Analizy i badania

Koszty uzyskania przychodu związane z organizacją sprzedaży premiowej

<p style="text-align: justify;">Mając na celu zwiększenie sprzedaży, poprawę konkurencyjności towarów lub usług oraz pozyskanie nowych klientów, przedsiębiorcy podejmują różnego rodzaju działania marketingowe. Jedną z licznych form uatrakcyjnienia oferty jest sprzedaż premiowa. </p>

>

Przyjmuje się, iż sprzedaż premiowa jest umow? sprzedaży, zawart? między sprzedawc? a kupuj?cym, poł?czon? z przyznaniem przez sprzedaj?cego premii kupuj?cemu. Należy podkreślić, że sprzedaż? premiow? mog? być objęte zarówno towary jak i usługi. Organizacja tego rodzaju promocji niesie ze sob? określone konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych.

Wszelkie działania marketingowe (w tym także sprzedaż premiowa) zmierzaj? do zwiększenia sprzedaży. Organizacja sprzedaży premiowej, uważana jest powszechnie za uatrakcyjnienie sprzedaży. Przekazywanie nagród klientom dokonuj?cym zakupu towarów lub usług ma rzeczywisty wpływ na przychody ze sprzedaży. W rezultacie, koszty zwi?zane z prowadzeniem sprzedaży premiowej (wydatki poniesione na organizację promocji oraz zwi?zane z zakupem nagród) spełniaj? przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów .

Warto zwrócić uwagę, iż samo posiadanie dowodów poniesienia powyższych kosztów może być niewystarczaj?ce do uznania ich za koszty uzyskania przychodu (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-82/15/BG). Zdaniem organów skarbowych wydatki poniesione w zwi?zku z przeprowadzeniem sprzedaży premiowej mog? zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jeżeli:

  • sprzedaż premiowa odbywa się na podstawie regulaminu;
  • organizator posiada dokumentację potwierdzaj?c? spełnienie warunku wymaganego do otrzymania premii;
  • organizator posiada dokumentację zawieraj?c? listę nagrodzonych osób oraz ilość wydanych nagród lub potwierdzenie odebrania nagrody przez beneficjentów.

***

Kontakt

Krystian Kwiatkowski
Konsultant podatkowy
E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com
Telefon: +48 223 132 950

Zastrzeżenie

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

O Accace

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm.

Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!