Analizy i badania

Krajowe dane w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,668 (wzrost o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,308 (wzrost o 21pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,926 (wzrost o 25pb).</p>

>

W poniedziałek ceny polskiego długu były stabilne. We wtorek rozpocz?ł się wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi na całej długości krzywej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi stabilizacja spreadu pomiędzy benchmarkowymi polskimi obligacjami a benchmarkowymi amerykańskimi i niemieckimi obligacjami, przy jednoczesnym wzroście rentowności wszystkich tych instrumentów. W pi?tek doszło do silnego wzrostu rentowności widocznego szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu długości krzywej (średnio po kilkanaście punktów bazowych) po publikacji lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

Na pocz?tku tego tygodnia rentowności polskich obligacji mog? kontynuować pi?tkowe wzrosty będ?ce reakcj? na wyraźnie wyższe od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy (patrz powyżej). W dalszej części tygodnia w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe dane o inflacji i PKB. PKB będzie w naszej ocenie oddziaływał w kierunku spadku rentowności polskich obligacji, a odczyt inflacji w kierunku ich wzrostu, dlatego uważamy, że sumaryczny wpływ tych danych będzie neutralny dla rynku długu. Lekko negatywny dla cen polskich obligacji może być natomiast zagregowany wpływ danych z USA (sprzedaż detaliczna i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Pozostałe pi?tkowe dane (dane nt. PKB w strefie euro i Niemczech, bilans płatniczy w Polsce) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!