Analizy i badania

Krajowe dane w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,051 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,949 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 3,668.</p>

>

Od poniedziałku do środy obserwowany był spadek rentowności polskich obligacji widoczny na całej długości krzywej w ślad za amerykańskimi obligacjami. W naszej ocenie spadek rentowności amerykańskich obligacji mógł częściowo wynikać z braku konkretnych informacji ze strony D. Trumpa dotycz?cych przyszłej polityki fiskalnej prowadzonej przez jego administrację, co osłabiło oczekiwania na wyższe tempo wzrostu gospodarczego oraz inflacji w USA, a w konsekwencji szybsz? normalizację polityki monetarnej przez FED. W czwartek doszło do odwrócenia trendu, czemu częściowo mogła sprzyjać podwyższona niepewność na krajowym rynku długu zwi?zana z pi?tkow? wieczorn? aktualizacj? ratingu Polski przez agencje Moody’s i Fitch.

Pi?tkowe decyzje agencji ratingowych Fitch i Moody’s o utrzymaniu dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej Polski były zgodne z oczekiwaniami rynku, w konsekwencji ich wpływ na ceny polskiego długu będzie w naszej ocenie ograniczony. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe czwartkowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, których sumaryczny wpływ będzie w naszej ocenie pozytywny dla rentowności polskich obligacji. W czwartek oczekujemy również podwyższonej zmienności cen polskiego długu z uwagi na posiedzenie EBC. Pozostałe dane z polskiej gospodarki (zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) podobnie jak dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeksy Philadelphia FED i NY Empire State) będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu. Ewentualny wpływ zaplanowanego na pi?tek inauguracyjnego przemówienia D. Trumpa na rentowności polskich obligacji zmaterializuje się w kolejnym tygodniu (patrz wyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!