Analizy i badania

Krajowa produkcja drobiu nie zwalnia tempa

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi Eurostatu tempo wzrostu produkcji drobiu w I poł. br. wyniosło 14,5% r/r wobec 12,7% w analogicznym okresie 2015 r. Wzrost dynamiki produkcji mięsa drobiowego w Polsce wynika głównie z silnego popytu zagranicznego, będącego konsekwencją przede wszystkim wysokiej konkurencyjności cenowej polskiego drobiu na tle pozostałych krajów UE.</p>

>

Od stycznia do maja br. wolumen polskiego eksportu drobiu zwiększył się o 16,2% r/r wobec 17,8% w analogicznym okresie 2015 r. Cena skupu kurcz?t zmniejszyła się w lipcu do 3,52 zł/kg (spadek o 3,8% r/r), a cena indyków obniżyła się do 5,00 zł/kg (spadek o 13,5% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów zwiększyła się do 1,38 zł/kg (wzrost o 2,5% r/r), a pasz dla indyków do 1,43 zł/kg (wzrost o 0,5% r/r). W rezultacie w lipcu br. relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcz?t 2,54 wobec 2,49 w czerwcu i 2,71 prze rokiem, a na rynku indyków 3,50 wobec 3,68 w czerwcu i 4,07 przed rokiem, wskazuj?c na spadek opłacalności produkcji kurcz?t oraz indyków w ujęciu rocznym. W lipcu br. średnie ceny mięsa brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 27% niższe od średniej unijnej wobec 32,5% w czerwcu i 27% w lipcu ub. r., wskazuj?c tym samym na utrzymuj?c? się wysok? konkurencyjność polskiego drobiu.

Od stycznia do maja br. wolumen polskiego eksportu jaj zwiększył się o 18,9% r/r wobec spadku o 6,1% w analogicznym okresie 2015 r. Silny wzrost eksportu wynikał w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy. Cena skupu jaj klasy M zmniejszyła się w lipcu do 24,94 zł/100 sztuk (spadek o 22,3% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek zwiększyła się do 1,10 zł/kg (wzrost o 6,7% r/r). W efekcie w lipcu br. relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 22,6 wobec 31,0 przed rokiem i 27,2 przed miesi?cem. Tym samym opłacalność produkcji jaj zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym znacz?co pogorszyła się. W lipcu br. średnie ceny jaj w Polsce wyrażone w euro były o 0,3% niższe od średniej unijnej. Oczekujemy, że rosn?cy eksport polskiego drobiu będzie w najbliższych miesi?cach oddziaływał w kierunku stopniowego zrównywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. Przeciwny efekt będzie miał większy wzrost produkcji od eksportu, który wywierać będzie presję na spadek cen. W konsekwencji, po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena skupu kurcz?t broilerów na koniec br. ukształtuje się na poziomie ok. 3,11 zł/kg, a na koniec 2017 r. wyniesie 3,21 zł/kg. Z kolei cena skupu indyków na koniec br. wyniesie ok. 4,92 zł/kg oraz 5,27 zł/kg na koniec 2017 r.

Oczekujemy, że po odnotowywanych w ostatnim czasie spadkach cen jaj, w najbliższych miesi?cach ich ceny ustabilizuj? się, wspierane m.in. przez rosn?cy popyt eksportowy. W konsekwencji prognozujemy, że cena skupu 100 jaj klasy M na koniec br. ukształtuje się na poziomie 28 zł oraz 32 zł na koniec 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!