Analizy i badania

Kontynuacja spadku cen zbóż z uwagi na ich nadpodaż na globalnym rynku

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 25 lutego 2016 w sezonie 2015/2016 produkcja zbóż odnotuje nieznaczny spadek i wyniesie 2002 mln t wobec 2039 mln t w sezonie 2014/2015. Niższa produkcja wynikać będzie przede wszystkim z mniejszych zbiorów kukurydzy, podczas gdy produkcja pszenicy odnotuje wzrost. Jednocześnie zgodnie z prognozą IGC konsumpcja zbóż w sezonie 2015/2016 zmniejszy się do 1986 mln t wobec 2002 mln t w sezonie 2014/2015. W konsekwencji światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2015/2016 zwiększą się do 465 mln t wobec 449 mln t w sezonie 2014/2015, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie nieznacznie do 23,4% wobec 22,4% w sezonie 2014/2015, osiągając tym samym najwyższy poziom od 29 lat.</p>

>

Podobne tendencje popytowo-podażowe obserwowane s? również w regionie (UE, Kazachstan, Rosja i Ukraina). Zgodnie z prognoz? IGC z 25 lutego 2016 r. w sezonie 2015/2016 podaż zbóż (zapasy + produkcja + import) w tych krajach spadnie do 557,8 mln t, co wynikać będzie z niższej produkcji w UE i na Ukrainie. Zmniejszeniu ulegnie również popyt, który w przypadku realizacji prognoz IGC w sezonie 2015/2016 wyniesie 502,6 mln t wobec 516,5 mln t w sezonie 2014/2015. Tym samym zapasy na koniec sezonu 2015/2016 zwiększ? się i wynios? 55,1 mln t wobec 51,4 mln t w sezonie 2014/2015, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 11,0% wobec 10,0% w sezonie 2014/2015.

Zgodnie z danymi GUS cena skupu pszenicy wyniosła w styczniu 66,87 zł/dt (spadek o 5,8% r/r), a kukurydzy 66,60 zł/dt (wzrost o 21,5% r/r). Wzrost cen kukurydzy wynikał z negatywnego wpływu suszy jaka miała miejsce w Polsce latem ub. r. na wielkość krajowych zbiorów (por. AGROpuls z 18.12.2015). Niemniej jednak w ostatnich miesi?cach widoczne jest stopniowe wygasanie tego efektu.

Uważamy, że utrzymuj?cy się wzrost zapasów na globalnym rynku zbóż będzie oddziaływał w kierunku dalszego łagodnego spadku ich cen. Odwrotny wpływ będzie miał natomiast prognozowany przez nas umiarkowany wzrost cen ropy naftowej na światowym rynku do 45 USD/baryłkę (Brent) na koniec 2016 r. Będzie to czynnik zwiększaj?cy popyt na biopaliwa i wykorzystywane do ich produkcji zboża. Niemniej jednak uważamy, że w 2016 r. ceny zboża na światowym rynku oscylować będ? wokół łagodnego trendu spadkowego. Po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena pszenicy w Polsce wyniesie 64 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 62 zł/dt, III kw. 60 zł/dt, IV kw. 66 zl/dt. Z kolei cena kukurydzy ukształtuje się na poziomie 65 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 64 zł/dt, III kw., 59 zł/dt oraz 55 zł/dt na koniec IV kw. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? ceny ropy naftowej oraz napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów zbóż, które w silny sposób oddziałuj? na ceny zbóż na rynkach terminowych oraz nasilaj? spekulację.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!