Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krzywa dochodowości coraz bardziej odwrócona

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 3,20 (wzrost o 37 pb), 5-letnie do 3,14 (wzrost o 28 pb), a 10-letnie do 2,97 (wzrost o 11 pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). Wzrostowi stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjają oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne w obliczu utrzymującego się silnego wzrostu inflacji na świecie. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na odwrócenie krzywej dochodowości, podczas gdy wcześniej krzywa się jedynie wypłaszczała. Wzrost oczekiwań dotyczący podwyżek stóp koncentruje się na krótkim końcu krzywej. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie rynek wycenia korektę stóp procentowych w dół. Publikacja krajowych danych o PKB nie miała istotnego wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie dzisiejsza publikacja krajowych danych o inflacji. Nie oczekujemy jednak aby miały one istotny wpływ na stawki IRS. Neutralne dla krzywej będą najprawdopodobniej również pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw). Uważamy, że dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, rozpoczęte budowy, nowe pozwolenia na budowę) nie będą miały znaczącego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!