Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Koniunktura w strefie euro pod wypływem obaw o skutki IV fali

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lipcu do 60,6 pkt. wobec 59,5 pkt. w czerwcu, kształtując się nieznacznie powyżej oczekiwań rynku (60,0 pkt.). Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy przeciwny wpływ miał spadek składowej dla bieżącej produkcji w przetwórstwie. Wzrost indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny. Jego spadek został odnotowany tylko w przypadku Francji, podczas gdy w Niemczech i pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem obserwowano poprawę koniunktury. Zagregowany indeks PMI w strefie euro ukształtował się na najwyższym poziomie od czerwca 2020 r. Ponadto, zwiększył się on w lipcu wyraźnie względem przeciętnej wartości odnotowanej w II kw. br. (56,8 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy zakładającej znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty z 1,3% kw/kw w II kw. do 3,1% w III kw. br.

Pomimo optymistycznej oceny bieżącej sytuacji przez przedsiębiorstwa, wspieranej przez dalsze, stopniowe odmrażanie gospodarek obszaru wspólnej waluty, ich oczekiwania dotyczące przyszłości są już mniej optymistyczne. Wskaźnik oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy (zagregowany dla przetwórstwa i usług) w strefie euro osiągnął w lipcu najniższy poziom od lutego 2021 r. Wskaźniki dotyczące oczekiwań we Francji i Niemczech również osiągnęły kilkumiesięczne minima (por. wykres). Zgodnie z komunikatem pesymizm ankietowanych firm wynikał z obaw o wpływ wariantu Delta koronawirusa na perspektywy gospodarcze w najbliższych miesiącach. Oprócz niepokoju o wpływ rosnącej obecnie liczby zachorowań na popyt, firmy zwracały również uwagę, że kolejna fala pandemii może przyczynić się do nasilenia barier podażowych (patrz poniżej). W największym stopniu wspomniane kwestie były poruszane przez francuskie przedsiębiorstwa, co jest spójne z obserwowaną w tym kraju nasilającą się kolejną falą pandemii.

Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zwiększył się w lipcu do 65,6 pkt. wobec 65,1pkt. w czerwcu. Ankietowane firmy raportowały silny wzrost popytu, co było odzwierciedlone przez zwiększenie się składowej dla nowych zamówień ogółem do najwyższego poziomu od kwietnia br. Jednocześnie przedsiębiorstwa zwracały uwagę na nasilenie problemów podażowych, tzw. wąskich gardeł w procesie produkcji. Czas dostaw znacząco wydłużył się w lipcu, a zaległości produkcyjne wyraźnie wzrosły. Bariery podażowe przyczyniły się do spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu do najniższego poziomu od maja br., jak również narastania presji inflacyjnej. Ceny półproduktów i materiałów oraz ceny wyrobów gotowych rosły w lipcu w najszybszym tempie w historii badania. Bariery podażowe są zatem czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w Niemczech krótkim okresie. Wąskie gardła występujące w niemieckim przetwórstwie mogą również prowadzić do zmniejszenia popytu na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce używane w procesie produkcyjnym (por. MAKROpuls z 20.07.2021).

Ubiegłotygodniowe dane o koniunkturze wskazują na relatywnie dobre perspektywy kształtowania się popytu zarówno w Niemczech, jak i w całej gospodarce strefy euro. Ryzykiem w dół dla wzrostu PKB pozostaje niepewność związana z przebiegiem czwartej fali pandemii. Jej oczekiwany lekko negatywny wpływ na aktywność gospodarczą stanowi wsparcie dla naszego scenariusza zakładające tylko nieznaczne obniżenie się dynamiki polskiego eksportu z 14,9% r/r w II kw. do 8,9% w II poł br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!