Analizy i badania

Kontynuacja ożywienia w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w kwietniu do 54,1 pkt. wobec 53,5 pkt. w marcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (53,9 pkt.) i poniżej naszej prognozy (54,2 pkt).</p>

>

Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw oraz zapasów pozycji zakupionych), co wskazuje na szeroki zakres ożywienia w polskim przetwórstwie. W kierunku obniżenia indeksu oddziaływał niższy wkład składowej dla bież?cej produkcji.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla zamówień ogółem (54,5 pkt. w kwietniu wobec 53,7 pkt. w marcu), któremu towarzyszyło zwiększenie zamówień zagranicznych (54,3 pkt. wobec 53,8 pkt.). Ożywienie popytu zagranicznego było wcześniej sygnalizowane przez wstępny kwietniowy indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa wskazuj?cy na utrzymuj?cy się silny wzrost bież?cej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 24.04.2017). Bior?c pod uwagę wyprzedzaj?cy charakter składowych dla nowych zamówień można oczekiwać kontynuacji wzrostu aktywności w polskim przetwórstwie w kolejnych miesi?cach.

W strukturze danych na uwagę zasługuj? również największe opóźnienia w dostawach od września 2016 r. Sygnalizuje to, że coraz więcej przedsiębiorstw napotyka barierę w postaci ograniczonych mocy wytwórczych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi? wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsezonowany wskaźnik wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie zwiększył się w II kw. br. do najwyższego poziomu od II kw. 2008 r.

Wartość indeksu PMI w kwietniu ukształtowała się nieznacznie poniżej poziomu z I kw. (54,1 pkt. wobec 54,2 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika polskiego PKB zmniejszy się w II kw. do 3,7% r/r wobec 4,0% w I kw. W naszej ocenie dzisiejsze dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!