Analizy i badania

Kontrakt menedżerski – zasady oskładkowania i zakres odpowiedzialności

<p style="text-align: justify;">Kontrakt menedżerski jest specyficznym typem umowy o współpracę, nieregulowanym zarówno przez kodeks cywilny jak i kodeks pracy. Treść kontraktu ustalana jest w oparciu o zasady swobody umów, obowiązującą w polskim prawie zgodnie z art.3531 kodeksu cywilnego.</p>

>

Kontrakt menedżerski

Zasady oskładkowania i zakres odpowiedzialności

Kontrakt menedżerski jest specyficznym typem umowy o współpracę, nieregulowanym zarówno przez kodeks cywilny jak i kodeks pracy. Treść kontraktu ustalana jest w oparciu o zasady swobody umów, obowi?zuj?c? w polskim prawie zgodnie z art.3531 kodeksu cywilnego.

Kontrakt nie jest form? umowy o pracę ani też odmian? umowy zlecenia. Jest to umowa o współpracy zawierana w celu zarz?dzania przedsiębiorstwem. Treść kontraktu menedżerskiego może być dowolnie ustalana. Ustalenia ta nie mog? jednak być sprzeczne z obowi?zuj?cym prawem.

Zarz?dzanie przedsiębiorstwem wi?że się z nienormowanym czasem pracy. Menedżer sam decyduje o czasie swojej pracy rekompensuj?c okres zwiększonej czasochłonności pracy okresami o jej mniejszym natężeniu. Często nie da się precyzyjnie określić dokładnie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz czasochłonności realizowanych zadań, dlatego też kluczowe znaczenie ma doprecyzowanie zadań, które menedżer powinien zrealizować oraz oczekiwanych rezultatów pracy menedżera. Co istotne nie znajduj? tutaj zastosowania przepisy kodeksu pracy oraz obowi?zuj?ce limity nadgodzin określane w zakresie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co do zasady strony powinny określić zakres prac i zadań możliwy do zrealizowania w zakresie przyjmowanego okresu trwania kontraktu.

Co do zasady menedżer zarz?dzaj?cy przedsiębiorstwem nie korzysta z prawa do płatnego urlopu chyba, że strony uzgodni? inaczej i zawr? odpowiednie zapisy w treści kontraktu. Temat ten powinien zostać przez strony omówiony i uzgodniony już na etapie wstępnych negocjacji. Zwyczajowo w przypadku menedżerów udzielane s? limity urlopów wypoczynkowych zgodnie z zasadami maj?cymi zastosowanie w przypadku umowy o pracę tj. w wymiarze 20 lub 26 dni.

W odniesieniu do oskładkowania ZUS kontraktu menedżerskiego, jest on traktowany tak samo jak umowa zlecenie. Menedżer rejestrowany jest w ZUS z kodem zleceniobiorcy, tożsame s? także zasady oskładkowania przychodu osi?ganego z tytułu wspomnianego kontraktu. W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego jest zatrudniona także u innego pracodawcy, z tytułu kontraktu menedżerskiego odprowadza jedynie składkę zdrowotn?. W przypadku gdy kontrakt jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, z tego tytułu odprowadzane s? składki społeczne oraz składka zdrowotna (składka chorobowa – dobrowolna). W przypadku zbiegu tytułu ubezpieczeń podobnie jak w przypadku umowy zlecenia opłaca się składki z umowy zlecenia zawartej najwcześniej (UWAGA! zmiana przepisów od 01.01.2016 r.).

W przypadku, gdy menedżer prowadzi także działalność gospodarcz? i osi?ga z tytułu prowadzonej działalności inny przychód niż tylko z kontraktu menedżerskiego, może wybrać który z tytułów będzie stanowić podstawę składek. W sytuacji zaś, gdy przedsiębiorca nie osi?ga innego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, składkom z tytułu kontraktu menedżerskiego podlega obowi?zkowo.

W przypadku zawarcia kontraktu menedżerskiego z własnym pracownikiem, podlega on oskładkowaniu na zasadach zgodnych ze schematem oskładkowania umów o pracę. Zasady s? tożsame jak w przypadku zawierania umów zlecenia z własnymi pracownikami.

  Kontrakty menedżerskie opodatkowane s? na zasadach ogólnych. Nie ma możliwości opodatkowania kontraktu menedżerskiego w ten sam sposób jak działalności gospodarczej to jest zastosowania stawki liniowej (tak NSA w wyroku z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. II FPS 10/09).

  Z uwagi na fakt, iż osoby zarz?dzaj?ce przedsiębiorstwem w imieniu pracodawcy maj? dostęp do danych handlowych i innych danych o kluczowym znaczeniu, zazwyczaj części? kontraktu menedżerskiego jest klauzula o zakazie konkurencji w okresie trwania kontraktu lub także po jego ustaniu co rekompensowane jest odpowiednim odszkodowaniem.

Konieczna do określenia może okazać się także kwestia odpowiedzialności materialnej menedżera, bowiem nie jest ona objęta regulacjami kodeksu pracy (tj. do wysokości 3- krotności wynagrodzenia). W zwi?zku z tym, za wyrz?dzenie szkody menedżer odpowiada na zasadach ogólnych to jest do pełnej wysokości szkody. Zawarcie odpowiednich zapisów w tej kwestii powinno więc być niezwykle istotne z punktu widzenia samego menedżera, zabezpiecza on bowiem w ten sposób swoje własne interesy, przy równoczesnym uzgodnieniu dobra interesów obydwu stron.

Kontrakt menedżerski – zasady oskładkowania i zakres odpowiedzialności >>>

***

Zastrzeżenie

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

O Accace

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm.

Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Kontakt

Edyta Stolarek
Payroll Manager
E-Mail: Edyta.Stolarek@accace.com
Tel: +48 500 476 426

Do pobrania

Download NEWS-FLASH_kontrakt-menadzerski.pdf  (PDF • 287 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!