych   w tym i naszych. Dzięki   naszej ofercie klienci maj? dostęp do europejskiego wsparcia i - jak pokazuj? statystyki -chętnie z niego korzystaj?-  powiedział  Radosław Woźniak wiceprezes EFL.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Produkcja lub handel broni? i amunicj?, materiałami wybuchowymi, sprzętem dla wojska lub policji, oraz sprzętem lub infrastruktury zwi?zanej z ograniczaniem swobody obywateli (np. więzienia); Hazard; Produkcja i handel wyrobami tytoniowymi; działalność zwi?zana z żywymi zwierzętami na potrzeby przeprowadzania eksperymentów lub na potrzeby naukowe; działalność ogólnie uważana za etycznie lub moralnie kontrowersyjn?, np. doświadczenia z klonowaniem ludzi; działalność zwi?zana ze wznoszeniem oraz handlem nieruchomościami

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 27 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i sześciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad  300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!