Analizy i badania

Korzyści i wyzwania pracy zdalnej

<p style="text-align: justify;"><em>Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna na polskim rynku pracy. Z jednej strony jest to podyktowane korzyściami finansowymi, z drugiej wynika ze specyfiki i preferencji pewnych grup zawodowych, na tyle poszukiwanych na rynku, że mogących wywierać na niego większy wpływ. Tu przede wszystkim na plan pierwszy wysuwają się zawody techniczne, ale również tzw. wolne zawody, związane np. z pisaniem lub tłumaczeniem tekstów. Zdalna praca, bez codziennego bezpośredniego kontaktu z przełożonym, to właściwie praca na dwóch stanowiskach, gdzie tzw. szef i pracownik skupiony na realizacji postawionych celów to jedna i ta sama osoba. </em></p>

>

Warszawa, 28 sierpnia 2015 r. – Praca zdalna w swojej pełnowymiarowej formie jest rozpowszechniona głównie w ramach tzw. wolnych zawodów, w przypadku których najistotniejsze jest dostarczenie efektu końcowego na czas. Dotyczy to np. tłumaczenia tekstu, napisania oprogramowania, wykonania projektu domu czy też materiału marketingowego. Sama organizacja pracy, czy też poszczególne jej etapy nie s? w tym wypadku tak istotne jak finalny wynik. Również w wielu aspektach funkcjonowania firmy, gdzie nie jest koniecznym tworzenie dodatkowego etatu a jedynie okresowego wsparcia, jak np. przy usługach księgowych,   praca zdalna znajduje uzasadnienie w realnych potrzebach biznesowych. Wykonywanie pracy zdalnej może wi?zać się z różnymi formami zatrudnienia, do których może należeć zarówno umowa zlecenie, umowa o dzieło jak i umowa o pracę zdaln?, która poza faktem, iż praca nie musi być świadczona w siedzibie pracodawcy, ma wszelkie pozostałe znamiona umowy o pracę.   

To, czy praca zdalna będzie wi?zać się z korzyściami w dużej mierze zależy od   profilu stanowiska, gdyż nie w każdej branży taka forma zatrudnienia może znaleźć konstruktywne zastosowanie, – komentuje Agnieszka Jędrejek, ekspert firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Zdalna praca, bez fizycznej obecności przełożonego, to właściwie praca na dwóch stanowiskach, gdzie tzw. szef zarz?dzaj?cy efektywności?, motywacj?, potencjałem i pracownik skupiony na realizacji postawionych celów to jedna i ta sama osoba. Jeśli jednak dobrze dopasujemy tę formę wykonywania obowi?zków do danej profesji, korzyści z pracy zdalnej może być wiele. Po stronie pracodawcy na pewno na pierwszy plan wysuwa się redukcja kosztów zwi?zanych np. z utrzymaniem biura. Dodatkowo oferta pracy zdalnej, nie będ?c zwi?zana z żadnym obszarem terytorialnym, może być skierowana do szerszego grona odbiorców i tym samym przyczynić się do większego sukcesu rekrutacji. Pracownik zatrudniony w domu w elastycznych godzinach pracy ma też większ? możliwość dopasowania warunków pracy do własnych potrzeb, co może znacz?co przyczynić się do jego efektywności,  – dodaje przedstawiciel ManpowerGroup.     

W częściowym wymiarze, czyli jako forma tzw. „home office”, bywa też wymieniana jako jeden z benefitów pozapłacowych, gdzie pracodawca obok opieki medycznej,  czy karty multisport, oferuje możliwość pracy z domu w określonych dniach czy okresach pracy. Jak wynika z obserwacji rynku, to istotny czynnik motywuj?cy.  

Jak każde rozwi?zanie tak i to ma swoje minusy. Jest nim min. mniejsza możliwość wgl?du przez pracodawcę w działania podległego mu pracownika na poszczególnych etapach trwania projektu. Znacznie słabsza, czasem wręcz znikoma, jest również identyfikacja pracownika z firm?, co może przełożyć się na krótkotrwałość zatrudnienia. Trudniej jest tu bowiem budować lojalność pracownika wobec zatrudniaj?cej go organizacji. Praca w pewnym odosobnieniu, z którym wi?że się często praca zdalna, ogranicza pracownikowi dostęp do wymiany doświadczeń oraz spontanicznego transferu wiedzy ze współpracownikami. To z kolei może wi?zać się z mniejszym stopniem motywacji i kreatywności. Bardzo ważn? więc kwesti? jest odpowiednia organizacja pracy zdalnej, zarówno przez pracodawcę jak i podwładnego.

***  

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 45 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.    

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!