Analizy i badania

Krajowe zbiory zbóż mogą być niższe od oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 25 sierpnia 2016 r. w sezonie 2016/2017 światowa produkcja zbóż zwiększy się do 2046 mln t wobec 2000 mln t w sezonie 2015/2016 (wzrost o 2,3%).</p>

>

Zwiększenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z wyższych zbiorów kukurydzy, podczas gdy produkcja pszenicy odnotuje nieznaczny spadek. Jednocześnie zgodnie z prognoz? IGC konsumpcja zbóż w sezonie 2016/2017 zmniejszy się do 2029 mln t wobec 1974 mln t w sezonie 2015/2016.

W konsekwencji światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 zwiększ? się do 488 mln t wobec 471 mln t w sezonie 2015/2016, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 24,1% wobec 23,8% w sezonie 2015/2016. Akumulacja zapasów zbóż obserwowana jest również w regionie (UE, Kazachstan, Rosja i Ukraina). Zgodnie z prognoz? IGC w sezonie 2016/2017 podaż zbóż (zapasy + produkcja + import) w tych krajach spadnie do 558,7 mln t. Zmniejszeniu ulegnie również popyt (konsumpcja + eksport), który w przypadku realizacji prognoz IGC w sezonie 2016/2017 wyniesie 506,8 mln t wobec 511,1 mln t w sezonie 2015/2016. Tym samym zapasy na koniec sezonu 2016/2017 zwiększ? się i wynios? 51,9 mln t wobec 49,6 mln t w sezonie 2015/2016, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 10,2% wobec 9,7% w sezonie 2015/2016.

Zgodnie z opublikowanym przez GUS wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych z 29 lipca br. tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wzrosn? o 5% względem poprzedniego sezonu i wynios? ok. 26,1 mln t. Niemniej jednak z uwagi na wysokie opady w sierpniu, które utrudniały przeprowadzenie żniw, w naszej ocenie istnieje istotne ryzyko w dół dla tego szacunku. Co więcej, z uwagi na wysok? wilgotność w okresie żniw można oczekiwać pogorszenia jakości ziarna. Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych, który dostarczy nowych informacji na temat tegorocznych zbiorów, zostanie opublikowany przez GUS pod koniec września.

Uważamy, że istnieje niskie prawdopodobieństwo znacz?cego wzrostu cen zbóż w kolejnych miesi?cach z uwagi na utrzymuj?c? się akumulację ich światowych zapasów. W 2017 r. w kierunku łagodnego wzrostu cen zbóż oddziaływać będzie prognozowany przez nas umiarkowany wzrost cen ropy naftowej na światowym rynku do 68 USD/baryłkę (Brent) na koniec 2017 r. Będzie to czynnik zwiększaj?cy koszty produkcji, a także popyt na biopaliwa i wykorzystywane do ich produkcji zboża. Uważamy, że w horyzoncie prognozy ceny zboża na światowym rynku oscylować będ? wokół łagodnego trendu wzrostowego. Bior?c pod uwagę tendencje na światowym rynku zbóż, po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena pszenicy w Polsce wyniesie ok. 66 zł/dt na koniec br. oraz 67 zl/dt na koniec 2017 r. Z kolei cena kukurydzy wyniesie ok. 62 zł/dt na koniec br. oraz 65 zł/dt na koniec 2017 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? ceny ropy naftowej oraz napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów zbóż.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!